Aktualne nagradne igre i dobitnici

Promocije koje organiziramo u suradnji sa svojim trgovinskim partnerima omogućuju nam da budemo dodiru s potrošačima i dijelimo s njima užitak koji im pruža naša ponuda proizvoda i robnih marki, koja se stalno povećava.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

KLASA: UP/I-460-02/21-01/222
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Pravila nagradne igre

"Osvojite Car Wrap inspiriran Ken Blockom"

 

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Osvojite Car Wrap inspiriran Ken Blockom“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra) priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije energijskih pića. Nagradna igra počinje 01. lipnja 2021. u 00.00.00 i traje do 03. kolovoza 2021. u 23.59.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima TOMMY d.o.o., OIB: 00278260010, MBS: 060007223, Domovinskog rata 93, Split (dalje u tekstu: TOMMY d.o.o.) na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije energijskih pića, i to:
1. Monster Energy 500 ml limenka
2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka
3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka
4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka
5. Monster The Doctor 500ml limenka
6. Monster Mango Loco 500ml limenka
7. Monster Energy Mega 553ml limenka
8. Monster Energy Ultra Blue 500ml limenka
9. Monster Energy Pacific Punch 500ml limenka

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 01. lipnja 2021. do 03. kolovoza 2021. u bilo kojem prodajnom mjestu TOMMY d.o.o. na području Republike Hrvatske kupe 2 (dva) proizvoda Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih i dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 18. kolovoza 2021.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, na kojem će prisustvovati tročlano povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.) koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (članak 5.A) te čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 01. lipnja 2021. u 00.00.00 do 03. kolovoza 2021. u 23.59.59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Sudionici obavezno trebaju sačuvati račune kojima su se prijavili u nagradnu igru te su ih dužni prezentirati Priređivaču na njegov eventualni zahtjev.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno = 22.635,00 kn (PDV uključen) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Prebrendiranje osobnog vozila inspiriran Ken Blockom

18.108 HRK

1

22.635 HRK

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i TOMMY d.o.o., te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost (i) u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom, za (ii) bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri i/ili nagradnom izvlačenju, za (iii) netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, za (iv) nedostavljene pošiljke s nagradama te za (v) bilo kakve posljedice korištenja nagrada od strane dobitnika.

Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od NTH MOBILE d.o.o. koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač, The Coca-Cola company i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima. Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka, (iii) ako dobitnik u SMS poruci iz članka 5.A Pravila nije naveo svoju točnu adresu (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu iz SMS poruke iz članka 5.A Pravila, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: OSOBNI PODACI

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke u skladu s člankom 5. A Pravila, iskazuju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnikom nagrade, Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri te ujedno besplatnoj infoliniji (0800-0455) radi komunikacije sa sudionicima. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, a niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene odnosno isključivo radi dostave osvojenih nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu nagradne igre.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a za vrijeme trajanja nagradne igre te 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i Monster trgovačkom markom.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 01. lipnja do 03. kolovoza 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem na adresu koja je navedena u SMS poruci sudionika iz člankua 5.A Pravila (Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri), i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od održanog nagradnog izvlačenja.

Osvojene nagrade se dostavljaju njihovim dobitnicima od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih je Priređivač pisanim putem obavijestio o dobivenoj nagradi. Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. A Pravila, i to na trošak Priređivača te putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač pisanim putem obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pisanog ovlaštenja (specijalne punomoći ovjerene od javnog bilježnika) izdanog od dobitnika. Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5. A. Pravila,  obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i/ili otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će Priređivač objaviti obavijest putem svoje mrežne stranice Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                       

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

KLASA: UP/I-460-02/21-01/221
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Pravila nagradne igre

"Osvoji Monster Energy BMX“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Osvoji Monster Energy BMX“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra) priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije energijskih pića. Nagradna igra počinje 01. lipnja 2021. u 00.00.00 i traje do 31. srpnja 2021. u 23.59.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima INOVINE d.d., OIB: 85031837779, MBS: 040245735, Draškovićeva 27, 10000 Zagreb (dalje u tekstu: INOVINE d.d.) na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije energijskih pića, i to:

 1. Monster Energy 500 ml limenka
 2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka
 3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka
 4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka
 5. Monster The Doctor 500ml limenka
 6. Monster Mango Loco 500ml limenka
 7. Monster Energy Mega 553ml limenka
 8. Monster Energy Ultra Blue 500ml limenka
 9. Monster Energy Pacific Punch 500ml limenka

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 01. lipnja 2021. do 31. srpnja 2021. u bilo kojem prodajnom mjestu INOVINE d.d. na području Republike Hrvatske kupe 1 (jedan) proizvoda Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60141.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih i dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 18. kolovoza 2021.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, na kojem će prisustvovati tročlano povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.) koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (članak 5.A) te čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 01. lipnja 2021. u 00.00.00 do 31. srpnja 2021. u 23.59.59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Sudionici obavezno trebaju sačuvati račune kojima su se prijavili u nagradnu igru te su ih dužni prezentirati Priređivaču na njegov eventualni zahtjev.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno =5.477,67 kn (PDV uključen) i sastoji se od sljedećih nagrada:


RB

NAZIV

CIJENA

KOLIČINA

UKUPNO (S PDV-om)

1

Monster Energy BMX

1.825,89 HRK

3

5.477,67 HRK

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i INOVINE d.d. te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost (i) u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom, za (ii)  bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri i/ili nagradnom izvlačenju, za (iii) netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, za (iv) nedostavljene pošiljke s nagradama te za (v) bilo kakve posljedice korištenja nagrada od strane dobitnika.

Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od NTH MOBILE d.o.o. koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač, The Coca-Cola Company i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima. Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka, (iii) ako dobitnik u SMS poruci iz članka 5.A Pravila nije naveo točnu adresu (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu iz SMS poruke iz članka 5.A Pravila, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: OSOBNI PODACI

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke u skladu s člankom 5. A Pravila, iskazuju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnikom nagrade, Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri te ujedno besplatnoj infoliniji (0800-0455) radi komunikacije sa sudionicima. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, a niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene odnosno isključivo radi dostave osvojenih nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu nagradne igre.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a za vrijeme trajanja nagradne igre te 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i Monster trgovačkom markom.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 01. lipnja do 31. srpnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem na adresu koja je navedena sukladno članku 5.A ovih Pravila (Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri), i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od održanog nagradnog izvlačenja.

Osvojene nagrade se dostavljaju njihovim dobitnicima od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih je Priređivač pisanim putem obavijestio o dobivenoj nagradi.  Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. A Pravila, i to na trošak Priređivača te putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač pisanim putem obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pisanog ovlaštenja (specijalna punomoć ovjerena od javnog bilježnika) izdanog od dobitnika. Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5. A. Pravila,  obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i/ili otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će Priređivač objaviti obavijest putem svoje mrežne stranice Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                       

2_RQ_KV_landscape - Korigovano - V3 2_RQ_KV_landscape - Korigovano - V3

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

„Romerquelle i Bosch održivo osvježenje“

 

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Romerquelle i Bosch održivo osvježenje“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra) priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: „Priređivač“).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije Romerquelle vode. Nagradna igra počinje 14. lipnja 2021. u 00.00.00 i traje do 8. kolovoza 2021. u 23.59.59

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.  

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije Romerquelle vode, i to: Romerquelle gazirana i negazirana voda u pakiranju od 0,5 L, 1.5 L, Romerquelle Emotion okusi Limunska trava, Kupina i limeta, Jabuka i crveni ribiz u pakiranju 0,5 L, Romerquelle Biolimo gazirana voda okusi Limun, limeta i menta, te Naranča, mango i marakuja u pakiranju 0,375 L u platičnoj (PET) ambalaži.

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina koje od 14. lipnja 2021. do 8. kolovoza 2021. u sklopu promocije za nagrađivanje „Romerquelle i Bosch održivo osvježenje“ (u daljnjem tekstu: Promocija) kupe barem jedan proizvoda Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja ROMER, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60141.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih i dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje dvotjednih nagrada odvijat će se metodom slučajnog odabira, i to:

 • 28.lipnja 2021.,
 • 12. srpnja 2021., i
 • 26. srpnja 2021.

U svakom pojedinom dvotjednom izvlačenju izvlače se dobitnici 6 komada Bosch vakuumski štapnih miksera i 35 komada Romerquelle rPET rashladnih torbi s proizvodina.

U pojedino dvotjedno izvlačenje ulaze sve SMS poruke poslane u skladu s ovim Pravilima najkasnije do 23:59:59 sati prethodnog dana.

Nagradno izvlačenje glavnih nagrada odvijat će se metodom slučajnog odabira 13. kolovoza 2021.  U izvlačenju glavnih nagrada mogu sudjelovati i dobitnici dvotjednih nagrada, i to isključivo s nedobitnim računom (nedobitnim računom se smatra novi račun dobitnika dvotjedne nagrade, a ne dobitni račun na temelju kojeg je dobitnik već osvojio dvotjednu nagradu).

Javna izvlačenja svih nagrada obavljat će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, kojima će prisustvovati tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira s pomoću računalnoga sustava. Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u naradnoj igri (članak 5.A Pravila) ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnog sustava/aplikacije.
U izvlačenjima sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene za vrijeme trajanja nagradne igre sukladno ovim Pravilima.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Sudionici obavezno trebaju sačuvati račune kojima su se prijavili u nagradnu igru te su ih dužni prezentirati Priređivaču na njegov eventualni zahtjev.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno = 126.442,00 kn (PDV uključen) i sastoji se od sljedećih nagrada:


RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO s PDVom

GLAVNE NAGRADE:

1

Bosch samostojeći hladnjak sa zamrzivačem na dnu XXL, model KGN56XLEA

7.399,00 kn

10

73.990,00 kn

2.

Bosch perilica rublja, model WAU28S90BY

6.399,00 kn

5

31.995,00 kn

DVOTJEDNE NAGRADE:

3.

Bosch vakuumski štapni mikser, model MS6CB61V1

699,00 kn

18

12.582,00 kn

4.

Romerquelle rPET rashladna torba s proizvodina

75,00 kn

105

7.875,00 kn

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), kao i zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u promociju te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca). 

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost (i) u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom, za (ii) bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri i/ili nagradnom izvlačenju/izvlačenjima, za (iii) netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, za (iv) nedostavljene pošiljke s nagradama te za (v) bilo kakve posljedice korištenja nagrada od strane dobitnika.

Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri Priređivača, odnosno NTH MOBILE d.o.o. koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač, The Coca-Cola company i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima. Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka, (iii) ako dobitnik u SMS poruci iz članka 5.A Pravila nije naveo točnu adresu (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu iz SMS poruke iz članka 5.A Pravila, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: OSOBNI PODACI

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke u skladu s člankom 5. A Pravila, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri te besplatnoj infoliniji (0800-0455) iz članka 12. Pravila. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu nagradne igre.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a za vrijeme trajanja nagradne igre te 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i Romerquelle trgovačkom markom.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača na e-adresi https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 14. lipnja do 8. kolovoza 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem i telefonski na broj telefona s kojeg su poslali SMS prilikom registracije u Promociji, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.
Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnoga izvlačenja.

Osvojene nagrade se dostavljaju njihovim dobitnicima od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih Priređivač obavijesti o dobivenoj nagradi. Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5.A Pravila, i to na trošak Priređivača te putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja dobitnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Osim u slučaju više sile, ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                           

KLASA:UP/I-460-02/21-01/223
URBROJ:513-07-21-01-21-2
Zagreb, 27. svibnja 2021.

Plodine EURO TMP VIS Plodine EURO TMP VIS

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

„Uđi u igru i pobijedi za ekipu!“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Uđi u igru i pobijedi za ekipu!“(u daljnjem tekstu: ˝nagradna igra˝) priređuje i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića.

Nagradna igra počinje 01. lipnja 2021. u 00.00.00 i traje do 30. lipnja 2021. u 23:59:59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima Plodine d.d., OIB: 92510683607, Ružićeva 29, 51000 Rijeka, na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to:

Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero u plastičnim (PET) pakiranjima od 0,5 L i 1L, limenkama 0,33 L i multipakiranjima limenki 0,33L 4pack.

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina koje od 01. lipnja do 30. lipnja 2021. u sklopu nagradne igre pošalju SMS poruku sadržaja Coca-Cola, broj računa, ime, prezime i adresu (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054. Cijena SMS poruke je 2,40kn s PDV-om, ili 1,92kn bez PDV-a.

Pravila nagradne igre koja se primjenjuju zajedno s ovim Pravilima su objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim Pravilima. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 02. srpnja 2021. godine.   

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, kojem će nazočiti tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (članak 5.A.) ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnog sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke uredno zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre– od 01. lipnja 2021. u 00:00:00 do 30. lipnja 2021. u 23:59:59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.  

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. SMS poruke zaprimljene van razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu. Sudionici obavezno trebaju sačuvati račune kojima su se prijavili u nagradnu igru te su ih dužni prezentirati Priređivaču na njegov eventualni zahtjev.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno =70.506,69 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (SA PDV)

1.

Hisense TV

3.186,25

5

15.931,25

2.

SMEG hladnjak

10.269,19

5

51.345,94

3.

Nogometna lopta UEFA

64,59

50

3.229,5


Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe starije od 16 (šesnaest) godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), zatim zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u nagradnu igru te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca) te ujedno zaposlenika NTH MOBILE d.o.o. koje osigurava tehničku provedbu nagradne igre i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca). Maloljetne osobe starije od 16 godina imaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je maloljetna osoba starija od 16 godina osvojila nagradu, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja je po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o maloljetnom dobitniku nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje njihov roditeljski, odnosno starateljski odnos. U slučaju da su zakonski zastupnici odnosno skrbnici maloljetnog dobitnika starijeg od 16 godina prihvatili osvojenu nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnog dobitnika i preuzimaju.

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost (i) u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima obuhvaćenih nagradnom igrom. (ii) za bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju, (iii) za netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, (iv) za nedostavljene pošiljke s nagradama, te za (v) bilo kakve posljedice korištenja nagrada. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE/ONLINE PRIJAVE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima.

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagradu (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka navedenih u SMS poruci, (iii) ako dobitnik nije uredno obavijestio Priređivača o svojoj adresi (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave osvojene nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu, (v) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vi) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: OSOBNI PODACI

Sudionici svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri iskazuju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju, odnosno daju privolu Priređivaču da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri te ujedno besplatnoj infoliniji (0800-0455) radi komunikacije sa sudionicima. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Priređivač će čuvati osobne podatke sudionika i dobitnika nagradne igre u svojoj evidenciji 12 (dvanaest) mjeseci nakon završetka nagradne igre, osim prikupljenih osobnih podatka za koje je zakonom propisan rok čuvanja. Nakon proteka navedenih razdoblja za vrijeme kojih će se čuvati osobni podaci, Priređivač će izbrisati/uništiti osobne podatke sudionika i dobitnika nagradne igre.

Uključivanjem u nagradnu igru sudionici daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-adresa, telefonski broj i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Sudionici nagradne igre uključivanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene i sve ostale komercijalne svrhe.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 01. lipnja do 30. lipnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati.

ČLANAK 13.: SPOROVI

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem i telefonskim putem na broj telefona s kojeg su poslali SMS poruku, a radi dogovora oko dostave nagrade dobitniku na njegovu adresu, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnog izvlačenja.

Dobitniku nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) radnih dana od dana primitka obavijesti dobitnika o njegovoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Nagrada se šalje na adresu dobitnika iz njegove SMS poruke iz članka 5.A. ovih Pravila, i to na trošak Priređivača, putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

U slučaju da se nagrada koja se dostavlja dobitniku dostavnom službom po izboru Priređivača ne može iz bilo kojeg razloga dostaviti na adresu dobitnika iz njegove SMS poruke iz članka 5.A. ovih Pravila, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonskim putem obavijestiti dobitnika o dobitku te odrediti dodatni rok za preuzimanje osvojene nagrade, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, odnosno ukoliko se osvojena nagrada ne može dostaviti ponovno dobitniku na adresu o kojoj je isti telefonskim putem naknadno obavijestio Priređivača, dobitnik gubi pravo na tu nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja dobitnika (specijalna punomoć dobitnika ovjerena od javnog bilježnika). Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5.A, obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri te može otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će sudionici nagradne igre biti obaviješteni putem mrežne stranice Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže. 

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/204

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 20. svibnja 2021.

Dobitnici nagradne igre „COCA-COLA APP WELCOME 2021“

1

Gaming paket

Ivan Marušić

Lasinja

2

Technology paket

Matija Troha

Oroslavje

3

Technology paket

Dario Stanić

Petrinja

KLASA: UP/I-460-02/21-01/128
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 08. travnja 2021.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

"COCA-COLA APP WELCOME 2021"

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''COCA-COLA APP WELCOME 2021˝ (u daljnjem tekstu: nagradna igra) priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih proizvoda. Nagradna igra počinje 12. travnja 2021. u 00.00.00 i traje do 09. svibnja 2021. u 23.59.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to:

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži).

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina koje u razdoblju od 12. travnja 2021. do 09. svibnja 2021., u bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske, kupe koji od proizvoda Priređivača iz članka 4. ovih Pravila te sudjelovanjem u okviru promocije ˝Coca-Cola App 2021˝ (u daljnjem tekstu: promocija) koja se održava u organizaciji Priređivača u razdoblju od 12. travnja 2021. do 31. prosinca 2021. ili do isteka zaliha što prije nastupi, potrošnjom osvojenih bodova za vjernost (dalje u tekstu: coinsi) i/ili tzv. gemsa u okviru Coca-Cola App aplikacije (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, sukladno ovim Pravilima i Pravilima promocije, ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnom izvlačenju (dalje u tekstu: RAFFLE) prema svojem izboru.

Pravila promocije ˝Coke App 2021˝ koja su sastavni dio nagradne igre objavljena su na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com.

Kupnjom proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji sudjeluju u nagradnoj igri, sudionik stječe mogućnost prikupljanja coinsa koje može zamijeniti za poklone, na način i u skladu s uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jedne Coca-Cole, Fanta Orange, Fanta Shokata i Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cole ili Fante Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u nagradnu igru, vrijedi 1 coin (jedna boca=jedan coin). Svaka kupnja jedne Coca-Cole Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange Zero Fanta Orange, u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cola Zero u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u nagradnu igru, vrijedi 2 coina (jedna boca=dva coina).

Za sudjelovanje u nagradnoj igri njezini sudionici trebaju preuzeti aplikaciju s Google Play-a ili AppStore-a, odnosno putem QR koda na Google Play-u ili AppStore-u (QR kod se nalazi na pakiranju proizvoda koji sudjeluju u nagradnoj igri). Nakon toga je potrebno otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje osobne podatke (država prebivališta, e-mail adresa, datum rođenja, nadimak). Svaki sudionik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije. U slučaju da Priređivač tijekom  trajanja nagradne igre utvrdi da je sudionik otvorio više korisničkih profila u okviru aplikacije, Priređivač zadržava pravo diskvalificirati tog sudionika.

Nakon registracije treba u aplikaciju unijeti deseteroroznamenkasti alfanumerički kod, koji ste pronašli ispod promotivnog zatvarača promocijskih proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno ispod promotivne etikete Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml, koji sudjeluju u nagradnoj igri. Na pojedinom proizvodu koji sudjeluju u nagradnoj igri nalazi se jedan (1) deseteroznamenkasti alfanumerički kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod pokuša iskoristiti više puta, aplikacija će prikazati poruku kako je kod već iskorišten i njegov unos neće biti moguć. Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija odnosno nagradnih igara Priređivača ne mogu se koristiti u ovoj nagradnoj igri.

Sudionik stječe pravo na sudjelovanje u RAFFLE-u u skladu s ovim Pravilima potrošnjom (i) prikupljenih coinsa odnosno (ii) kombinacije prikupljenih coinsa i tzv. gemsa kao dodatne valute koju sudionik može dobiti igranjem mobilnih igrara unutar same aplikacije. Način i uvjeti dobivanja coinsa i gemsa će osim u Pravilima promocije i ovim Pravilima ujedno biti opisan u aplikaciji. Sudionici nagradne igre u svakom trenutku tijekom njezina trajanja mogu na svojem korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada i grupa nagrada u kojima mogu sudjelovati te način njihova preuzimanja.

Za vrijeme trajanja ove nagradne igre odvijat će se 2 (dva) izvlačenja (RAFFLE-a) u kojem sudionici nagradne igre mogu dobiti sljedeće nagrade:

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

UKUPNA VRIJEDNOST
S PDV-OM

Gaming paket

1

                   7.444,00 HRK

                     7.444,00 HRK

Playstation 5 digital edition + Sackboy A Big Adventure! + Marvel's Spider-Man: Miles Morales

1

                   5.099,00 HRK

                     5.099,00 HRK

Dualsense kontroler PS5

1

                       549,00 HRK

                         549,00 HRK

slušalice Pulse 3D Audio

1

                       799,00 HRK

                         799,00 HRK

Postaja za punjenje PS5

1

                       249,00 HRK

                         249,00 HRK

PS5 daljinski upravljač

1

                       249,00 HRK

                         249,00 HRK

PS5 kamera

1

                       499,00 HRK

                         499,00 HRK

       

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

UKUPNA VRIJEDNOST
S PDV-OM

Technology paket

2

                   9.519,00 HRK

                   19.038,00 HRK

Huawei Mate 40 Pro, 256GB

2

                   8.400,00 HRK

                   16.800,00 HRK

Huawei Watch GT2 46mm

2

                   1.119,00 HRK

                     2.238,00 HRK

Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

Svaki sudionik može sudjelovati u pojedinom izvlačenju (RAFFLE) najviše 25 (dvadesetpet) puta s potrošnjom različitih kombinacija prikupljenih coinsa odnosno tzv. gemsa na način i pod uvjetima iz ovih Pravila. Svaki RAFFLE ima na raspolaganju ukupno 50.000 (pedeset tisuća) prijava.

Svi zaprimljeni coinsi odnosno tzv. gemsi čijom potrošnjom sudionici, sukladno ovim Pravilima, ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri, bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi takvi coinsi i tzv. gemsi koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni. Priređivač ima pravo radi utvrđivanja identiteta dobitnika zatražiti od istog predočenje njegove osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 14. svibnja 2021.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, na kojem će prisustvovati tročlano povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva COCA-COLA ADRIA d.o.o., OIB: 82229652860, Milana Sachsa 1, Zagreb (dalje u tekstu:  COCA-COLA ADRIA d.o.o.) kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici koji su uredno aplicirali za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju svi sudionici koji su se uredno (i) prikupljenim coinsima odnosno (ii) kombinacijom prikupljenih coinsa i tzv. gemsa kao dodatne valute koju sudionik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije, u okviru aplikacije uredno registrirali i podnijeli zahtjev za osvajanje nagrada u okviru pojedinog RAFFLE-a sukladno ovim Pravilima, i to u razdoblju trajanja nagradne igre, odnosno od 12. travnja 2021. u 00.00.00 do 09. svibnja 2021. u 23.59.59.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. Zahtjevi za sudjelovanjem u pojedinom RAFFLE-u sukladno ovim Pravilima zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi  =26.482,00 kn (PDV uključen) koji se sastoji od sljedeće grupe nagrada:

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

UKUPNA VRIJEDNOST
S PDV-OM

Gaming paket

1

                   7.444,00 HRK

                     7.444,00 HRK

Playstation 5 digital edition + Sackboy A Big Adventure! + Marvel's Spider-Man: Miles Morales

1

                   5.099,00 HRK

                     5.099,00 HRK

Dualsense kontroler PS5

1

                       549,00 HRK

                         549,00 HRK

slušalice Pulse 3D Audio

1

                       799,00 HRK

                         799,00 HRK

Postaja za punjenje PS5

1

                       249,00 HRK

                         249,00 HRK

PS5 daljinski upravljač

1

                       249,00 HRK

                         249,00 HRK

PS5 kamera

1

                       499,00 HRK

                         499,00 HRK

       

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

UKUPNA VRIJEDNOST
S PDV-OM

Technology paket

2

                   9.519,00 HRK

                   19.038,00 HRK

Huawei Mate 40 Pro, 256GB

2

                   8.400,00 HRK

                   16.800,00 HRK

Huawei Watch GT2 46mm

2

                   1.119,00 HRK

                     2.238,00 HRK

Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada iz gore navedenih grupa nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih Pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utječe na navedenu vrijednost nagrada.

Priređivač se obvezuje 5% (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i COCA-COLA ADRIA d.o.o. te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca). Ako je dobitnik maloljetna osoba, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos u odnosu na maloljetnog dobitnika.

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima obuhvaćenih nagradnom igrom. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za (i) bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju, za (ii) netočne ili pogrešne podatke osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, za (iii) nedostavljene pošiljke s nagradama, te za (iv) bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: PRAVO PRIREĐIVAČA

Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima. Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagradu (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka u njegovom korisničkom profilu u aplikaciji, (iii) ako dobitnik nije uredno obavijestio Priređivača odnosno društvo COCA-COLA ADRIA d.o.o., o svojoj adresi (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave osvojene nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri svojim sudjelovanjem iskazuju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnikom nagrade, Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke (i) društvu COCA-COLA ADRIA d.o.o. u svrhu obavještavanja o osvojenoj nagradi i prikupljanju potrebnih podataka za dostavu nagrade (ime i prezime, adresa, broj telefona) te (ii) odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za cjelovitu provedbu ove nagradne igre.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu njihovih osobnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena u aplikaciji i na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 12. travnja do 09. svibnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

COCA-COLA ADRIA d.o.o. će u ime Priređivača obavijestiti dobitnika o osvojenoj nagradi putem e-poruke na e-adresu iz registriranog korisničkog profila dobitnika u aplikaciji, i to u roku od 8 (osam) dana od dana održanog nagradnog izvlačenja.

Ime dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljeno na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od održanog nagradnog izvlačenja.

Osvojena nagrada se dostavlja dobitniku od strane Priređivača najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada dobitnik uredno putem e-poruke obavijesti društvo COCA-COLA ADRIA d.o.o. o svojoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Podatke o svojoj adresi dobitnik treba poslati putem E-pošte u roku 8 (osam) dana od primitka e-poruke o osvojenoj nagradi od strane COCA-COLA ADRIA d.o.o. u ime Priređivača koja mu je dostavljena na e-mail adresu iz njegovog registriranog korisničkog profila. U slučaju da dobitnik uredno ne obavijesti COCA-COLA ADRIA d.o.o. u ime Priređivača o svojoj adresi radi dostave nagrade na prethodno navedeni način, Priređivač odobrava dobitniku dodatni rok za slanje obavijesti o njegovoj adresi, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnom roku ne obavijesti COCA-COLA ADRIA d.o.o. u ime Priređivača o svojoj adresi na gore opisan način, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Nagrada se šalje na adresu dobitnika na trošak Priređivača putem dostavne službe koju je odredio Priređivač. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru.

Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja (specijalne punomoći ovjerene od javnog bilježnika) izdanog od dobitnika. Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5.A Pravila,  obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika. S nagradama koje se ne dostave dobitnicima postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i/ili otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem mrežne stranice Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                   

Dragi naši šejkeri,

nakon pet uzbudljivih godina šejkanja i zabave legendarna aplikacija Shake & Take odlazi u povijest!

Za vas smo pripremili nešto potpuno novo – stigla je Coca-Cola App! Igraj, otkrivaj trendove i osvajaj nagrade uz genijalnu zabavu bez roka trajanja!

CocaCola, Fanta i Sprite donose ti kodove ispod zatvarača i naljepnice (RGB). Unesi kod u aplikaciju i pretvori ga u nagradne bodove. Igraj igrice i prikupljaj proizvode. Uz nagradne bodove i proizvode imaš sve za iskušavanje svoje sreće i osvajanje nagrada - APPsolutni vrh!

U aplikaciji pogledaj vrhunske nagrade. Sigurni smo da ćeš pronaći nešto za sebe, a dat ćemo ti i mali mig: često posjećuj aplikaciju jer nikad ne znaš kad ćemo te iznenaditi novom igricom, kad će osvanuti nova ili se ponovno pojaviti postojeća nagrada.

U promocijskoj akciji sudjeluju pakiranja CocaCole, CocaCole No Sugar, CocaCole No Sugar Lemon, Fante Orange, Fante Shokata, Fante Zero i Spritea od 500 ml te CocaCole, CocaCole no sugar i Fante Orange od 250 ml u povratnoj staklenoj ambalaži. Ne zaboravi, standardne ti inačice donose 1 nagradni bod, a inačice bez šećera i zero 2 boda!

Sad kad sve znaš, skini aplikaciju odmah putem poveznice i priključi se zabavi!

Poruke su poslane korisnicima aplikacije Shake & Take koji su tijekom uporabe dali privolu za marketinške aktivnosti.

Ako te naša nova aplikacija ne zanima i želiš prestati primati naše poruke, javi nam se na adresu dataprotectionoffice@cchellenic.com ili nam pošalji zahtjev putem  e-obrasca na poveznici.

 

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/170

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 06. svibnja 2021.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

''Coca-Cola i Petrol te nagrađuju!''

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Coca-Cola i Petrol te nagrađuju!'' (u daljnjem tekstu: ˝nagradna igra˝) priređuje i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih i negaziranih pića.

Nagradna igra počinje 17. svibnja 2021. u 00.00.00 i traje do 17. lipnja 2021. u 23.59.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima PETROL d.o.o., OIB: 75550985023, Otok, Oreškovićeva 6h, Zagreb, na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih i negaziranih pića, i to:

Coca-Cola, Coca-Cola zero sugar, Coca-Cola no sugar s okusom limuna, Fanta, Sprite, Schweppes Tangerine, Schweppes Bitter Lemon, Schweppes Tonic Water, Fuze Tea, Cappy, Romerquelle, Powerade i Aquarius, sva pakiranja u plastičnoj (PET) ambalaži.

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina koje od 17. svibnja do 17. lipnja 2021. u sklopu Promocije za nagrađivanje vjernosti potrošača „Coca-Cola i Petrol te nagrađuju!“ (u daljnjem tekstu: Promocija) koja počinje 17. svibnja 2021. i traje do 17. lipnja 2021. ili do isteka zaliha poklona, pošalju SMS poruku s ključnom riječi PETROL i brojem računa na 60141. Cijena SMS poruke je 2,40kn s PDV-om, ili 1,92kn bez PDV-a. Pravila Promocije koja se primjenjuju zajedno s ovim Pravilima su objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/.  Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim Pravilima. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 21. lipnja 2021. godine.   

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnog odabira s pomoću računalnog sustava. Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (članak 5.A.) ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnog sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke uredno zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre– od 17. svibnja 2021. u 00.00.00 do 17. lipnja 2021. u 23.59.59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.  

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno =21.686,00 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1.

Hisence TV

 

4

17.900

2.

Coca-Cola nogometne lopte

 

30

3.786

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), zatim zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u Promociju te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca) te ujedno zaposlenika NTH MOBILE d.o.o. koje osigurava tehničku provedbu nagradne igre i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).  Maloljetne osobe starije od 16 godina imaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je maloljetna osoba starija od 16 godina osvojila nagradu, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja je po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o maloljetnom dobitniku nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje njihov roditeljski, odnosno starateljski odnos. U slučaju da su zakonski zastupnici odnosno skrbnici maloljetnog dobitnika starijeg od 16 godina prihvatili osvojenu nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnog dobitnika i preuzimaju.

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima takvih proizvoda ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEPRAVILNOSTI

U slučaju eventualne pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika Promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje računa proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje računa proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, stekla pravo na nagradu. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima.

ČLANAK 10.: OSOBNI PODACI

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, te davanjem svoje privole za sudjelovanje u nagradnoj igri, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri te ujedno besplatnoj infoliniji (0800-0455) radi komunikacije sa sudionicima. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu ove nagradne igre.

Uključivanjem u nagradnoj igri sudionici daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-adresa, telefonski broj i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. 

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 17. svibnja do 17. lipnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati.

ČLANAK 13.: SPOROVI

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim i telefonskim putem na broj telefona s kojeg su poslali SMS prilikom registracije u Promociji radi dogovora oko dostave nagrade dobitniku na njegovu adresu, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnog izvlačenja.

Dobitniku nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti dobitnika o njegovoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Nagrada se šalje na adresu dobitnika o kojoj je dobitnik obavijestio Priređivača telefonskim putem, na trošak Priređivača, putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

U slučaju da se nagrada koja se dostavlja dobitniku dostavnom službom po izboru Priređivača ne može iz bilo kojeg razloga dostaviti na adresu o kojoj je dobitnik prethodno telefonskim putem obavijestio Priređivača, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonskim putem obavijestiti dobitnika o dobitku te odrediti dodatni rok za preuzimanje osvojene nagrade, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, odnosno ukoliko se osvojena nagrada ne može dostaviti ponovno dobitniku na adresu o kojoj je isti obavijestio Priređivača,, dobitnik gubi pravo na tu nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja dobitnika (specijalna punomoć dobitnika ovjerena od javnog bilježnika). Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5.A, obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri te može otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će sudionici nagradne igre biti obaviješteni putem mrežne stranice Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 16.:

Sudionik u nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

 

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o.

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/195
URBROJ: 513-07-21-01-21-2
Zagreb, 14. svibnja 2021.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

"COCA-COLA APP 2 2021“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru "COCA-COLA APP 2 2021" (u daljnjem tekstu: nagradna igra) priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih proizvoda. Nagradna igra počinje 17. svibnja 2021. u 00.00.00 i traje do 27. lipnja 2021. u 11.59.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to:

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži).

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina koje u razdoblju od 17. svibnja 2021. do 27. lipnja 2021., u bilo kojem prodajnom mjestu na području Republike Hrvatske, kupe koji od proizvoda Priređivača iz članka 4. ovih Pravila te sudjelovanjem u okviru promocije ˝Coca-Cola App 2021˝ (u daljnjem tekstu: promocija) koja se održava u organizaciji Priređivača u razdoblju od 12. travnja 2021. do 31. prosinca 2021. ili do isteka zaliha što prije nastupi, potrošnjom osvojenih bodova za vjernost (dalje u tekstu: coinsi) i/ili tzv. gemsa u okviru Coca-Cola App aplikacije (dalje u tekstu: aplikacija) u različitim kombinacijama, sukladno ovim Pravilima i Pravilima promocije, ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnom izvlačenju (dalje u tekstu: RAFFLE) prema svojem izboru.

Pravila promocije ˝Coca-Cola App 2021˝ koja su sastavni dio nagradne igre objavljena su na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com.

Kupnjom proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji sudjeluju u nagradnoj igri, sudionik stječe mogućnost prikupljanja coinsa koje može zamijeniti za poklone, na način i u skladu s uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jedne Coca-Cole, Fanta Orange, Fanta Shokata i Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cole ili Fante Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u nagradnu igru, vrijedi 1 coin (jedna boca=jedan coin). Svaka kupnja jedne Coca-Cole Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange Zero Fanta Orange, u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cola Zero u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u nagradnu igru, vrijedi 2 coina (jedna boca=dva coina).

Za sudjelovanje u nagradnoj igri njezini sudionici trebaju preuzeti aplikaciju s Google Play-a ili AppStore-a, odnosno putem QR koda na Google Play-u ili AppStore-u (QR kod se nalazi na pakiranju proizvoda koji sudjeluju u nagradnoj igri). Nakon toga je potrebno otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje osobne podatke (država prebivališta, e-mail adresa, datum rođenja, nadimak). Svaki sudionik nagradne igre može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije. U slučaju da Priređivač tijekom  trajanja nagradne igre utvrdi da je sudionik otvorio više korisničkih profila u okviru aplikacije, Priređivač zadržava pravo diskvalificirati tog sudionika.

Nakon registracije treba u aplikaciju unijeti deseteroroznamenkasti alfanumerički kod, koji ste pronašli ispod promotivnog zatvarača promocijskih proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno ispod promotivne etikete Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml, koji sudjeluju u nagradnoj igri. Na pojedinom proizvodu koji sudjeluju u nagradnoj igri nalazi se jedan (1) deseteroznamenkasti alfanumerički kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom u okviru aplikacije. Ako se osvojeni kod pokuša iskoristiti više puta, aplikacija će prikazati poruku kako je kod već iskorišten i njegov unos neće biti moguć. Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija odnosno nagradnih igara Priređivača ne mogu se koristiti u ovoj nagradnoj igri.

Sudionik stječe pravo na sudjelovanje u RAFFLE-u u skladu s ovim Pravilima potrošnjom (i) prikupljenih coinsa odnosno (ii) kombinacije prikupljenih coinsa i tzv. gemsa kao dodatne valute koju sudionik može dobiti igranjem mobilnih igrara unutar same aplikacije. Način i uvjeti dobivanja coinsa i gemsa će osim u Pravilima promocije i ovim Pravilima ujedno biti opisan u aplikaciji. Sudionici nagradne igre u svakom trenutku tijekom njezina trajanja mogu na svojem korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih nagrada i grupa nagrada u kojima mogu sudjelovati te način njihova preuzimanja.

Za vrijeme trajanja ove nagradne igre odvijat će se 2 (dva) izvlačenja (RAFFLE-a) u kojem sudionici nagradne igre mogu dobiti sljedeće nagrade:

Svaki sudionik sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci u okviru njegovog korisničkog profila u aplikaciji isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST
S PDV-OM

Sportski paket

2

                   5.435,86 HRK

                   10.871,72 HRK

Firefly ISUP 300 COM, sup daska, narančasta

2

                   3.995,95 HRK

                     7.991,90 HRK

Firefly LGB 305, skateboard, smeđa

2

                       799,95 HRK

                     1.599,90 HRK

Firefly A 200 1.0, romobil, crna

2

                       639,96 HRK

                     1.279,92 HRK

       

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST
S PDV-OM

Technology paket

1

                   9.519,00 HRK

                     9.519,00 HRK

Huawei Mate 40 Pro, 256GB

1

                   8.400,00 HRK

                     8.400,00 HRK

Huawei Watch GT2 46mm

1

                   1.119,00 HRK

                     1.119,00 HRK

Svaki sudionik može sudjelovati u pojedinom izvlačenju (RAFFLE) najviše 25 (dvadesetpet) puta s potrošnjom različitih kombinacija prikupljenih coinsa odnosno tzv. gemsa na način i pod uvjetima iz ovih Pravila. Svaki RAFFLE ima na raspolaganju ukupno 30.000 (trideset tisuća) prijava.

Svi zaprimljeni coinsi odnosno tzv. gemsi čijom potrošnjom sudionici, sukladno ovim Pravilima, ostvaruju pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri, bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi takvi coinsi i tzv. gemsi koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni. Priređivač ima pravo radi utvrđivanja identiteta dobitnika zatražiti od istog predočenje njegove osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta.

B. Izvlačenja dobitnika

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 2. srpnja 2021.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, na kojem će prisustvovati tročlano povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva COCA-COLA ADRIA d.o.o., OIB: 82229652860, Milana Sachsa 1, Zagreb (dalje u tekstu:  COCA-COLA ADRIA d.o.o.) kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici koji su uredno aplicirali za sudjelovanje u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju svi sudionici koji su se uredno (i) prikupljenim coinsima odnosno (ii) kombinacijom prikupljenih coinsa i tzv. gemsa kao dodatne valute koju sudionik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije, u okviru aplikacije uredno registrirali i podnijeli zahtjev za osvajanje nagrada u okviru pojedinog RAFFLE-a sukladno ovim Pravilima, i to u razdoblju trajanja nagradne igre, odnosno od 17. svibnja 2021. u 00.00.00 do 27. lipnja 2021. u 11.59.59.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. Zahtjevi za sudjelovanjem u pojedinom RAFFLE-u sukladno ovim Pravilima zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi  =20.390,72 kn (PDV uključen) koji se sastoji od sljedeće grupe nagrada:

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST
S PDV-OM

Sportski paket

2

                   5.435,86 HRK

                   10.871,72 HRK

Firefly ISUP 300 COM, sup daska, narančasta

2

                   3.995,95 HRK

                     7.991,90 HRK

Firefly LGB 305, skateboard, smeđa

2

                       799,95 HRK

                     1.599,90 HRK

Firefly A 200 1.0, romobil, crna

2

                       639,96 HRK

                     1.279,92 HRK

       

NAGRADA

KOLIČINA

VRIJEDNOST S PDV-OM po komadu

TOTAL VRIJEDNOST
S PDV-OM

Technology paket

1

                   9.519,00 HRK

                     9.519,00 HRK

Huawei Mate 40 Pro, 256GB

1

                   8.400,00 HRK

                     8.400,00 HRK

Huawei Watch GT2 46mm

1

                   1.119,00 HRK

                     1.119,00 HRK

Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada iz gore navedenih grupa nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih Pravila. Eventualna kasnija promjena njihove tržišne vrijednosti ne utječe na navedenu vrijednost nagrada.

Priređivač se obvezuje 5% (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i COCA-COLA ADRIA d.o.o. te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca). Ako je dobitnik maloljetna osoba, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos u odnosu na maloljetnog dobitnika.

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima obuhvaćenih nagradnom igrom. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za (i) bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju, za (ii) netočne ili pogrešne podatke osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, za (iii) nedostavljene pošiljke s nagradama, te za (iv) bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: PRAVO PRIREĐIVAČA

Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima. Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagradu (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka u njegovom korisničkom profilu u aplikaciji, (iii) ako dobitnik nije uredno obavijestio Priređivača odnosno društvo COCA-COLA ADRIA d.o.o., o svojoj adresi (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave osvojene nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici u nagradnoj igri svojim sudjelovanjem iskazuju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnikom nagrade, Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke (i) društvu COCA-COLA ADRIA d.o.o. u svrhu obavještavanja o osvojenoj nagradi i prikupljanju potrebnih podataka za dostavu nagrade (ime i prezime, adresa, broj telefona) te (ii) odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za cjelovitu provedbu ove nagradne igre.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu njihovih osobnih podataka navedenih u korisničkom profilu u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i proizvodima koji su uključeni u nagradnu igru.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena u aplikaciji i na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 17. svibnja 2021. do 27. lipnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

COCA-COLA ADRIA d.o.o. će u ime Priređivača obavijestiti dobitnika o osvojenoj nagradi putem e-poruke na e-adresu iz registriranog korisničkog profila dobitnika u aplikaciji, i to u roku od 8 (osam) dana od dana održanog nagradnog izvlačenja.

Ime dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljeno na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od održanog nagradnog izvlačenja.

Osvojena nagrada se dostavlja dobitniku od strane Priređivača najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana kada dobitnik uredno putem e-poruke obavijesti društvo COCA-COLA ADRIA d.o.o. o svojoj adresi radi moguće dostave osvojene nagrade. Podatke o svojoj adresi dobitnik treba poslati putem E-pošte u roku 8 (osam) dana od primitka e-poruke o osvojenoj nagradi od strane COCA-COLA ADRIA d.o.o. u ime Priređivača koja mu je dostavljena na e-mail adresu iz njegovog registriranog korisničkog profila. U slučaju da dobitnik uredno ne obavijesti COCA-COLA ADRIA d.o.o. u ime Priređivača o svojoj adresi radi dostave nagrade na prethodno navedeni način, Priređivač odobrava dobitniku dodatni rok za slanje obavijesti o njegovoj adresi, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnom roku ne obavijesti COCA-COLA ADRIA d.o.o. u ime Priređivača o svojoj adresi na gore opisan način, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Nagrada se šalje na adresu dobitnika na trošak Priređivača putem dostavne službe koju je odredio Priređivač. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru.

Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja (specijalne punomoći ovjerene od javnog bilježnika) izdanog od dobitnika. Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5.A Pravila,  obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika. S nagradama koje se ne dostave dobitnicima postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i/ili otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem mrežne stranice Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

DOBITNIK:

 

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1

YZ250F Yamaha Motor

Oliver Belošević, Zagreb

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/26

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre

''Osvoji iskustvo života #COMEWITHIS“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Osvoji iskustvo života #COMEWITHIS“(u daljnjem tekstu: nagradna igra) priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije energijskih pića. Nagradna igra počinje 01. veljače 2021. u 00.00 i traje do 31. ožujka 2021. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima KONZUM PLUS d.o.o., MBS: 081180016, OIB: 62226620908 (dalje u tekstu: KONZUM PLUS d.o.o.) na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije energijskih pića, i to:

1. Monster Energy 500 ml limenka

2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka

3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka

4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka

5. Monster The Doctor 500ml limenka

6. Monster Mango Loco 500ml limenka

7. Monster Ultra Red 500ml limenka

8. Monster Ultra Sunrise 500ml limenka

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 01. veljače 2021. do 31. ožujka 2021. u bilo kojem prodajnom mjestu KONZUM PLUS d.o.o. na području Republike Hrvatske kupe 2 (dva) proizvoda Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60141.  Svaki sudionik u nagradnoj igri može sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim Pravilima.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 13. travnja 2021.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, na kojem će prisustvovati tročlano povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.) koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu, a dobitnik nagradne igre bit će iz iste izvučen metodom slučajnog odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke uredno zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 01. veljače 2021. u 00.00.00 do 31. ožujka 2021. u 23.59.59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s ovim Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Dobitnik nagradne igre može biti samo jedna osoba. Dobitnik ima pravo izabrati jednu od 3 ponuđene nagrade iz toč. C ovih Pravila (Nagradni fond) označenih s br. 1 – 3.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi  =45.000,00 kn (+ PDV) i sastoji se od sljedeće grupe nagrada od kojih dobitnik ima pravo izabrati samo jednu:

 

#

Nagrada

Količina

Vrijednost

1

Replika R125 Yamaha Motora, kaciga te ostala pripadajuća oprema

1

                               45.000,00 kn

2

YZ250F Yamaha Motor, MX tim oprema

1

                               45.000,00 kn

3

Bicikl - ULTIMATE SCOTT RANSOM 900 Tuned - 29" Carbon, vaučer za opremu, GO PRO kamera

1

                               45.000,00 kn

 

 

Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan prihvaćanja ovih Pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na navedenu vrijednost nagrada.

Priređivač se obvezuje 5% (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre (NTH MOBILE d.o.o. i KONZUM PLUS d.o.o.) te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za (i) bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili nagradnom izvlačenju, za (ii) netočne ili pogrešne podatke osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, za (iii) nedostavljene pošiljke s nagradama, te za (iv) bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri od strane Priređivača odnosno od NTH MOBILE d.o.o. koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima. Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka, (iii) ako dobitnik nije naveo točnu adresu prebivališta (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu iz SMS poruke iz članka 5.A Pravila, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke u skladu s člankom 5.A Pravila, iskazuju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem ovih Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnikom nagrade, Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojene nagrade u nagradnoj igri. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, a niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama. Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu ove nagradne igre.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnikom nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a za vrijeme trajanja nagradne igre te 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i Monster trgovačkom markom.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 29. siječnja do 01. travnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnika će Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika, kako bi se dogovorili detalji oko uručenja nagrade.

Dobitnik je dužan u roku od 8 (osam) kalendarskih dana od primitka telefonske obavijesti o osvojenoj nagradi obavijestiti Priređivača o svom odabiru nagrade, i to na e-poštu: info.hr@cchellenic.com. U protivnom, Priređivač ima pravo dodijeliti Dobitniku bilo koju od ponuđenih nagrada, po svom vlastitom izboru.

Ime dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljeno na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od održanog nagradnog izvlačenja.

Osvojena nagrada se dostavlja  dobitniku od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad je Dobitnik pisanim putem obavijestio Priređivača o svom izboru nagrade, ili protekom roka od 8 dana od dana kada je Dobitnik obaviješten o dobitku, a propustio je obavijestiti Priređivača o svom izboru nagrade. Nagrada se šalje na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5.A Pravila, i to na trošak Priređivača, te putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru.

Dobitnika koji ne preuzme nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i odgovarajućeg pisanog ovlaštenja (specijalne punomoći ovjerene od javnog bilježnika) izdanog od dobitnika. Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5. stavka 1,  obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika.S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i/ili otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem mrežne stranice Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

Pravila promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača ˝Coca-Cola App 2021˝

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača ˝Coca-Cola App 2021˝ (dalje u tekstu: promocija) organizira i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (dalje u tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Promocija počinje 12. travnja 2021. i traje do 31. prosinca 2021. ili do isteka zaliha poklona, što prije nastupi. 

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero i Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži).

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) koji imaju deseteroznamenkasti alfanumerički promotivni kod ispod zatvarača, te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži) koji imaju deseteroznamenkasti alfanumerički promotivni kod ispod promotivne etikete.

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I POKLONI

Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

a) Kupnjom promocijskih proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) te Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji sudjeluju u promociji, sudionik stječe mogućnost prikupljanja bodova za vjernost koje može zamijeniti za poklone, na način i u skladu s uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jedne Coca-Cole, Fanta Orange, Fanta Shokata i Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cole ili Fante Orange u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u promociju, vrijedi 1 bod (dalje u tekstu: coin) (jedna boca=jedan coin). Svaka kupnja jedne Coca-Cole Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange Zero Fanta Orange, u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno Coca-Cola Zero u pakiranju od 250 ml u plastičnoj (PET ambalaži), koji su uključeni u promociju, vrijedi 2 coina (jedna boca=dva coina). Za određeni poklon potrošač može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja raznih proizvoda Priređivača koji sudjeluju u promociji.

 b) Za sudjelovanje u promociji sudionici promocije trebaju preuzeti Coca-Cola aplikaciju (dalje u tekstu: aplikacija) s Google Play-a ili AppStore-a, odnosno putem QR koda na Google Play-u ili AppStore-u (QR kod se nalazi na pakiranju proizvoda koji sudjeluju u promociji). Nakon toga je potrebno otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje osobne podatke (država prebivališta, e-mail adresu, datum rođenja i nadimak). Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije. U slučaju da Priređivač tijekom trajanja promocije utvrdi da je sudionik otvorio više korisničkih profila u okviru aplikacije, Priređivač zadržava pravo diskvalificirati tog sudionika.  

 c) Nakon registracije treba u aplikaciju unijeti deseteroznamenkasti alfanumerički kod, koji ste pronašli ispod promotivnog zatvarača promocijskih proizvoda Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero limun, Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Shokata, Sprite u pakiranju od 500 ml u plastičnoj (PET ambalaži) odnosno ispod promotivne etikete Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Orange u pakiranju od 250 ml. Na pojedinom proizvodu koji sudjeluju u promociji nalazi se jedan (1) deseteroznamenkasti alfanumerički kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija Priređivača ne mogu se koristiti u ovoj promociji.

 d) Sudionik stječe pravo na promocijske poklone sukladno ovim Pravilima (i) prikupljanjem coinsa odnosno (ii) kombinacijom prikupljanja coinsa i tzv. gemsa (u daljnjem tekstu: gemsi) kao dodatne valute koju sudionik može dobiti igranjem mobilnih igrica unutar same aplikacije. Promocijski pokloni ovise isključivo o broju coinsa koje je sudionik prikupio tijekom promocije odnosno kombinacijom prikupljenih coinsa i tzv. gemsa. Sudionici u svakom trenutku tijekom trajanja promocije mogu na svojem korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih promocijskih poklona i način njihova preuzimanja.

 e) Način dobivanja gemsa: Svaka igra unutar aplikacije ima 15 do 20 razina podijeljenih po težinama prelaska: jednostavno, srednje teško, teško. Korisnik će za prelazak određene razine dobiti sljedeći broj gemsa: jednostavno (20 gemsa), srednje teško (30 gemsa), teško (50 gemsa). Ukoliko korisnik završi razinu s najboljim vremenom ili s najmanjim mogućim brojem pokušaja, ostvarit će bonus - dodatnih 50 gemsa po razini. Bonus se može ostvariti samo jednom za svaku razinu. Korisnik će dobiti gemse za prvih 5 uspješno prijeđenih razina igara u jednom danu (unutar 24 sata). Korisnik može nastaviti igrati nove razine unutar iste igre u istom danu, ali za njih neće ostvariti dodatne gemse. Maksimum gemsa koje korisnik može ostvari u jednom danu po jednoj igri su 250 (prelazak razina) + 250 (bonus) = 500 gemsa po igri.

 f) Vrsta i vrijednost promocijskih poklona ovisno o broju prikupljenih coinsa odnosno gemsa su opisani u aplikaciji. U opisu svakog promocijskog poklona u aplikaciji bit će naznačeno eventualno ograničenje u pogledu njegova preuzimanja po svakom sudioniku.

 ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 16 (šesnaest) godina, osim zaposlenika Priređivača i društva COCA-COLA ADRIA d.o.o., OIB: 82229652860, Milana Sachsa 1, Zagreb (dalje u tekstu:  COCA-COLA ADRIA d.o.o.) te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca).

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je dobitnik poklona maloljetna osoba, Priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 7.: PREUZIMANJE POKLONA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Svi podaci o promociji, kao i o načinu preuzimanja osvojenih poklona od strane dobitnika, bit će dostupni unutar aplikacije te putem poruke na facebook stranici Priređivača  https://www.facebook.com/CocaColaHRV/ ili putem e-poruke na  socialmediacroatia@coca-cola.com. Osnovne informacije o promociji mogu se ujedno dobiti svakog radnog dana putem besplatne info linije, telefonski broj 0800-0455, i to od 09,00 do 17,00 sati..

 Detalji preuzimanja svakog promocijskog poklona bit će navedeni u opisu samog promocijskog poklona u aplikaciji.

Svi dobitnici mogu svoje poklone prijavljivati (naručivati) isključivo putem svojeg korisničkog profila u aplikaciji.

 Priređivač ne snosi odgovornost ako sudionik do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve coinse ili gemse koje je skupio putem svojeg registriranog korisničkog profila.

 Količine poklona mogu biti ograničene i u nekim razdobljima određeni promocijski pokloni mogu biti nedostupni. U tom slučaju Priređivač ima pravo dobitniku ponuditi tada dostupne zamjenske poklone u protuvrijednosti prikupljenih coinsa odnosno gemsa, i to do isteka zaliha promocijskih poklona odnosno zamjenskih poklona. Priređivač zadržava samostalno pravo mijenjanja ili dopune promocijskih poklona za vrijeme trajanja promocije.

 ČLANAK 8.: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici promocije svojim sudjelovanjem odnosno stvaranjem svojeg korisničkog profila u aplikaciji na način opisan u čl. 5. ovih Pravila, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i/ili odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja promocije. Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka odnosno registracijom svojeg osobnog korisničkog profila u aplikaciji daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Osobni podaci sudionika promocije bit će pohranjeni do isteka promocije ili do isteka zaliha poklona, ukoliko isto nastupi ranije, odnosno sve dok postoji legitimni interes Priređivača za njihovo čuvanje. Priređivač je vršitelj obrade osobnih podataka koja se vrši kroz aplikaciju i koji će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu s pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka te relevantnim propisima Republike Hrvatske. Voditelj obrade osobnih podataka (Coca-Cola Adria d.o.o.) , na zahtjev vlasnika osobnih podataka, dopunit će izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje je osobnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Priređivač se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama. Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost (privolu) za korištenje osobnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka u bilo kojemu trenutku dostavom obavijesti voditelju u pisanom obliku na način kako je to definirano u Pravilima privatnosti aplikacije i privolama koje sudionik prihvati za pojedinu obradu. U tom slučaju sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u promociji, uključujući i pravo na poklone u okviru promocije. Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima promocije (putem telefona ili e-pošte) i nakon trajanja promocije ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona, radi odgovaranja na upite sudionika vezane uz njihovo sudjelovanje u promociji, za izvještaje o upitima, primjedbama i pritužbama sudionika itd. Osobni podaci dobitnika se mogu ujedno podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave isključivo u svrhu dostave promocijskih poklona njihovim dobitnicima. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika promocije obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima.

Ukoliko želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka, molimo vas da podnesete zahtjev slanjem e-poruke na adresu: socialmediacroatia@coca-cola.com ili pisanom porukom na adresu Coca-Cola Adria d.o.o., Milana Sachsa 1, 10000 Zagreb (za službenika za zaštitu podataka).

Ako imate komentara u pogledu načina uporabe vaših osobnih podataka ili pitanja o Izjavi o privatnosti, obratite nam se e-poštom na sljedeću e-adresu:  privacy@coca-cola.com

ČLANAK 9.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za (i) bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u ovoj promociji, za (ii) netočne ili pogrešne podatke osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u promociji odnosno svojem korisničkom profilu, za (iii) nedostavljene pošiljke s poklonima, te za (iv) bilo kakve posljedice korištenja osvojenih poklona.

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije poklona. Slike poklona su simbolične.

Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli poklon dobitniku (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje poklona, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka u njegovom korisničkom profilu u aplikaciji, (iii) ako dobitnik nije uredno obavijestio Priređivača odnosno društvo COCA-COLA ADRIA d.o.o., o svojoj adresi (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave osvojenog poklona, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo poklon za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u promociji suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela poklona ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: SUDIONICI

Sudionici promocije nemaju pravo zahtijevati drugačije poklone od onih koje su navedeni u ovim Pravilima, niti veće količine od onih navedenih u ovim Pravilima. Pokloni se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 11.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije pogrešno utipkaju svoje podatke u svojem korisničkom profilu u aplikaciji, Priređivač im nije dužan dodijeliti coinse.  

U slučaju pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju odnosno promotivnoj etiketi, odnosno ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na pravo Priređivača da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

ČLANAK 12.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s osvojenim poklonima. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja u promociji.  

ČLANAK 13.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije će biti objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu info liniju (0800 0455) od 12. travnja 2021. do 31. prosinca 2021. od ponedjeljka do petka (od 9,00 do 17,00 sati) ili upitom na e-adresu info.hr@cchellenic.com.

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u ovim Pravilima zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga. Priređivač ima pravo jednostrano otkazati promociju u bilo kojoj fazi ako dođe do materijalne povrede ili zlouporabe ovih pravila ili pak u slučaju više sile, odnosno događaja kojeg Priređivač nije mogao predvidjeti ili izbjeći. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije Priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem svoje mrežne stranice: hr.coca-colahellenic.com.

Ako Priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njihove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku poklona sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u promociji. Ako se dogodi nešto od gore navedenog, distribucija poklona će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača neovisno o potrebi za njezinom mogućom objavom. Priređivač će u slučaju diskvalifikacije obavijestiti diskvalificiranog sudionika putem e-poruke na e-mail adresu iz njegovog registriranog korisničkog profila. 

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. ovih Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja osvojenog promocijskog poklona  od strane dobitnika, kao i identifikacijski dokument (osobnu iskaznicu, putovnicu) radi utvrđenja njegova identiteta (to uključuje i mogućnost traženja na uvid identifikacijskog dokumenta od strane zaposlenika partnera Priređivača koji izdaje osvojeni poklon). Priređivač, kao i partner Priređivača kod kojeg se nalazi promocijski poklon, ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojeni poklon dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u promociju i/ili ne može na odgovarajući način potvrditi svoj identitet na način opisan u ovom članku. Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionike promocije u slučaju kršenja ovih Pravila. Priređivač se oslobađa od bilo kakve odgovornosti dodjele promocijskih poklona ili bilo kakve druge naknade i/ili troškove prema diskvalificiranim sudionicima promocije.

ČLANAK 14.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve eventualne sporove između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 15.: PRIHVAĆANJE PRAVILA

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koji proistječu iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

Dobitnici nagradne igre „Osvoji ultimativni avanturistički set za surfanje uz Monster Energy“

Rbr. Nagrada Dobitnik
1  Surferski paket Marina Barač, 10000 Zagreb
2  Surferski paket Deana Vajzović, 10000 Zagreb
3  Surferski paket Alen Kolar, 10370 Črnec Rugvički

KLASA: UP/I-460-02/21-01/61
URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

„Osvoji ultimativni avanturistički set za surfanje uz Monster Energy“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Osvoji ultimativni avanturistički set za surfanje uz Monster Energy“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra) priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije energijskih pića. Nagradna igra počinje 01. ožujka 2021. u 00.00 i traje do 30. travnja 2021. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima Plodine d.d., OIB: 92510683607, MBS: 040021232, Ružićeva 29, Rijeka (dalje u tekstu: Plodine d.d.) na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije energijskih pića, i to:

 1. Monster Energy 500 ml limenka
 2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka
 3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka
 4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka
 5. Monster The Doctor 500ml limenka
 6. Monster Mango Loco 500ml limenka
 7. Monster Energy Mega 553ml limenka
 8. Monster Energy Ultra Blue 500ml limenka

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 01. ožujka 2021. do 30. travnja 2021. u bilo kojem prodajnom mjestu Plodine d.d. na području Republike Hrvatske kupe 2 (dva) proizvoda Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054.

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih i dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 15. svibnja 2021. godine.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, na kojem će prisustvovati tročlano povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.) koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 01. ožujka 2021. u 00.00.00 do 30. travnja 2021. u 23.59.59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno = 21.726,60 kn (+ PDV) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Brendirano odijelo za surfanje + daska za surfanje + Go pro kamera

7.243,20 kn

3

21.729,60 kn

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i Plodine d.d., te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za (i) bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri i/ili nagradnom izvlačenju, za (ii) netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj igri, za (iii) nedostavljene pošiljke s nagradama te za (iv) bilo kakve posljedice korištenja nagrada od strane dobitnika.

Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od NTH MOBILE d.o.o. koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima. Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade (i) ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade, (ii) ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka, (iii) ako dobitnik nije naveo točnu adresu prebivališta (ulica, mjesto i poštanski broj) radi dostave nagrade, (iv) ako dobitnik nije uredno preuzeo nagradu za koju mu je od strane dostavne službe odabrane od strane Priređivača bila pokušana dostava na njegovu adresu iz SMS poruke iz članka 5.A Pravila, (vi) ako se dokaže da je sudionik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno ovim Pravilima te (vii) u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke u skladu s člankom 5. A Pravila, iskazuju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da, ako postanu dobitnikom nagrade, Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri. Priređivač se obvezuje da osobne podatke sudionika podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama, a niti koristiti u druge svrhe osim prethodno navedene odnosno isključivo radi dostave osvojenih nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a za vrijeme trajanja nagradne igre te 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i Monster trgovačkom markom.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 01. ožujka do 30. travnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00 sati.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem na adresu koja je navedena sukladno Čl. 5. A (Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri), i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od održanog nagradnog izvlačenja.

Osvojene nagrade se dostavljaju njihovim dobitnicima od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih je Priređivač pisanim putem obavijestio o dobivenoj nagradi.  Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. A Pravila, i to na trošak Priređivača te putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti poštansku povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pisanog ovlaštenja (specijalne punomoći ovjerene od javnog bilježnika) izdanog od dobitnika. Ako je dobitnik nagrade osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid potrebnih podataka iz članka 5. A. Pravila,  obvezna je prisutnost staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost (specijalna punomoć) s ovjerenim potpisom kod bilježnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i/ili otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru, a o čemu će Priređivač objaviti obavijest putem svoje mrežne stranice Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                       

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, 00228269289, kojeg zastupa direktor Ruža Tomić Fontana

 

OGLAŠAVA

Drugu prodaju pokretnine javnim nadmetanjem

 

Predmet prodaje je:

·       VR KAPA (1 komad)

 

I. Procijenjena vrijednost za pojedini predmet (po komadu) iznosi:

·       VR KAPA: procjenjena vrijednost - 1 komad = 150,08 kn

 

Pokretnina se prodaje po najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od dvije trećine njene procijenjene vrijednosti.


Cijena postignuta na javnom nadmetanju uvećava se za PDV koji plaća kupac.


Prednost pri kupnji ima onaj kupac koji za predmet prodaje ponudi najveću cijenu u odnosu na procijenjenu vrijednost.


II. Pokretnina koja je predmet prodaje na temelju ovog Oglasa nalaze se u prostorijama društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, a kupci predmet mogu razgledati isključivo na dan održavanja javnog nadmetanja.


III. Roba se prodaje po modelu „viđeno-kupljeno“ i prodaje se bez garancije. Naknadne pritužbe i/ili reklamacije su isključene. Sve eventualne dodatne troškove vezane uz prodaju pokretnine snosi kupac.


Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve fizičke - punoljetne osobe i pravne osobe.


IV. Usmeno javno nadmetanje održat će se na otvorenom prostoru društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, dana 12.02.2021. godine, u 12 sati.


Tijek usmenog javnog nadmetanja, iznesene ponude ponuditelja i najviša iznesena ponuda unose se u zapisnik.


Zapisnik potpisuju osobe koje u ime društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, provode postupak usmenog javnog nadmetanja.


V. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu dužan je ukupni iznos, uvećan za PDV, uplatiti odmah nakon javnog nadmetanja jer se u protivnom smatra da je odustao od kupnje. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu ima pravo preuzeti i odvesti kupljenu pokretninu isključivo nakon uplate cijene.


Kupac je dužan sam osigurati i organizirati prijevoz pokretnine s lokacije prodavatelja (COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb) na lokaciju kupca ili drugu adresu.


COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o. 

Doživi svijet u svojoj kuhinji Doživi svijet u svojoj kuhinji

Pravila promocijske akcije nagrađivanja vjernosti potrošača „Doživi svijet u svojoj kuhinji!˝

 

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača „Doživi svijet u svojoj kuhinji!“ (dalje u tekstu: promocija) organizira i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, MB:3218848; OIB: 00228269289 (dalje u tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Promocija počinje 15. veljače 2021. i traje do 11. travnja 2021. ili do isteka zaliha poklona, što prije nastupi.  

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži, Coca-Cole no sugar u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži, Coca-Cole no sugar s okusom limuna u pakiranju od 1L te Fante naranče u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Promocija se odnosi na Coca-Colu, Coca-Colu no sugar, Coca-Colu no sugar s okusom limuna i Fantu naranču u pakiranju od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su označeni srebrnim i zlatnim promotivnim zatvaračima te promotivnom etiketom naziva „DOŽIVI SVIJET U SVOJOJ KUHINJI!“

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I NAGRADE

Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

a) Kupnjom promocijskih proizvoda Coca-Cole, Coca-Cole no sugar, Coca-Cole no sugar s okusom limuna i Fante naranče u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji sudjeluju u promociji sudionik promocije stječe mogućnost prikupljanja bodova za vjernost koje može zamijeniti za poklone, na način i u skladu s uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jedne Coca-Cole no sugar, Coca-Cole no sugar s okusom limuna u pakiranju od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su uključeni u promociju vrijedi 2 boda (jedna boca= dva boda). Svaka kupnja jedne Coca-Cole i Fante naranče u pakiranju od 1L, 1,5L ili 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su uključeni u promociju vrijedi 1 bod (jedna boca=jedan bod). Za određeni poklon potrošač može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja Coca-Cole, Coca-Cole no sugar, Coca-Cole no sugar s okusom limuna i Fante naranče od 1L, 1,5L ili 2L u plastičnoj (PET) ambalaži. Dvostruko pakiranje Coca-Cole 2x2L i 2x1,5L u plastičnoj (PET) ambalaži ne sudjeluje u promociji.


b) Sudionici promocije trebaju se registrirati na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, koju mogu pronaći na POS materijalima (neckhangeru, wobbleru) na prodajnim mjestima. Nakon toga je potrebno otvoriti svoj korisnički profil i unijeti svoje osobne podatke (ime i prezime, broj telefona, kućnu adresu, e-adresu). Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan korisnički profil.


c) Nakon registracije treba u aplikaciju unijeti deseteroznamenkasti alfanumerički kod, koji ste pronašli ispod promotivnog zatvarača promocijskih proizvoda Coca-Cole, Coca-Cole no sugar, Coca-Cole no sugar s okusom limuna i Fante naranče u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži. Na pojedinom proizvodu koji je dio promocije nalazi se jedan (1) deseteroznamenkasti alfanumerički kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija Priređivača ne mogu se koristiti u ovoj promociji.


d) Prikupljanjem bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklone. Promocijski pokloni ovise isključivo o broju bodova za vjernost, koje je sudionik prikupio tijekom promocije. Promocijski se pokloni razlikuju ovisno o broju bodova, a sudionici u svakom trenutku tijekom trajanja promocije mogu na svojem korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih promocijskih poklona i način njihova preuzimanja.


e)
Vrsta i vrijednost promocijskih poklona ovisi o broj prikupljenih bodova za vjernost, i to na sljedeći način:

1. Kalup za tortu, (proizvođač CNAT d.o.o.), potrebni bodovi = 22, broj poklona = 1.970 komada

2. COCA-COLA TANJURI, SET (2 TANJURA U SETU), (proizvođač ARC France), potrebni bodovi= 24, broj poklona = 1.950 komada

3. Wolt vaučer u vrijednosti od 80 kn, potrebni bodovi =10, broj poklona = 625 komada

4. ZDJELICE ZA LAZANJE, SET (2 ZDJELICE U SETU), (proizvođač Maku), potrebni bodovi = 28, broj poklona =1.470 komada.

5. Wok tava, (proizvođač Metalac posuđe d.o.o. ), potrebni bodovi = 26, broj poklona = 980 komada       

6. GORENJE KONTAKTNI GRILL, (proizvođač Gorenje d.o.o.), potrebni bodovi = 60, broj poklona = 40 komada

Svaki sudionik promocije može prikupiti maksimalno 6 (šest) poklona odnosno najviše 1 (jedan) komad po poklonu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju isteke zaliha poklona prije isteka promocije, odnosno njihove izmjene za vrijeme promocije.    

Svaki sudionik promocije može unutar 24 sata (dvadeset i četiri) unijeti maksimalno 6 promotivnih kodova u mrežnu stranicu promocije i to kako slijedi: maksimalno 3 promotivna koda ispod zatvarača Coca-Cole i Fante, te maksimalno 3 promotivna koda ispod zatvarača Coca-Cole no sugar i Coca-Cole no sugar s okusom limuna. Nakon unosa maksimalnog dnevnog broja kodova, sljedeći unos koda moguć je tek za 24 sata.

ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), kao i zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u promociju te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca). 

Maloljetne osobe starije od 16 godina imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je maloljetna osoba starija od 16 godina osvojila poklon, Priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje njihov roditeljski, odnosno starateljski odnos. U slučaju da su zakonski zastupnici odnosno skrbnici maloljetnog dobitnika starijeg od 16 godina prihvatili poklon, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnika i preuzimaju.

ČLANAK 7.:  SUDJELOVANJE U NAGRADNOJ IGRI Doživi svijet u svojoj kuhinji!“

Sudionici promocije koji su se sukladno ovim Pravilima uredno registrirali u okviru svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji te prikupili tijekom trajanja promocije više od 60 (šezdeset) bodova unutar svojih korisničkih profila, uz svoju suglasnost (privolu) u okviru promocije za sudjelovanjem u predmetnoj nagradnoj igri, ostvaruju pravo na moguće sudjelovanje u nagradnoj igri pod nazivom „Doživi svijet u svojoj kuhinji!“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra) koja će se održati u razdoblju od 15. veljače 2021. do 11. travnja 2021., sukladno Pravilima nagradne igre koja su objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/.

ČLANAK 8. PREUZIMANJE NAGRADA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka sudionika koji su registrirani u okviru korisničkih profila registriranih na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji koja je u vlasništvu Coca-Cola Services N.V., Chaussee de Mons, 1424, 1070 Brussels, Belgija.


Svi se podaci o načinu preuzimanja poklona mogu dobiti svakog radnog dana preko besplatne info linije, telefonski broj 0800-0455, i to od 09,00 do 17,00 sati, odnosno na registriranom korisničkom profilu sudionika na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji.


Dobitnik će moći naručiti poklon, ponuđen na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, u protuvrijednosti dotad prikupljenih bodova za vjernost te će se nakon narudžbe taj broj umanjiti za vrijednost odabranog poklona. Poslije toga će dobitnik moći nastaviti prikupljati bodove za vjernost i mijenjati ih za preostale ponuđene poklone u promociji.


Svi dobitnici mogu svoje poklone prijavljivati (naručivati) isključivo putem svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji.


Rok za isporuku svih osvojenih poklona dobitnicima iznosi 30 (trideset) radnih dana od završetka promocije. Svi pokloni (osim Wolt vaučera) biti će poslani u navedenom roku dostavnom službom na adresu koju je sudionik naveo pri svojoj registraciji na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, osim u slučajevima kad je dobitnik nedostupan na svojoj adresi iz korisničkog profila ili se ne javlja na registrirani telefonski broj, odnosno ukoliko dostava osvojenog poklona (to vrijedi isključivo za Wolt vaučere) nije moguća na e-adresu sudionika promocije navedenu tijekom registracije ili zamjene bodova za poklone. Ako je sudionik promocije nedostupan na telefonskom broju ili e-adresi navedenoj tijekom registracije te ako poklon nije moguće isporučiti na adresu (poštansku ili e-adresu) koju je sudionik promocije naveo tijekom registracije Priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke poklona. U tim slučajevima obveza isporuke poklona sudioniku prestaje najkasnije 30 (trideset) dana nakon završetka promocije. Priređivač će nastojati više puta kontaktirati sudionika telefonskim putem radi dostave poklona, ali nije obvezan pokušati ga kontaktirati više od jednog puta.

Krajnji rok za naručivanje osvojenih poklona putem dostavne službe na adresu iz korisničkog profila je 11.04.2021., pod prijetnjom gubitka prava na poklon. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, nakon 11.04.2021. dobitnici neće moći naručivati dostavu osvojenih poklona na adresu iz svojeg korisničkog profila putem dostavne službe niti na svoju e-adresu (Wolt vaučer), bez bilo kakve daljnje obveze na strani Priređivača.      


Priređivač ne snosi odgovornost ako sudionik do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve bodove koje je skupio putem vlastitog korisničkog profila.


Količine poklona mogu biti ograničene i u nekim razdobljima određeni pokloni mogu biti nedostupni. U tom slučaju Priređivač ima pravo dobitniku ponuditi tada dostupne zamjenske poklone u protuvrijednosti prikupljenih bodova za vjernost i to do isteka zaliha poklona odnosno zamjenskih poklona. Priređivač zadržava samostalno pravo mijenjanja ili dopune poklona za vrijeme trajanja promocije.


ČLANAK 9.: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici promocije svojim sudjelovanjem odnosno stvaranjem svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici promocije na način opisan u čl. 5. ovih Pravila, prihvaćaju ova Pravila te bez daljnjeg pitanja i/ili odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja promocije. Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka odnosno registracijom svojeg osobnog korisničkog profila na mrežnim stranicama promocije daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Osobni podaci sudionika promocije bit će pohranjeni do isteka promocije ili do isteka zaliha poklona, ukoliko isto nastupi ranije, odnosno sve dok postoji legitimni interes Priređivača za njihovo čuvanje. Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka koji će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu sa svojim pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka te relevantnim važećim propisima. Voditelj obrade osobnih podataka će na zahtjev vlasnika osobnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje je osobnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama isključivo u svrhu dostave i preuzimanja osvojenih poklona. Priređivač se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama osim za gore navedenu svrhu. Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost (privolu) za korištenje osobnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka u bilo kojemu trenutku dostavom obavijesti Priređivaču u pisanom obliku putem obrasca objavljenog na službenoj mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. U tom slučaju sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u promociji, uključujući i pravo na poklone u okviru promocije. Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima promocije (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona, radi odgovaranja na upite sudionika vezane uz njihovo sudjelovanje u promociji, za izvještaje o upitima, primjedbama i pritužbama sudionika itd. Osobni podaci dobitnika se mogu podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave poklona dobitnicima. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika promocije obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima.

Ukoliko želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka, molimo vas da službeno podnesete zahtjev putem obrasca na mrežnoj stranici Priređivača.

Ako imate komentara u pogledu načina uporabe vaših osobnih podataka ili pitanja o Izjavi o privatnosti i kolačićima ili niste u mogućnosti podnijeti zahtjev putem gore nevedene poveznice, obratite nam se e-poštom na sljedeću e-adresu: DataProtectionOffice@cchellenic.com ili poštom na adresu: Coca-Cola HBC Hrvatska, Sachsova 1, 10000 Zagreb, s naznakom „za ured za zaštitu podataka“.

Službenik za zaštitu podataka je: Nassos Stylianos, e-adresa: DataProtectionOffice@cchellenic.com

ČLANAK 10.: ODGOVORNOST

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije poklona. Slike poklona su simbolične.

ČLANAK 11.: SUDIONICI

Sudionici promocije nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade od onih koje su navedene u pravilima, niti veće količine od onih navedenih u pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 12.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije pogrešno utipkaju podatke na mrežnu stranicu, Priređivač im nije dužan dodijeliti bodove.

U slučaju pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju, odnosno ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na pravo Priređivača da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

ČLANAK 13.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradama. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja u promociji.  

ČLANAK 14.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije će biti objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu info liniju (0800 0455) od 15. veljače 2021. do 11. travnja 2021. od ponedjeljka do petka (od 9,00 do 17,00 sati) ili upitom na e-adresu info.hr@cchellenic.com.

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga. Priređivač ima pravo jednostrano otkazati promociju u bilo kojoj fazi ako dođe do materijalne povrede ili zlouporabe ovih pravila ili pak u slučaju više sile, odnosno događaja kojeg Priređivač nije mogao predvidjeti ili izbjeći. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije Priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem svoje mrežne stranice: hr.coca-colahellenic.com.

Ako Priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njihove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku nagrada sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u promociji. Ako se dogodi nešto od gore navedenog, distribucija poklona će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača neovisno o potrebi za njezinom mogućom objavom.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionike promocije u slučaju kršenja pravila promocije. Priređivač se oslobađa od bilo kakve odgovornosti dodjele loyalty poklona ili bilo kakve druge naknade i/ili troškove prema diskvalificiranim sudionicima promocije.

ČLANAK 15.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve eventualne sporove između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 16.: PRIHVAĆANJE PRAVILA

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koji proistječu iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

Doživi svijet u svojoj kuhinji Doživi svijet u svojoj kuhinji

DOBITNICI:

 

Redni broj

Ime

Prezime

Nagrada

1

Mikael

Ostojić

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, bijela

2

Ana

Vodopija

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, bijela

3

Borna

Jukić

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, crna

4

Davor

Svečnjak

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, crna

5

Mihael

Radić

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, bijela

6

Marina

Krog

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, bijela

7

Dario

Petruša

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, bijela

8

Snježana

Dabro

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, crna

9

Đurđica

Šeparović

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, crna

10

Suzana

Potočki

Gorenje Simplicity ugradbena pećnica, crna

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

''Doživi svijet u svojoj kuhinji!''

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Doživi svijet u svojoj kuhinji!'' priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre  unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića. 

Nagradna igra počinje 15. veljače 2021. u 00.00 i traje do 11. travnja 2021. u 23.59. 

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE 

Nagradna igra se organizira i provodi na području Republike Hrvatske. 

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: 

Coca-Cola, Coca-Cola no sugar, Coca-Cola no sugar s okusom limuna i Fanta naranča u pakiranju od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su označeni srebrnim i zlatnim promotivnim zatvaračima te promotivnom etiketom naziva „DOŽIVI SVIJET U SVOJOJ KUHINJI!“

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje od 15. veljače do 11. travnja 2021. u sklopu Promocije za nagrađivanje vjernosti potrošača „Doživi svijet u svojoj kuhinji!“ (u daljnjem tekstu: Promocija) koja počinje 15. veljače 2021. i traje do 11. travnja 2021. ili do isteka zaliha poklona, što prije nastupi, uredno registriraju svoj korisnički profil na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, te svojim sudjelovanjem u Promociji, na način i pod uvjetima koji su definirani Pravilima Promocije, uz davanje svoje privole za sudjelovanjem u nagradnoj igri, skupe više od 60 (šezdeset) bodova unutar svojih korisničkih profila. Pravila Promocije su objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/.


Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka sudionika koji su registrirani u okviru korisničkih profila registriranih na mrežnoj stranici: https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji koja je u vlasništvu Coca-Cola Services N.V., Chaussee de Mons, 1424, 1070 Brussels, Belgija. 

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 13. travnja 2021. godine.   

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnog odabira s pomoću računalnog sustava. Svi sudionici koji su zadovoljili uvjete sudjelovanja u nagradnoj igri (članak 5.A.) ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnoga odabira pomoću računalnog sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju svi potrošači koji su u sklopu Promocije prikupili i uredno registrirali u okviru svojeg korisničkog profila na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji više od 60 (šezdeset) bodova u razdoblju trajanja nagradne igre – od 15. veljače 2021. u 00.00.00 do 11. travnja 2021. u 23.59.59 – koje udovoljavaju Pravilima nagradne igre.   

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. Promotivni bodovi uneseni u korisnički profil na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 34,590 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1.

Gorenje Simplicity pećnica, crna

2.999

3

8.997,00 kn

2.

Gorenje Simplicity pećnica, bijela

2.999

3

8.997,00 kn

3.

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, crna

4.099

2

8.198,00 kn

4.

Gorenje Simplicity indukcijska ploča, bijela

4.099

2

8.398,00 kn

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), zatim zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u Promociju te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca) te ujedno zaposlenika NTH MOBILE d.o.o. koje osigurava tehničku provedbu nagradne igre i članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).  Maloljetne osobe starije od 16 godina imaju pravo sudjelovanja u nagradnoj igri u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je maloljetna osoba starija od 16 godina osvojila nagradu, Priređivač će nagradu uručiti osobi koja je po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o maloljetnom dobitniku nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje njihov roditeljski, odnosno starateljski odnos. U slučaju da su zakonski zastupnici odnosno skrbnici maloljetnog dobitnika starijeg od 16 godina prihvatili osvojenu nagradu, time su izrazili suglasnost s ovim Pravilima, te je u ime maloljetnog dobitnika i preuzimaju.

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda zatvarača proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda dobitnih zatvarača takvih proizvoda ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. 

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac. 

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEPRAVILNOSTI

Ako sudionici Promocije pogrešno utipkaju podatke na mrežnu stranicu, Priređivač im nije dužan dodijeliti bodove. 

U slučaju pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju, odnosno ako sudionici Promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto. 

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika Promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača proizvoda koji sudjeluju u Promociji odnosno nagradnoj igri. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, stekla pravo na nagradu. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET 

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno kreiranjem korisničkog profila na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, te davanjem svoje privole za sudjelovanje u nagradnoj igri,  iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri te ujedno besplatnoj infoliniji (0800-0455) radi komunikacije sa sudionicima. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Uključivanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime i prezime, adresa, datum rođenja, e-adresa, telefonski broj i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnome i slikovnome obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem e-pošte u razdoblju trajanja nagradne igre te u narednom razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci nakon njezina završetka, osim u slučaju da sudionik prije toga povuče svoju privolu na prikupljanje i korištenje svojih osobnih podataka od strane Priređivača. Sudionici nagradne igre uključivanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih njihovom korisničkom proflilu na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE 

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 15. veljače do 13. travnja 2021., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu. 

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem na e-mail kojeg su naveli u svojem korisničkom profilu na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji prilikom registracije u Promociji, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada. 

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnog izvlačenja.

Dobitnicima nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kada primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi od strane besplatne infolinije (0800-0455). Nagrade se šalju dobitnicima na adrese koje su naveli pri svojoj registraciji na mrežnoj stranici https://register.coca-cola.com/hr/svijetukuhinji, na način opisan u članku 5. Pravila, i to na trošak Priređivača i preko dostavne službe koju je Priređivač odredio. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru.  

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik ni u dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pismenoga ovlaštenja dobitnika. 

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika. 

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru. 

ČLANAK 16.:

Sudionik u nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže. 

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.  

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, 00228269289, kojeg zastupa direktor Ruža Tomić Fontana

 

OGLAŠAVA

prodaju pokretnine javnim nadmetanjem

 

Predmet prodaje je:

·       VR KAPA (1 komad)

I. Procijenjena vrijednost za pojedini predmet (po komadu) iznosi:

·       VR KAPA: procjenjena vrijednost - 1 komad = 150,08 kn

Pokretnina se prodaje po najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od dvije trećine njene procijenjene vrijednosti.

Cijena postignuta na javnom nadmetanju uvećava se za PDV koji plaća kupac.

 

Ako se na prvoj javnoj prodaji ne prijave najmanje dva kupca ili ako se ne postignu dvije trećine njene procijenjene vrijednosti, može se u roku od najmanje 5 (pet) dana odrediti drugo javno nadmetanje.

Prednost pri kupnji ima onaj kupac koji za predmet prodaje ponudi najveću cijenu u odnosu na procijenjenu vrijednost.

II. Pokretnina koja je predmet prodaje na temelju ovog Oglasa nalaze se u prostorijama društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, a kupci predmet mogu razgledati isključivo na dan održavanja javnog nadmetanja.

III. Roba se prodaje po modelu „viđeno-kupljeno“ i prodaje se bez garancije. Naknadne pritužbe i/ili reklamacije su isključene. Sve eventualne dodatne troškove vezane uz prodaju pokretnine snosi kupac.

Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve fizičke - punoljetne osobe i pravne osobe.

IV. Usmeno javno nadmetanje održat će se na otvorenom prostoru društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, dana 4.2.2021. godine, u 12 sati.

Tijek usmenog javnog nadmetanja, iznesene ponude ponuditelja i najviša iznesena ponuda unose se u zapisnik.

Zapisnik potpisuju osobe koje u ime društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, provode postupak usmenog javnog nadmetanja.

V. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu dužan je ukupni iznos, uvećan za PDV, uplatiti odmah nakon javnog nadmetanja jer se u protivnom smatra da je odustao od kupnje. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu ima pravo preuzeti i odvesti kupljenu pokretninu isključivo nakon uplate cijene.

Kupac je dužan sam osigurati i organizirati prijevoz pokretnine s lokacije prodavatelja (COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb) na lokaciju kupca ili drugu adresu.

 

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

 

DOBITNICI:

Rbr. Nagrada Dobitnik
1  Xbox + gaming set Dominik Bistrovic, 42205 Vidovec
2  Xbox + gaming set Kristijan Skrlin, 10298 Donja Bistra
3  Xbox + gaming set Mario Kozić, 10360 Sesvete
     
     
Rbr. Nagrada Dobitnik
1 Gaming ruksak Ivica  Andal, Bilje 31327
2 Gaming ruksak Luka Pejić, 10000 Zagreb
3 Gaming ruksak Martina Glibo, 10040 Zagreb
4 Gaming ruksak Jadranka Sopta, 31000 Osijek
5 Gaming ruksak Renato Habijanec
6 Gaming ruksak Tibor Meles, 10000 Zagreb
7 Gaming ruksak Jelena Radovic
8 Gaming ruksak Ivan Milić,  51000 Rijeka
9 Gaming ruksak Martina Matan, 47000 Karlovac
10 Gaming ruksak Zeljko Bozicevic, 33000 Virovitica
11 Gaming ruksak Dario Trbović
12 Gaming ruksak Ladislav Antic, 35000 Slavonski Brod
13 Gaming ruksak Filip Galić, 10000 Zagreb
14 Gaming ruksak Andrija Ivankovic,  31000 Osijek
15 Gaming ruksak Kristijan Zebec
16 Gaming ruksak Danijela Bozic, 10000 Zagreb
17 Gaming ruksak Emanuel Hladnic, 48326 Virj
18 Gaming ruksak Zdenko Karasek
19 Gaming ruksak Nada Mestrovic, 34310 Pleternica
20 Gaming ruksak Tihomir Perkovic, 10370 Dugo Selo

KLASA: UP/I-460-02/20-01/509

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća


Pravila nagradne igre

„Monster Energy & HALO gaming nagradna igra“


ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Monster Energy & HALO gaming nagradna igra“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra) priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije energijskih pića. Nagradna igra počinje 20. studenoga 2020. u 00.00 i traje do 31. prosinca 2020. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima Kaufland Hrvatska k.d., MBS: 080347739, OIB: 47432874968 (dalje u tekstu: Kaufland Hrvatska k.d.) na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije energijskih pića, i to:

1. Monster Energy 500 ml limenka

2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka

3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka

4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka

5. Monster The Doctor 500ml limenka

6. Monster Mango Loco 500ml limenka

7. Monster Energy Mega 553ml limenka

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 20. studenoga 2020. do 31. prosinca 2020. u bilo kojem prodajnom mjestu Kaufland Hrvatska k.d. na području Republike Hrvatske kupe 2 (dva) proizvoda Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60141. 

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 12. siječnja 2021. 

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, na kojem će prisustvovati tročlano povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.) koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 20. studenoga 2020. u 00.00.00 do 31. prosinca 2020. u 23.59.59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno = 21.907,50 kn (+ PDV) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Xbox X + Gaming Cooler + Halo game download code + Gaming slusalice

6.209,90 kn

3

18.629,70 kn

2

Gaming ruksak

163,89 kn

 

 

20

3.277,80 kn


Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i Kaufland Hrvatska k.d., te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri Priređivača, odnosno NTH MOBILE d.o.o. koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke u skladu s člankom 5. A Pravila, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a za vrijeme trajanja nagradne igre te 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i Monster trgovačkom markom.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 19. studenog do 31. prosinca 2020., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem na adresu koja je navedena sukladno Čl. 5. A (Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri), i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od održanog nagradnog izvlačenja.

Osvojene nagrade se dostavljaju njihovim dobitnicima od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih Priređivač obavijesti o dobivenoj nagradi.  Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. A Pravila, i to na trošak Priređivača te putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pisanog ovlaštenja dobitnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                       

 

DOBITNICI:

R.Br.

IME I PREZIME DOBITNIKA

GRAD

Nagrada

1.

Bogdan Karpov

Osijek

Yamaha motor

2.

Boris Klepo  

Karlovac

OGIO ruksak

3.

Antonija Trulec

Čazma

OGIO ruksak

4.

Ante Buterin

Rijeka

OGIO ruksak

5.

Stjepan Podvorac

Karlovac

OGIO ruksak

6.

Tomislav Šimunović

Slavonski Brod

OGIO ruksak

7.

Tomislav Goleš

Zagreb

OGIO ruksak

8.

Danijela Ivančević

Virovitica

OGIO ruksak

9.

Ana Medić

Podcrkavlje

OGIO ruksak

10.

Marijan Pil

Bjelovar

OGIO ruksak

11.

Ida Franjević

Sisak

OGIO ruksak

12.

Ante Bašić

Split

VR kapa

13.

Milorad Polovina

Rijeka

VR kapa

14.

Slavica Sertić

Đakovo

VR kapa

15.

Ana Pavić

Županja

VR kapa

16.

Damira Novaković

Drniš

VR kapa

17.

David Antolović

Harkanovci

VR kapa

18.

Anđelko Harači

Korpivnički Ivanec

VR kapa

19.

Domagoj Lukanović

Viškovo Rijeka

VR kapa

20.

Luka Vidaković

 

VR kapa

21.

Krunoslav Palata

Bjelovar

VR kapa

22.

Rino Ivanić

Rijeka

VR kapa

23.

Dalibor Ružić

Rijeka

VR kapa

24.

Sanjin Vukadinović

 

VR kapa

25.

Matteo Zenko

Rijeka

VR kapa

26.

Tatjana Vosten

Fazana

VR kapa

27.

Anica Mirosavljević

Zagreb

VR kapa

28.

Ante Raljević

Omiš

VR kapa

29.

Anabela Majtorović Juričić

Plaški

VR kapa

30.

Dorian Marini

Matulji

VR kapa

31.

Filip Franković

Karlovac

VR kapa

 

Osvoji Yamaha motocikl uz Monster Energy

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

KLASA: UP/I-460-02/20-01/412

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Pravila nagradne igre

''Osvoji Yamaha motocikl uz Monster Energy“


ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Osvoji Yamaha motocikl uz Monster Energy“ priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih, negaziranih i energijskih pića. Nagradna igra počinje 01. listopada 2020. u 00.00 i traje do 15. studenog 2020. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima PLODINE d.d., MBS: 040021232, OIB: 92510683607 (dalje u tekstu: Plodine d.d.) na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih i energijskih pića, i to:

1. Monster Energy 500 ml limenka

2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka

3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka

4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka

5. Monster The Doctor 500ml limenka

6. Monster Mango Loco 500ml limenka

7. Monster Ultra Red 500ml limenka

8. Monster Ultra Sunrise 500ml limenka

9. Monster Assault 500ml limenka

10. Monster Energy Mega 553ml limenka

11. Monster Mixxd Punch 500ml limenka

12. Monster Energy 355ml limenka

13. Monster Absolute Zero 500ml limenka


ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 01. listopada 2020. do 15. studenog 2020. u bilo kojem prodajnom mjestu PLODINE d.d. na području Republike Hrvatske kupe 2 (dva) proizvoda Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60141. 

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni putem zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira 19. studenoga 2020.  

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, na kojem će prisustvovati tročlano povjerenstvo (dalje: Povjerenstvo) koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.) koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija Republike Hrvatske u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Svi sudionici čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnog odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 01. listopada 2020. u 00.00.00 do 15. studenog 2020. u 23.59.59 – koje udovoljavaju ovim Pravilima.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenog dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno =48.146,43 kuna (+ PDV) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Yamaha motor

37.640,83 kn

1

37.640,83 kn

2

OGIO ruksak

750,40 kn

10

7.504 kn

3

VR kapa

150,08

20

3.001,60 kn


Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i PLODINE d.d., te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri Priređivača, odnosno NTH MOBILE d.o.o. koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenog u ovim Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke u skladu s člankom 5. A Pravila, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje njihove osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način te u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Svojim sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi. ) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a za vrijeme trajanja nagradne igre te 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre svojim sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene svrhe povezane s nagradnom igrom i Monster trgovačkom markom. .

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača: https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 30. rujna do 15. studenog 2020., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju eventualnog spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pismenim putem, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana ododržanog nagradnog izvlačenja.

Osvojene nagrade se dostavljaju njihovim dobitnicima od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih Priređivač obavijesti o dobivenoj nagradi.  Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. Pravila, i to na trošak Priređivača te putem dostavne službe koju je Priređivač odredio. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadajući račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik niti u tom dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pismenoga ovlaštenja dobitnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

DOBITNICI:

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1

Playseat + PS4

Melani Heđi, 31511 Đurđenovac

2

Playseat + PS4

Marijan Krizmanic, 43240 Čazma


Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

KLASA: UP/I-460-02/20-01/306
URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Pravila nagradne igre

''Osvoji Monster trkači simulator''

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Osvoji Monster trkači simulator'' priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih, negaziranih i energijskih pića. Nagradna igra počinje 16. kolovoza 2020. u 00.00 i traje do 15. rujna 2020. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima KONZUM PLUS d.o.o., MBS: 081180016, OIB: 62226620908 (dalje u tekstu: KONZUM PLUS d.o.o.) na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih i energijskih pića, i to:
1. Monster Energy 500 ml limenka
2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka
3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka
4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka
5. Monster The Doctor 500ml limenka
6. Monster Mango Loco 500ml limenka
7. Monster Ultra Red 500ml limenka
8. Monster Ultra Sunrise 500ml limenka

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 16. kolovoza 2020. do 15. rujna 2020. u bilo kojemu prodajnom mjestu KONZUM PLUS d.o.o. na području Republike Hrvatske kupi 2 (dva) proizvoda Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054. 

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnoga odabira 21. rujna 2020.  

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira s pomoću računalnoga sustava. Svi sudionici čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnoga odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 16. kolovoza 2020. u 00.00.00 do 15. rujna 2020. u 23.59.59 – koje udovoljavaju Pravilima nagradne igre.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenoga dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećemu izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond
Nagradni fond iznosi ukupno 34.552,42 kuna (+ PDV) i sastoji se od sljedećih nagrada:


RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Playseat u kompletu sa PS4, TV ekran, volan, sjedalo, pedale i igrica

17.276,21 kn

2

34.552,42

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i KONZUM PLUS d.o.o., te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri Priređivača, odnosno društva NTH MOBILE d.o.o., koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenoga u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.
Uključivanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnome i slikovnome obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u razdoblju trajanja nagradne igre i u razdoblju od 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre uključivanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene i sve ostale komercijalne svrhe.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača na e-adresi https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 14. kolovoza do 15. rujna 2020., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem telefonski, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnoga izvlačenja.

Dobitnicima nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih Priređivač obavijesti o dobivenoj nagradi.  Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. Pravila, i to na trošak Priređivača i preko dostavne službe koju je Priređivač odredio. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik ni u dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pismenoga ovlaštenja dobitnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

Dobitnici:

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1

Bicikl

Klaudijo Srica, 51227 Kukuljanovo

2

Bicikl

KLAUDIJA RUŠITOVIĆ, 31000 Osijek

     

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1

Ruksak

Mario Violic,10110 Zagreb

2

Ruksak

Ksenija Dotlic, 52100 Pula

3

Ruksak

Filip Jakovlić, 10000 Zagreb

4

Ruksak

Danijel Janjoš, 44000 sisak

5

Ruksak

Ivana Sandric, 22244 Betina

6

Ruksak

Jasminka Hrgarek, 42243 Marusevec

7

Ruksak

Jasminka Margetic,10010 Novi Zagreb

8

Ruksak

SLAVICA SERTIC, 31400 DJAKOVO

     

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1

Naljepnice

Nada Mestrovic, 34310 Pleternica

2

Naljepnice

Edita Radan, 21204Dugopolje 

3

Naljepnice

Danijela Frlan, 51000 Rijeka

4

Naljepnice

Vedrana Franjic, Osijek

5

Naljepnice

Mirjana Jakopovicm, 10000 Zagreb 

6

Naljepnice

MARINA BARAC,10000 Zagreb

7

Naljepnice

Ozana Brkic, 51000 Rijeka

8

Naljepnice

Dragica Lazar, 42207 Vinica

9

Naljepnice

Bruno Bruketa, 51242 Drivenik

10

Naljepnice

Ante Paleka, 31000 Osijek

11

Naljepnice

Radmila Klen, 42000 Varazdin

12

Naljepnice

Vijoleta Ivanovic 10370 Dugo Selo.

13

Naljepnice

Marko Ognjen Kovačević, 10000 Zagreb

14

Naljepnice

Dario Frantal, 43290 Grubisno Polje 

15

Naljepnice

Christian Andric, 52210 Rovinj

16

Naljepnice

Vedran Čleković, 10000 Zagreb

17

Naljepnice

Anica Mirosavljevic, 10000 Zagreb

18

Naljepnice

GORDANA PAVIC, 10360 SESVETE

19

Naljepnice

Kristina Gašparović 51000 Rijeka 

20

Naljepnice

Danijela Jakubovski, Otok 32252

21

Naljepnice

Kristina Majetić, 53200 Otočac

22

Naljepnice

Zlatko Podgorelec, Zabok

23

Naljepnice

JASNA BUKVIC, 33406 LUKAC

24

Naljepnice

Dino Zamecnik, 31000 Osijek

25

Naljepnice

Željana Lekšić, Kaštel Sućurac, 21212

26

Naljepnice

Lorena Krapljan, 44210 Sunja

27

Naljepnice

Antonio Bujan, 10000 Zagreb

28

Naljepnice

ZDENKO KNEZIC, 49243 OROSLAVJE

29

Naljepnice

Mirjana Svrznjak, 48000 Koprivnica

30

Naljepnice

Davor Dunaj, 10290 Zaprešić

31

Naljepnice

DANIJELA ZALOKER, 10290 ZAPREŠIĆ

32

Naljepnice

Jela Senjak, Sl. Brod. 35000 

33

Naljepnice

Ella Ban, 48000 Koprivnica

34

Naljepnice

Silvija Piškorjanac, 31000 Osijek

35

Naljepnice

Ivan Vargek, Dalj 31226

36

Naljepnice

BRANKA KOSUTIC, 48000 KOPRIVNICA

37

Naljepnice

Kristian Novakovic,22321 Siveric

38

Naljepnice

Snježana Kavedžija, Slavonski Brod 35000

39

Naljepnice

Kristijan Hodja, 10000 Zagreb

40

Naljepnice

Hrvoje Stojčević, 51000 Rijeka

41

Naljepnice

Vlatka Jagecic, 49243 Oroslavje

42

Naljepnice

Miranda Crvelin, Jezera 22242

43

Naljepnice

Krešimir Mecing, Slavonski Brod, 35000

44

Naljepnice

Tamara Perković,Goranska 5,51000 Rijeka

45

Naljepnice

Mara Koceva, Sase Santela 42, 52000 Pazin

46

Naljepnice

 Zoran Kelava, Đakovo 31400

47

Naljepnice

Zlatica Sladarec, 10370 Dugo Selo

48

Naljepnice

Alen Ivankovic, 31000 Osijek

49

Naljepnice

ANA SUSAK, 21000 SPLIT

50

Naljepnice

Vera Brasnov, 43280 Garesni2

51

Naljepnice

Filip Jednačak, 10000 Zagreb

52

Naljepnice

Sven Kapetanović, Osijek

53

Naljepnice

LJERKA LISJAK-KOSTEL 40000 CAKOVEC

54

Naljepnice

Suzana Kisicek, 48000 Koprivnica

55

Naljepnice

Magdalena Zec, Velika 34330

56

Naljepnice

Vedran Došen, 31000 Osijek

57

Naljepnice

Ivana Štivić, Vinkovci 3200

58

Naljepnice

Narayan Hrvoje Tasić, Bjelovar 43000

59

Naljepnice

Petar Knezevic, Zadar 23000

60

Naljepnice

Nikola Radulec, 10344 Farkasevac

61

Naljepnice

Katarina Runjak, 33000 Virovitica

62

Naljepnice

ALIJA OMERAGIC, 10000 Zagreb

63

Naljepnice

Dario Frajtak, Marija Bistrica 49246

64

Naljepnice

Ivica Kerep, Donji Miholljac 31540

65

Naljepnice

Kresimir Mirosavljevic, 35107 Podvinje

66

Naljepnice

Marina Rupić, Velika Gorica 10410

67

Naljepnice

Marko Kovac, Popovaca 44317

68

Naljepnice

Blaženka Slavulj, 31216 Ivanovac

69

Naljepnice

Blazenka Knezevic, 51262 Kraljevica

70

Naljepnice

DOMAGOJ LULIĆ, 10000 Zagreb

71

Naljepnice

MLADEN STRAHIJA, 40323 PRELOG

72

Naljepnice

Boris Jelavić,10000 Zagreb

73

Naljepnice

Snježana Jakovljević, 32100 Vinkovci

74

Naljepnice

Roko Karninčić, 10010 Zagreb

75

Naljepnice

Saša Kosutic, 52470 Umag

76

Naljepnice

Davorka Fister, 49240 Donja Stubica

77

Naljepnice

Laura Katulić, 10410 VelikaGorica

78

Naljepnice

Marko Zoric, Split 21000

79

Naljepnice

Jasna Ružić, Labin 52220

80

Naljepnice

Lucija Wagmann,10000 Zagreb

81

Naljepnice

Ana Nemet, Slatina 33520

82

Naljepnice

Jurica Erjavec, 33000 Virovitica

83

Naljepnice

Damir Batrnek, 31431 Cepin

84

Naljepnice

Ilija Barbaric, 31000 Osijek

85

Naljepnice

Slavica Mirosavljevic, 35107 Podvinje

86

Naljepnice

Antonio Nožina, 35000 Slavonski Brod

87

Naljepnice

Petra Ivanišić, 52100 Pula

88

Naljepnice

KATICA DESKAR, 10020 Zagreb

89

Naljepnice

Luka Kišićek, 31000 Osijek

90

Naljepnice

Damir Pintek, 10000 Zagreb

91

Naljepnice

Alex Ukota, Zagreb Dubrava 10040

92

Naljepnice

Hrvoje Stojčević, 51000 Rijeka

93

Naljepnice

Neven John, 10000 Zagreb

94

Naljepnice

Krešimir Gerčko, 35000 Slavonski Brod

95

Naljepnice

Mladen Kolman Crecan, 40306 Macinec Cakovec

96

Naljepnice

VLADO BUKVIC, 48000 KOPRIVNICA

97

Naljepnice

Ljiljana Dodiković, 32000 Vukovar

98

Naljepnice

Zoran Pacaloš, 10000 Zagreb

99

Naljepnice

Goran Simic, 10000 Zagreb

100

Naljepnice

ASIJA OMERAGIC, 10000 Zagreb

101

Naljepnice

Hrvoje Majer, , Erdut 31206

102

Naljepnice

Ivan Budin,10360

103

Naljepnice

Marko Majetić, Murter 22243

104

Naljepnice

Marko Surac, 23000 Zadar

105

Naljepnice

Igor Duh, 21000 Split

106

Naljepnice

Hrvoje Beniković, 31000 Osijek

107

Naljepnice

Ljiljana Valić, Ozalj 47280

108

Naljepnice

Petra Mladenić,51211 Matulji

109

Naljepnice

Ivica Ivancic, Nova Gradiska 35400

110

Naljepnice

Darija Wagner, 10315 Novoselec

111

Naljepnice

Marina Bitunjac, 10090 Zagreb

112

Naljepnice

MARKO RADOSEVIC, 10000 Zagreb

113

Naljepnice

Ivona Vučko, 32100 Vinkovci

114

Naljepnice

Goran Crvelin, Rijeka 51000

115

Naljepnice

Mario Galjanić, 10290 Zaprešić

116

Naljepnice

Dino Leder, 52203 Medulin

117

Naljepnice

Željka Ratkovic, 51000 Rijeka

118

Naljepnice

Sanja Pticar, 31000 Osijek

119

Naljepnice

Siniša Kranjac, Labin 52220

120

Naljepnice

Slaven Đenadija, Zagreb 10090

121

Naljepnice

Irena Benutic, K. Stari 21216

122

Naljepnice

Karlo Novosel, 47276 Žakanje

123

Naljepnice

Josipa, Senjak, Sl.Brod 35000

124

Naljepnice

Kristina Sudar, Os32100 Vinkovci

125

Naljepnice

Mario Krog, 10040 Zagreb

126

Naljepnice

Karla Bujan, 47201 Karlovac

127

Naljepnice

Zoran Valičević, Donja Zdenčina 1450

128

Naljepnice

Andelko Vrbanic, 10410 Velika Gorica

129

Naljepnice

EMANUEL HLADNIC, 48326 VIRJE

130

Naljepnice

ALISA OMERAGIC, 10000 Zagreb

131

Naljepnice

Marica Smukavic, Karlovac 47000

132

Naljepnice

Luka Blagojevic, 47000 Karlovac

133

Naljepnice

Irena Pozder Violic, 10110 Zagreb

134

Naljepnice

Drazen Botica, 51262 Kraljevica

135

Naljepnice

Zdenko Kasalo, 31000 Osijek

136

Naljepnice

Dorian Lovreković, Slavonski Brod 35000

137

Naljepnice

Mihael Mitric, Marijanci 31555

138

Naljepnice

Dominik Lučić, Novi Jankovci 32241

139

Naljepnice

Nina Černi, 43500 Daruvar

140

Naljepnice

ROBERT DAMJANOVIĆ, 10090

141

Naljepnice

Alen Zdacek, 40 000 Cakovec

142

Naljepnice

Antonija Rujer, 10000 Zagreb

143

Naljepnice

Mario Bandić, 10000 Zagreb

144

Naljepnice

Miroslav Bilic, Dragalic 35428

145

Naljepnice

Ivan, Marijanovic, Gradina 33411

146

Naljepnice

Gabrijel Dolovski Jalkovec, 42000 Varaždin

147

Naljepnice

ZELJKO PELAN, 35400 NOVA GRADISKA

148

Naljepnice

Nikola Cikara, 10000 Zagreb

149

Naljepnice

Natalija Barišić, 21000 Split

150

Naljepnice

Mateo Jukic, Slavonski Brod 35000

151

Naljepnice

Livia Balen, Bartolovci 35252

152

Naljepnice

MILORAD KOSUTIC, 48000 KOPRIVNICA

153

Naljepnice

STJEPAN, KOTRIS, 31000 Osijek

154

Naljepnice

PETAR KOSUTIC, 48000 KOPRIVNICA

155

Naljepnice

SILVIJA KOSEC, 40323 PRELOG, 

156

Naljepnice

Igor Vlašić, Bjelovar, 43000

157

Naljepnice

Ina Moslavac, Virovitica 33000

158

Naljepnice

Ana Marinic, 10000 Zagreb

159

Naljepnice

Robert Babić, 10000 Zagreb

160

Naljepnice

Petra Beric, 43000 Bjelovar

161

Naljepnice

Jure Grubisic, 31000 Osijek

162

Naljepnice

ANTONIJA MACAN, VODNJAN 52215

163

Naljepnice

Tonci Elezovic, 21430 Grohote, Šolta

164

Naljepnice

Renata Piškulić , 10000 Zagreb

165

Naljepnice

Ivan Šeperić-Grdiša, 10450 Jastrebarsko

166

Naljepnice

Mateo Sekulić, BrodskiStupnik 35253

167

Naljepnice

Marija Grgičin, Đurđevac

168

Naljepnice

Erik Peić, 51265 Crikvenica

169

Naljepnice

Ante Buterin, Rijeka 51000

170

Naljepnice

Okic Mirjana , 40323 Prelog

171

Naljepnice

Ana Pavlic, 10000 Zagreb

172

Naljepnice

Armando Gorički, 23000 Zadar

173

Naljepnice

Sabina Sokac, Stubicke Toplice 49244

174

Naljepnice

Alen Žalac, 51329 Severin na Kupi

175

Naljepnice

Hana Horvat, 31431 Cepin

176

Naljepnice

Gordana Kokic, Zaton Veliki 20235 Dubrovnik

177

Naljepnice

Josip Mladin Dugi Rat 21315

178

Naljepnice

Miroslav Turk, Dubrovnik 20000

179

Naljepnice

Nikolina Udiljak, Split

180

Naljepnice

Kristina Grgic, 31000 Osijek

181

Naljepnice

Mario Pongrac, 40326 Sveta Marija

182

Naljepnice

Jela Senjak, 35000 Slavonski Brod

183

Naljepnice

Milka Franic, Slatine 21224

184

Naljepnice

Zvonimir Kolarević, 31000 Osijek

185

Naljepnice

Ana Čanak, 10000 Zagreb

186

Naljepnice

HRVOJE MRSIC, 31000 Osijek

187

Naljepnice

Josip Durdevic, Slavonski Brod 35000

188

Naljepnice

Ruzica Babic, 49215 Tuhelj

189

Naljepnice

Danica Ercegovic, 21000 Split

190

Naljepnice

Mario Brezonjić, Donji Andrijevci 35214

191

Naljepnice

Petra Majnarić, 10415 Novo Čiče

192

Naljepnice

Monika Kuprešak, 10000 Zagreb

193

Naljepnice

MARKO DUJMOVIĆ, 47000 KARLOVAC

194

Naljepnice

Stjepan Cerjan, 42250 Lepoglava

195

Naljepnice

Dario Cmrk, 10000 Zagreb

196

Naljepnice

Ivan Ribarić, Karlovac 47000

197

Naljepnice

Danijel Rakovac, 31000 Osijek

198

Naljepnice

Sara Dežjot, 47000 Karlovac

199

Naljepnice

Milica Pozder, 42205 Vidovec

200

Naljepnice

Ivica Lukac, 32100 Vinkovci

201

Naljepnice

Dominik Lončarić, 10370 Dugo Selo

202

Naljepnice

Kristina Žuvić, 32000 Vukovar

203

Naljepnice

Tomislav Dunaj, 10000 Zagreb

204

Naljepnice

Mario Podolski, 48260 Krizevci

205

Naljepnice

Ivan Matekalo, Slavonski Brod 35000

207

Naljepnice

Ivica Tomasic, 40000 Cakovec

208

Naljepnice

Zeljko Pelan, 35400 Nova Gradiska

209

Naljepnice

SUZANA SABOLIĆ, 33406 LUKAČ

210

Naljepnice

Domagoj Žitnjak, 49210 Zabok

211

Naljepnice

Sanja Mandić, 31000 Osijek

212

Naljepnice

Viktoria Vicek, 44320 Kutina

213

Naljepnice

Antonio Jozipović, Baška voda

214

Naljepnice

Kristijan Klaric, Velika 34330

215

Naljepnice

ALEN STRAHIJA, 40323 PRELOG

216

Naljepnice

Ines Kotarac, Vinogradi 31309

217

Naljepnice

Igor Kovačić, , Sisak 44000

218

Naljepnice

Zvonko Janeš, 34000 Požega

219

Naljepnice

Vera Svrtan, 10000 Zagreb

220

Naljepnice

Ivan Bastalec, 10315 Novoselec

221

Naljepnice

ZELJKO PELAN, 35400 NOVA GRADISKA

222

Naljepnice

Marko Dabić, Nova Gradiška 35400

223

Naljepnice

Mario Dadic, 53000 Gospic

224

Naljepnice

Vili Sever, 10410 Velika Gorica

225

Naljepnice

Filip Djurinic, 10000 Zagreb

226

Naljepnice

LJUBICA MURETIC, 44000 SISAK

227

Naljepnice

Suzana Dmitrović, 10900 Zagreb

228

Naljepnice

Jasmina Kovačević, 31401 Viškovci

229

Naljepnice

MIRJANA ALFELDI-ĆULAP, 35000 Slavonski Brod

230

Naljepnice

Silvio Šekulja, 51216 Viškovo

231

Naljepnice

Kristina Grbec, 31000 Osijek

232

Naljepnice

BORIS DESKAR, 10000 Zagreb

233

Naljepnice

Ines Pece, 51000 Rijeka

234

Naljepnice

Ivan Džanko, 31000 Osijek

235

Naljepnice

Franko CrnkovićRijeka51000

236

Naljepnice

Mario Lenz , Dubrava 10040

237

Naljepnice

David Jeličić, Valpovo 31550

238

Naljepnice

Domagoj Lazic,10090 Zagreb-Susedgrad

239

Naljepnice

Marko Tripić, 35000 Slavonski Brod

240

Naljepnice

Antonela Crvelin Rijeka 51000

241

Naljepnice

Barbara Sajn Goles,10040 Zagreb

242

Naljepnice

Antonija Zeljeznjak, 47000 Karlovac

243

Naljepnice

Milan Rudež, 31000 Osijek

244

Naljepnice

Zorka Topuzovic, 31400 Đakovo

245

Naljepnice

Danijel Čolja, Novi Marof 42220

246

Naljepnice

Josip Rozman, 10090 Zagreb

247

Naljepnice

Ivana Topić, 35209 Bukovlje

248

Naljepnice

NENAD SMILJANIC, 48000 KOPRIVNICA

249

Naljepnice

Katica Bjelokosic, Čilipi

250

Naljepnice

Rozalija Zajac,10410 Velika Gorica

251

Naljepnice

Darko Stjepanović, 10090 Zagreb

252

Naljepnice

Petar Živković, 35000 Slavonski Brod 

253

Naljepnice

Vanja Grahovac, 49210 Zabok

254

Naljepnice

SANELA ANUSIC, 23000 ZADAR

255

Naljepnice

TOMISLAV LONČARIĆ, 31540 DONJI MIHOLJAC 

256

Naljepnice

Milan Harasic, 21210 Solin 

257

Naljepnice

Borka Vučemilovic-Vranjic, 21000 Split

258

Naljepnice

Antun Ivankovic, 31000 Osijek

259

Naljepnice

TIHANA PERKOVIC, 10370 DUGO SELO

260

Naljepnice

Tatjana Antic, 35000 Slavonski Brod

261

Naljepnice

Livio Racane, 10000 Zagreb

262

Naljepnice

Ivan Budic, 10000 Zagreb

263

Naljepnice

David Mršo, 10000 Zagreb

264

Naljepnice

Ivanka Stojanović, 32272 Cerna Šiškovci

265

Naljepnice

Martin Kaniski, 42201 Ledinec 

266

Naljepnice

Damir Posavec,10370 Dugo Selo 

267

Naljepnice

Aleksandar Varga, 10340 Vrbovec

268

Naljepnice

Martina Stanković, 31208 Petrijevci

269

Naljepnice

Jasna Švigir, 43246 Štefanje 

270

Naljepnice

Tamara Franjevic, 52203 Medulin

271

Naljepnice

Jurica Rogulj, 10000 Zagreb

272

Naljepnice

Marija Buterin, 51000 Rijeka 

273

Naljepnice

DEJAN RUK, 48000 KOPRIVNICA

274

Naljepnice

Margarita Rajković, 44000 Sisak

275

Naljepnice

Tea Lakotić, 51243 Tribalj

276

Naljepnice

Vladimir Domazetovic, Koprivnica

277

Naljepnice

Jadranka Obestar, 49245 Gornja Stubica

278

Naljepnice

Renata Bonic-Babic, 10000 Zagreb

279

Naljepnice

ZDENKO FRIEDRICH, 31215 ERNERNESTINOVO

280

Naljepnice

Mateo Katančić, 31222 Bizovac 

281

Naljepnice

Dubravko Grdjan, 10373 Ivanja Reka

282

Naljepnice

Ljubica Gršetić,10410 V.GORICA

283

Naljepnice

Jakov Zekanovic, 23248 Razanac

284

Naljepnice

ZELJKA KNEZIC, 49243 OROSLAVJE

285

Naljepnice

Nika Saračević, 52470 Umag 

286

Naljepnice

Vladimir Jugovic, 31000 Osijek

287

Naljepnice

Valerija Sever, 10410 Velika Gorica

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

 • KLASA: UP/I-460-02/20-01/266
 • URBROJ: 513-07-21-01-20-2
 • Zagreb, 01. srpnja 2020.

Pravila nagradne igre

''Monster i Tisak daruju vam ludu vožnju!''

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Monster i Tisak daruju vam ludu vožnju!'' priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih, negaziranih i energijskih pića. Nagradna igra počinje 06. srpnja 2020. u 00.00 i traje do 15. kolovoza 2020. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima TISAK plus d.o.o., MBS: 080434955, OIB: 66089976432 (dalje u tekstu: TISAK plus d.o.o. k.d.) na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih i energijskih pića, i to:

 1. Monster Energy 500 ml limenka
 2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka
 3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka
 4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka
 5. Monster Ultra White 355ml limenka

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 06. srpnja 2020. do 15. kolovoza 2020. u bilo kojemu prodajnom mjestu TISAK plus d.o.o. na području Republike Hrvatske kupi 1 (jedan) proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054. 

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnoga odabira 17. kolovoza 2020.  
Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira s pomoću računalnoga sustava. Svi sudionici čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnoga odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 05. srpnja 2020. u 00.00.00 do 15. kolovoza 2020. u 23.59.59 – koje udovoljavaju Pravilima nagradne igre.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenoga dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećemu izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 17.500,00 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:


RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Bicikl

5.000,00  kn

2

10.000,00 kn

2

Ruksak

500,00 kn

8

4.000,00 kn

3

Naljepnice

3,50 kn

1000

3.500,00 kn 

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i TISAK plus d.o.o. k.d., te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri Priređivača, odnosno društva NTH MOBILE d.o.o., koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenoga u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.
Uključivanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnome i slikovnome obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u razdoblju trajanja nagradne igre i u razdoblju od 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre uključivanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene i sve ostale komercijalne svrhe.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača na e-adresi https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu info liniju (0800-0455) od 06. srpnja do 15. kolovoza 2020., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem telefonski, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnoga izvlačenja.

Dobitnicima nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih Priređivač obavijesti o dobivenoj nagradi.  Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. Pravila, i to na trošak Priređivača i preko dostavne službe koju je Priređivač odredio. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik ni u dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pismenoga ovlaštenja dobitnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik u nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

Coca‑Cola HBC Hrvatska zbog situacije prouzročene pandemijom COVID-19 odlučila je prekinuti promocijsku akciju Shake&Take Ultimate.

Pozivamo vas da svoje nagrade i bodove za vjernost u profilu iskoristite do 21. svibnja u 23.59 sati prije nego što pristup aplikaciji bude onemogućen.

U slučaju bilo kakvih promjena bit ćete pravodobno obaviješteni na našim društvenim mrežama i na ovoj mrežnoj stranici.

Velika vam hvala na razumijevanju te hvala svima na dosadašnjemu druženju i odgovornome ponašanju.