Od izvora do mora

Od izvora do mora 2023.

Od izvora do mora 1_Marko Mrkonjic_CROPIX Od izvora do mora 1_Marko Mrkonjic_CROPIX

Coca-Cola u Hrvatskoj, Konzum, Jutarnji list te Udruga gradova i ove godine provode ekološki projekt Od izvora do mora, kojemu je cilj podizanje svijesti o važnosti očuvanja okoliša te primjerenoga odlaganja ambalažnoga otpada. U središtu je novoga izdanja projekta, osim akcija čišćenja, potpora sadnji drveća u hrvatskim gradovima i poticaj na nju radi smanjenja ispuštanja ugljikova dioksida (C02) i temperature zraka u urbanim sredinama.

Projekt će se provoditi u nekoliko faza, a započinje natječajem na koji se mogu prijaviti svi gradovi u Hrvatskoj koji će potom organizirati akcije čišćenja na svojemu području. U drugoj će fazi tri grada koja okupe najviše volontera i prikupe najviše otpada biti nagrađena donacijom za sadnju drveća.

Gradovi koji su zainteresirani za sudjelovanje u projektu Od izvora do mora nakon upoznavanja s tekstom Natječaja kao prvi korak trebaju ispuniti prijavnicu.

Untitled Document

Provedba novih aktivnosti zaštite okoliša – sadnja drveća u gradovima (tzv. urbano pošumljavanje) u svrhu smanjenja ispuštanja CO2 i temperature zraka u gradovima

1. Organizatori Natječaja
Organizatori su Natječaja Od izvora do mora za 2023. godinu:

 • Coca-Cola HBC Hrvatska d. o. o.
 • Konzum plus d. o. o.
 • Jutarnji list / Hanza Media d. o. o.
 • Udruga gradova u Republici Hrvatskoj.

Partneri su Natječaja Od izvora do mora za 2023. godinu:

 • Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja – Uprava za klimatske aktivnosti
 • Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu.

2. Ciljevi Natječaja

 • U partnerstvu s gradovima RH i s većom uključenošću građana organizatori Natječaja nastoje ostvariti izravan utjecaj na dugoročnu dobrobit zajednice sadnjom drveća: proizvodnju kisika, čišćenje zraka, apsorpciju ugljikova dioksida i smanjivanje temperature zraka.
 • Sinergija svih partnera i sudionika Natječaja radi znatnoga podizanja svijesti o važnosti očuvanja okoliša i hrvatskoga vodnog bogatstva te osobito primjerenoga odlaganja otpada.
 • Doprinos UN-ovim ciljevima održivosti akcijama čišćenja i smanjivanja ispuštanja CO2 i temperature u gradovima sadnjom drveća.

3. Rokovi Natječaja
Datum raspisivanja Natječaja: 15. veljače 2023.
Rok za prijavu na Natječaj: 15. ožujka 2023. do 23:59.
Objava prihvaćenih prijava: najkasnije 31. ožujka 2023.
Provođenje akcija čišćenja: 15. travnja – 31. svibnja 2023.
Objava pobjednika/dobitnika: najkasnije do 30. lipnja 2023.
Provedba projekta/sadnje/pošumljavanja: rujan/listopad/studeni 2023.
Svečana dodjela nagrada: na Konferenciji Najbolji gradovi u organizaciji Jutarnjega lista (Hanza Media d. o. o.) u studenome 2023.

4. Objava Natječaja

 1. Jutarnji list – u tiskanome izdanju s prijenosom na www.jutarnji.hr; podstranica OIDM; kanali na društvenim mrežama
 2. mrežne stranice i kanali na društvenim mrežama Coca-Cole HBC Hrvatska
 3. Udruga gradova u RH – mrežne stranice, newsletter, kanali na društvenim mrežama
 4. Konzum – mrežna stranica, kanali na društvenim mrežama

5. Pravo sudjelovanja

 1. Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju svi gradovi u Republici Hrvatskoj, uključujući grad Zagreb, koji žele ozeleniti/pošumiti određena područja na području svojega grada.
 2. Natječaj je namijenjen isključivo za gradove u Republici Hrvatskoj te se prijaviti ne mogu fizičke osobe, tvrtke i udruge građana, općine i županije. Njihove će prijave biti izuzete iz Natječaja.

6. Kategorije prijave
Tri su kategorije u kojima se gradovi mogu natjecati, s obzirom na svoju veličinu:

 1. mali gradovi – kategorija obuhvaća gradove s do 10.000 stanovnika
 2. srednji gradovi – kategorija obuhvaća gradove s 10.001 – 35.000 stanovnika
 3. veliki gradovi – kategorija obuhvaća gradove s više od 35.000 stanovnika.

7. Nagrade
Gradovi pobjednici – u svakoj od triju kategorija po jedan grad – ostvaruju pravo na podršku u ozelenjivanju/pošumljavanju urbanih područja.
Organizatori Natječaja (Coca-Cola HBC Hrvatska d. o. o. i Konzum plus d. o. o.) osigurali su fond nagrada u ukupnome iznosu do 42.000,00 eura namijenjen za kupnju sadnica stabala. Iznos će, ovisno o vrsti sadnica i potrebama gradova, biti raspoređen na tri pobjednička grada.
O rezultatima Natječaja, odnosno gradovima pobjednicima, svi će sudionici Natječaja biti obaviješteni najkasnije 30. lipnja 2023.

8. Način i sadržaj prijave

 1. Gradovi se na Natječaj prijavljuju popunjavanjem mrežnoga obrasca koji je dostupan na mrežnoj stranici: https://bit.ly/3JRRpx0.
 2. U prijavi za sudjelovanje moraju se navesti sljedeći podatci:
  1. puni naziv podnositelja prijave na Natječaj (nositelj projekta)
  2. točna adresa podnositelja prijave
  3. broj žiroračuna podnositelja prijave (IBAN)
  4. ime i kontakt (e-adresa, broj mobitela) osobe zadužene za komunikaciju povezano s prijavom
  5. broj stanovnika prema Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.
 3. Osim navedenoga, prijava mora uključivati:
  1. kratak opis potreba grada – za proširenje zelenih područja ili sadnju stabala u postojećim zelenim područjima
  2. provoditelja aktivnosti (gradsko parkovno poduzeće ili sl.)
  3. vrstu sadnica koje su gradu potrebne / koje grad želi
  4. položaj predviđene sadnje / orfofoto s označenim područjem sadnje
  5. planirano vrijeme sadnje.
 4. Nositelji projekta (gradovi koji se prijavljuju na Natječaj) uz prijavnicu prilažu potrebnu dokumentaciju određenu u prethodnoj točki te na upit/zahtjev organizatora Natječaja dostavljaju dodatnu dokumentaciju ili pojašnjenja povezana s prijedlogom.
 5. Prijavom na Natječaj nositelj projekta jamči točnost i istinitost svih podataka navedenih u prijavi. Također, prijavom na Natječaj prijavljeni gradovi jamče da su u potpunosti razumjeli tekst Natječaja i njegove dijelove (prijavu – odabir – provođenje akcija čišćenja – odabir pobjednika Natječaja – provođenje sadnje).
 6. Na temelju definiranih kriterija povjerenstvo organizatora Natječaja odabrat će jedan ili više prijavljenih prijedloga za svaku kategoriju Natječaja.
 7. Razmatrat će se isključivo mrežne prijave zaprimljene u propisanome roku i potkrijepljene potrebnom dokumentacijom.
 8. Isti predlagatelj ne može podnijeti više različitih prijava ili prijaviti različita mjesta. Takve prijave smatrat će se nevaljanima, odnosno povjerenstvo za provedbu Natječaja, sastavljeno od predstavnika organizatora, zadržava pravo da izabere samo jedno mjesto za grad koji podnese takvu prijavu ili da ga u potpunosti isključi iz daljnjega tijeka Natječaja.
 9. Ako bude potrebno, organizator Natječaja može s nositeljima odabranih projekata u svrhu definiranja obveza sklopiti ugovore o sudjelovanju u Natječaju.

9. Ocjena prijava

 1. Zaprimljene prijave ocijenit će Povjerenstvo koje čine predstavnici organizatora Natječaja. Povjerenstvo će razmatrati samo potpune prijavnice, propisno ispunjene, s priloženom potrebnom dokumentacijom te pristigle u roku.
 2. Kriteriji za pozitivno ocjenjivanje prijave:
  1. propisno ispunjena prijavnica, jasnoća opisa projekta te njegove svrsishodnosti i učinkovitosti
  2. procjena stupnja korisnosti za mjesnu/širu društvenu zajednicu/grad
  3. razina doprinosa zaštiti okoliša i prirode te smanjenju negativnoga utjecaja na okoliš
  4. utjecaj prijavljenoga projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode i načinima primjene načela održivosti u svakodnevnome životu.
 3. Na temelju kriterija određenih u točkama 8.2., 8.3., 9.1. i 9.2. Povjerenstvo će odabrati prijavljene projekte, s tim da organizatori Natječaja zadržavaju pravo da bez posebnoga obrazloženja ne odaberu nijednu prijavu, da prihvaćene prijave podrže u smanjenome obujmu ili da traže izmjenu prijave.
 4. Predlagatelji odabranih prijava koje Povjerenstvo odabere bit će obaviješteni o sudjelovanju u Natječaju najkasnije 31. ožujka 2023.

10. Prava i obveze gradova čije su prijave prihvaćene – provođenje akcije prikupljanja otpada

 1. Gradovi čije su prijave na Natječaj prihvaćene obvezuju se  u razdoblju od 15. travnja do 30. svibnja 2023. provesti jednodnevnu akciju (nikako dužu od 8 sati) prikupljanja ambalažnoga otpada na svojemu području.
 2. Kao mjesta čišćenja, organizatori Natječaja posebno preporučuju obale rijeka, mora i jezera, ako ih grad ima, te područja povezana s njima. Ta se mjesta neće dodatno bodovati, nego su preporuka organizatora Natječaja kako bi se posebno skrenula pozornost na sve veću onečišćenost ukupnoga vodnog bogatstva u Republici Hrvatskoj te stoga i izloženost bioraznolikosti negativnomu utjecaju neodgovarajuće odloženoga otpada u okoliš.    
 3. Skupljanje otpada vrši se uz pomoć nevladine organizacije / udruge građana koju odabiru/predlažu gradovi uz dogovor s organizatorima Natječaja.
 4. Za samu akciju prikupljanja otpada gradovi se obvezuju putem svojih informativnih kanala (vlastite društvene mreže, službene internetske stranice i usmene obavijesti na javnim događanjima) pozvati na sudjelovanje građane/volontere na akciju čišćenja, a prema mogućnosti i putem mjesnih i regionalnih medija. Broj sudionika nije ograničen, a prijedlog je organizatora Natječaja da ih bude što više. Gradovi se obvezuju  osigurati sudionicima odgovarajuću potrebnu opremu za akciju sakupljanja otpada.
 5. Obveza je prijavljenoga grada osigurati da u akciji prikupljanja otpada ne sudjeluju osobe mlađe od 13 godina, osim ako su u pratnji roditelja ili staratelja.
 6. Nositelj odabranoga projekta (grad odabran za provođenje akcije prikupljanja otpada) osigurava sredstva za volontersku akciju, dok organizatori Natječaja zadržavaju pravo da zahtijevaju brendiranje volonterske akcije znacima i simbolima organizatora Natječaja o trošku organizatora Natječaja.
 7. Obveza je prijavljenoga grada prikupljeni otpad zbrinuti na odgovarajući način.
 8. Predstavnici organizatora zadržavaju pravo nadgledanja akcije prikupljanja otpada.
 9. Nositelj projekta (odabrani grad) odgovoran je za konačnu provedbu projekta koji je odabran u Natječaju, uključujući akciju sađenja sadnica, a u skladu s datumima iz rokova natječaja navedenih pod točkom 3. Natječaja.

11. Odustajanje od sudjelovanja u Natječaju

 1. Prijavitelj može u svakome trenutku pisanim putem, odnosno e-porukom, povući prijavu/prijedlog, za što im organizator Natječaja stavlja na raspolaganje sljedeću e-adresu: [email protected]
 2. Povlačenjem prijave gubi se pravo na daljnje sudjelovanje u Natječaju, a prijavitelji projekata neće imati nikakva potraživanja prema organizatorima Natječaja.

12. Odabir pobjednika Natječaja i posebna priznanja sudionicima

 1. Pobjednika u svakoj od triju navedenih kategorija Natječaja izabrat će Povjerenstvo do 30. lipnja bodovanjem sljedećih kriterija:
  1. broj sudionika/volontera u akciji čišćenja
  2. ukupna količina skupljenoga otpada izvagana u kilogramima: kao dokaz o količini prikupljenoga otpada prihvatit će se i dostavnica/otpremnica/zapisnik ili neki drugi jednakovrijedan dokument koji je izdala tvrtka ovlaštena za zbrinjavanje otpada. Alternativno, organizatori Natječaja mogu odrediti osobu koja će na licu mjesta izmjeriti (izvagati) količinu skupljenoga otpada u kilogramima, količina će se upisati u tablicu, ukupnu količinu svojim potpisom potvrđuje osoba od grada zadužena za verifikaciju takvoga mjerenja.
  3. pojedinačni doprinos volontera: kilogrami prikupljenoga otpada dijele se s brojem sudionika, pa ako npr. u akciji sudjeluje 100 ljudi koji skupe 100 kg otpada, to je 1 kg po sudioniku, a ako sudjeluje 10 ljudi koji skupe 50 kg, to je 5 kg po sudioniku – time je druga skupina / drugi grad pobijedila/pobijedio i dobiva više bodova.
  4. Bodovi za svaki prethodno spomenuti kriterij dodjeljuju se jednako – grad koji u svojoj kategoriji bude najbolji dobiva maksimalan broj bodova, drugi grad dobiva maksimalan broj bodova minus jedan, treći grad dobiva maksimalan broj bodova minus dva i tako dalje do grada koji bude imao najslabiji rezultat. Maksimalan broj bodova jednak je ukupnome broju gradova u toj kategoriji, a jednako se boduju sva tri kriterija navedena pod točkama 12.a, 12.b i 12.c.
 2. Ako dva grada unutar jedne kategorije budu imala isti broj bodova, u obzir će se uzeti i sljedeći kriteriji:
  1. procjena stupnja korisnosti za mjesnu/širu društvenu zajednicu / grad
  2. razina doprinosa zaštiti okoliša i prirode te smanjenju negativnoga utjecaja na okoliš
  3. utjecaj prijavljenoga projekta na podizanje svijesti javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode te načinima primjene načela održivosti u svakodnevnome životu

te će temeljem tih kriterija biti izabran krajnji pobjednik u kategoriji.

 1. Organizatori Natječaja nositeljima odabranih projekata u svrhu definiranja obveza prema potrebi će ponuditi sklapanje ugovora o osvojenoj nagradi u Natječaju.
 2. Nositelji projekata (gradovi pobjednici) dužni su u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci o pobjedi na Natječaju dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za izradu ugovora o donaciji/suradnji na e-adresu: [email protected].

13. Prijelazne i završne odredbe

 1. Prijavom na Natječaj gradovi / odabrani predstavnici prihvaćaju da se osnovnim podatcima navedenim u prijavi koristi u svrhu informiranja javnosti od organizatora Natječaja u tiskanome, digitalnome, zvučnome, slikovnome, video ili nekome drugom formatu ili kanalu. Ako bude potrebno, odgovorne osobe odabranih gradova imat će obvezu sudjelovanja u medijskoj komunikaciji.
 2. Organizatori zadržavaju pravo informiranja medija u svrhu promocije Natječaja, što uključuje i sve prijavljene, predložene i odabrane projekte, inicijative, kampanje ili ideje. Svi sudionici – predstavnici gradova te angažirani volonteri bespogovorno prihvaćaju da ih se snima i/ili fotografira tijekom bilo koje akcije u sklopu Natječaja i provedbe programa čišćenja ili sadnje sadnica.  U tu će svrhu organizatori akcije čišćenja obavijestiti sve nazočne da se događanje fotografira i/ili snima. Organizatori natječaja mogu, ako je potrebno, poslati organizatorima akcije čišćenja GDPR privole za sve nazočne.
 3. Organizatori zadržavaju pravo u svakome trenutku bez navođenja razloga promijeniti uvjete ili obustaviti Natječaj, osobito ako to bude nužno zbog više sile ili vanjskih okolnosti na koje organizator ne može utjecati ili ako samo na taj način bude zajamčena uredna provedba Natječaja. Organizatori Natječaja nemaju obvezu na povrat bilo kakvih sredstava koje su prijavitelji uložili u prijavu ili sudjelovanje na Natječaju.
 4. Organizatori Natječaja u najboljoj vjeri prepuštaju prijaviteljima na Natječaj odabir mjesta sadnje uz pretpostavku da se poštuju prostorni planovi i razvojni dokumenti gradova te povezano s time Organizatori ne preuzimaju na sebe nikakvu odgovornost.
 5. Ako se ne poštuju sve zakonske odredbe i norme, organizatori Natječaja zadržavaju pravo zahtijevati nadoknadu utrošenih sredstava te eventualnu odštetu zbog nesavjesnoga postupanja prijavitelja na Natječaj.

14. Dodatne informacije
Sva pitanja o prijavi, pravilima i uvjetima Natječaja, kriterijima odabira gradova i projekata te nagradama za pobjednike moguće je uputiti na e-adresu: [email protected].

U Zagrebu 14. veljače 2023.

Nakon gotovo šest mjeseci pripreme te provedenih 28 akcija prikupljanja ambalažnoga otpada odabrani su gradovi pobjednici ovogodišnjega izdanja projekta Od izvora do mora. U kategoriji malih gradova s manje od 10.000 stanovnika prvo je mjesto pripalo Lipiku, među srednjim gradovima najviše su bodova prikupili Vinkovci, dok je u kategoriji velikih gradova s više od 35.00 stanovnika pobjeda pripala Varaždinu.
Povjerenstvo za bodovanje sastavljeno od predstavnika organizatora projekta – Coca-Cole, Konzuma, Udruge gradova i Jutarnjega lista bodovalo je svih 28 gradova koji su se prijavili na ovogodišnji nagradni natječaj u sklopu ekološkoga projekta Od izvora do mora.
Gotovo pet tisuća volontera priključilo se akcijama čišćenja te prikupilo 152 tone ambalažnoga otpada, čime je ispunjen važan cilj – smanjenje onečišćenja uz rast svijesti o važnosti očuvanja okoliša te primjerenoga odlaganja ambalažnoga otpada.
Jedan je od ciljeva ovogodišnjega izdanja projekta i potpora urbanomu pošumljavanju – sadnji drveća u gradovima s ciljem smanjenja ispuštanja ugljikova dioksida (CO2) i snižavanja temperature zraka u urbanim sredinama.
U skladu s time, gradovi pobjednici u ravnopravnima će iznosima podijeliti nagradu – 42 tisuće eura, a novac će biti utrošen na sadnju stabala na mjestima koja su sami odabrali.

Projekt Od izvora do mora Coca-Cola u Hrvatskoj pokrenula je 2018. godine, a cilj mu je promicati brigu za okoliš, podizati svijest o važnosti primjerenoga odlaganja ambalažnoga otpada te zaštita i čišćenje područja uz rijeke, jezera i obale mora. Projekt je pokrenut u suradnji s Vladinim institucijama i udrugama civilnoga društva. Prije dvije godine kao partner se pridružio i Jutarnji list, a 2022. godine i Konzum, vodeći trgovački lanac u Hrvatskoj. 

Partneri projekta


Vijesti


Arhiva