PRODAJA POKRETNINE JAVNIM NADMETANJEM

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, 00228269289, kojeg zastupa direktor Ruža Tomić Fontana

 

OGLAŠAVA

prodaju pokretnine javnim nadmetanjem

 

Predmet prodaje je:

·       VR KAPA (1 komad)

I. Procijenjena vrijednost za pojedini predmet (po komadu) iznosi:

·       VR KAPA: procjenjena vrijednost - 1 komad = 150,08 kn

Pokretnina se prodaje po najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od dvije trećine njene procijenjene vrijednosti.

Cijena postignuta na javnom nadmetanju uvećava se za PDV koji plaća kupac.

 

Ako se na prvoj javnoj prodaji ne prijave najmanje dva kupca ili ako se ne postignu dvije trećine njene procijenjene vrijednosti, može se u roku od najmanje 5 (pet) dana odrediti drugo javno nadmetanje.

Prednost pri kupnji ima onaj kupac koji za predmet prodaje ponudi najveću cijenu u odnosu na procijenjenu vrijednost.

II. Pokretnina koja je predmet prodaje na temelju ovog Oglasa nalaze se u prostorijama društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, a kupci predmet mogu razgledati isključivo na dan održavanja javnog nadmetanja.

III. Roba se prodaje po modelu „viđeno-kupljeno“ i prodaje se bez garancije. Naknadne pritužbe i/ili reklamacije su isključene. Sve eventualne dodatne troškove vezane uz prodaju pokretnine snosi kupac.

Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve fizičke - punoljetne osobe i pravne osobe.

IV. Usmeno javno nadmetanje održat će se na otvorenom prostoru društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, u skladu s važećim epidemiološkim mjerama, dana 4.2.2021. godine, u 12 sati.

Tijek usmenog javnog nadmetanja, iznesene ponude ponuditelja i najviša iznesena ponuda unose se u zapisnik.

Zapisnik potpisuju osobe koje u ime društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, provode postupak usmenog javnog nadmetanja.

V. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu dužan je ukupni iznos, uvećan za PDV, uplatiti odmah nakon javnog nadmetanja jer se u protivnom smatra da je odustao od kupnje. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu ima pravo preuzeti i odvesti kupljenu pokretninu isključivo nakon uplate cijene.

Kupac je dužan sam osigurati i organizirati prijevoz pokretnine s lokacije prodavatelja (COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb) na lokaciju kupca ili drugu adresu.

 

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.