Aktualne nagradne igre i dobitnici

Promocije koje organiziramo u suradnji sa svojim trgovinskim partnerima omogućuju nam da budemo dodiru s potrošačima i dijelimo s njima užitak koji im pruža naša ponuda proizvoda i robnih marki, koja se stalno povećava.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

KLASA: UP/I-460-02/20-01/306
URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Pravila nagradne igre

''Osvoji Monster trkači simulator''

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Osvoji Monster trkači simulator'' priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih, negaziranih i energijskih pića. Nagradna igra počinje 16. kolovoza 2020. u 00.00 i traje do 15. rujna 2020. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima KONZUM PLUS d.o.o., MBS: 081180016, OIB: 62226620908 (dalje u tekstu: KONZUM PLUS d.o.o.) na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih i energijskih pića, i to:
1. Monster Energy 500 ml limenka
2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka
3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka
4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka
5. Monster The Doctor 500ml limenka
6. Monster Mango Loco 500ml limenka
7. Monster Ultra Red 500ml limenka
8. Monster Ultra Sunrise 500ml limenka

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 16. kolovoza 2020. do 15. rujna 2020. u bilo kojemu prodajnom mjestu KONZUM PLUS d.o.o. na području Republike Hrvatske kupi 2 (dva) proizvoda Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054. 

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnoga odabira 21. rujna 2020.  

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira s pomoću računalnoga sustava. Svi sudionici čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnoga odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 16. kolovoza 2020. u 00.00.00 do 15. rujna 2020. u 23.59.59 – koje udovoljavaju Pravilima nagradne igre.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenoga dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećemu izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond
Nagradni fond iznosi ukupno 34.552,42 kuna (+ PDV) i sastoji se od sljedećih nagrada:


RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Playseat u kompletu sa PS4, TV ekran, volan, sjedalo, pedale i igrica

17.276,21 kn

2

34.552,42

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i KONZUM PLUS d.o.o., te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri Priređivača, odnosno društva NTH MOBILE d.o.o., koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenoga u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.
Uključivanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnome i slikovnome obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u razdoblju trajanja nagradne igre i u razdoblju od 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre uključivanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene i sve ostale komercijalne svrhe.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača na e-adresi https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 14. kolovoza do 15. rujna 2020., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem telefonski, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnoga izvlačenja.

Dobitnicima nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih Priređivač obavijesti o dobivenoj nagradi.  Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. Pravila, i to na trošak Priređivača i preko dostavne službe koju je Priređivač odredio. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik ni u dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pismenoga ovlaštenja dobitnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

 

Dobitnici:

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1

Bicikl

Klaudijo Srica, 51227 Kukuljanovo

2

Bicikl

KLAUDIJA RUŠITOVIĆ, 31000 Osijek

     

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1

Ruksak

Mario Violic,10110 Zagreb

2

Ruksak

Ksenija Dotlic, 52100 Pula

3

Ruksak

Filip Jakovlić, 10000 Zagreb

4

Ruksak

Danijel Janjoš, 44000 sisak

5

Ruksak

Ivana Sandric, 22244 Betina

6

Ruksak

Jasminka Hrgarek, 42243 Marusevec

7

Ruksak

Jasminka Margetic,10010 Novi Zagreb

8

Ruksak

SLAVICA SERTIC, 31400 DJAKOVO

     

Rbr.

Nagrada

Dobitnik

1

Naljepnice

Nada Mestrovic, 34310 Pleternica

2

Naljepnice

Edita Radan, 21204Dugopolje 

3

Naljepnice

Danijela Frlan, 51000 Rijeka

4

Naljepnice

Vedrana Franjic, Osijek

5

Naljepnice

Mirjana Jakopovicm, 10000 Zagreb 

6

Naljepnice

MARINA BARAC,10000 Zagreb

7

Naljepnice

Ozana Brkic, 51000 Rijeka

8

Naljepnice

Dragica Lazar, 42207 Vinica

9

Naljepnice

Bruno Bruketa, 51242 Drivenik

10

Naljepnice

Ante Paleka, 31000 Osijek

11

Naljepnice

Radmila Klen, 42000 Varazdin

12

Naljepnice

Vijoleta Ivanovic 10370 Dugo Selo.

13

Naljepnice

Marko Ognjen Kovačević, 10000 Zagreb

14

Naljepnice

Dario Frantal, 43290 Grubisno Polje 

15

Naljepnice

Christian Andric, 52210 Rovinj

16

Naljepnice

Vedran Čleković, 10000 Zagreb

17

Naljepnice

Anica Mirosavljevic, 10000 Zagreb

18

Naljepnice

GORDANA PAVIC, 10360 SESVETE

19

Naljepnice

Kristina Gašparović 51000 Rijeka 

20

Naljepnice

Danijela Jakubovski, Otok 32252

21

Naljepnice

Kristina Majetić, 53200 Otočac

22

Naljepnice

Zlatko Podgorelec, Zabok

23

Naljepnice

JASNA BUKVIC, 33406 LUKAC

24

Naljepnice

Dino Zamecnik, 31000 Osijek

25

Naljepnice

Željana Lekšić, Kaštel Sućurac, 21212

26

Naljepnice

Lorena Krapljan, 44210 Sunja

27

Naljepnice

Antonio Bujan, 10000 Zagreb

28

Naljepnice

ZDENKO KNEZIC, 49243 OROSLAVJE

29

Naljepnice

Mirjana Svrznjak, 48000 Koprivnica

30

Naljepnice

Davor Dunaj, 10290 Zaprešić

31

Naljepnice

DANIJELA ZALOKER, 10290 ZAPREŠIĆ

32

Naljepnice

Jela Senjak, Sl. Brod. 35000 

33

Naljepnice

Ella Ban, 48000 Koprivnica

34

Naljepnice

Silvija Piškorjanac, 31000 Osijek

35

Naljepnice

Ivan Vargek, Dalj 31226

36

Naljepnice

BRANKA KOSUTIC, 48000 KOPRIVNICA

37

Naljepnice

Kristian Novakovic,22321 Siveric

38

Naljepnice

Snježana Kavedžija, Slavonski Brod 35000

39

Naljepnice

Kristijan Hodja, 10000 Zagreb

40

Naljepnice

Hrvoje Stojčević, 51000 Rijeka

41

Naljepnice

Vlatka Jagecic, 49243 Oroslavje

42

Naljepnice

Miranda Crvelin, Jezera 22242

43

Naljepnice

Krešimir Mecing, Slavonski Brod, 35000

44

Naljepnice

Tamara Perković,Goranska 5,51000 Rijeka

45

Naljepnice

Mara Koceva, Sase Santela 42, 52000 Pazin

46

Naljepnice

 Zoran Kelava, Đakovo 31400

47

Naljepnice

Zlatica Sladarec, 10370 Dugo Selo

48

Naljepnice

Alen Ivankovic, 31000 Osijek

49

Naljepnice

ANA SUSAK, 21000 SPLIT

50

Naljepnice

Vera Brasnov, 43280 Garesni2

51

Naljepnice

Filip Jednačak, 10000 Zagreb

52

Naljepnice

Sven Kapetanović, Osijek

53

Naljepnice

LJERKA LISJAK-KOSTEL 40000 CAKOVEC

54

Naljepnice

Suzana Kisicek, 48000 Koprivnica

55

Naljepnice

Magdalena Zec, Velika 34330

56

Naljepnice

Vedran Došen, 31000 Osijek

57

Naljepnice

Ivana Štivić, Vinkovci 3200

58

Naljepnice

Narayan Hrvoje Tasić, Bjelovar 43000

59

Naljepnice

Petar Knezevic, Zadar 23000

60

Naljepnice

Nikola Radulec, 10344 Farkasevac

61

Naljepnice

Katarina Runjak, 33000 Virovitica

62

Naljepnice

ALIJA OMERAGIC, 10000 Zagreb

63

Naljepnice

Dario Frajtak, Marija Bistrica 49246

64

Naljepnice

Ivica Kerep, Donji Miholljac 31540

65

Naljepnice

Kresimir Mirosavljevic, 35107 Podvinje

66

Naljepnice

Marina Rupić, Velika Gorica 10410

67

Naljepnice

Marko Kovac, Popovaca 44317

68

Naljepnice

Blaženka Slavulj, 31216 Ivanovac

69

Naljepnice

Blazenka Knezevic, 51262 Kraljevica

70

Naljepnice

DOMAGOJ LULIĆ, 10000 Zagreb

71

Naljepnice

MLADEN STRAHIJA, 40323 PRELOG

72

Naljepnice

Boris Jelavić,10000 Zagreb

73

Naljepnice

Snježana Jakovljević, 32100 Vinkovci

74

Naljepnice

Roko Karninčić, 10010 Zagreb

75

Naljepnice

Saša Kosutic, 52470 Umag

76

Naljepnice

Davorka Fister, 49240 Donja Stubica

77

Naljepnice

Laura Katulić, 10410 VelikaGorica

78

Naljepnice

Marko Zoric, Split 21000

79

Naljepnice

Jasna Ružić, Labin 52220

80

Naljepnice

Lucija Wagmann,10000 Zagreb

81

Naljepnice

Ana Nemet, Slatina 33520

82

Naljepnice

Jurica Erjavec, 33000 Virovitica

83

Naljepnice

Damir Batrnek, 31431 Cepin

84

Naljepnice

Ilija Barbaric, 31000 Osijek

85

Naljepnice

Slavica Mirosavljevic, 35107 Podvinje

86

Naljepnice

Antonio Nožina, 35000 Slavonski Brod

87

Naljepnice

Petra Ivanišić, 52100 Pula

88

Naljepnice

KATICA DESKAR, 10020 Zagreb

89

Naljepnice

Luka Kišićek, 31000 Osijek

90

Naljepnice

Damir Pintek, 10000 Zagreb

91

Naljepnice

Alex Ukota, Zagreb Dubrava 10040

92

Naljepnice

Hrvoje Stojčević, 51000 Rijeka

93

Naljepnice

Neven John, 10000 Zagreb

94

Naljepnice

Krešimir Gerčko, 35000 Slavonski Brod

95

Naljepnice

Mladen Kolman Crecan, 40306 Macinec Cakovec

96

Naljepnice

VLADO BUKVIC, 48000 KOPRIVNICA

97

Naljepnice

Ljiljana Dodiković, 32000 Vukovar

98

Naljepnice

Zoran Pacaloš, 10000 Zagreb

99

Naljepnice

Goran Simic, 10000 Zagreb

100

Naljepnice

ASIJA OMERAGIC, 10000 Zagreb

101

Naljepnice

Hrvoje Majer, , Erdut 31206

102

Naljepnice

Ivan Budin,10360

103

Naljepnice

Marko Majetić, Murter 22243

104

Naljepnice

Marko Surac, 23000 Zadar

105

Naljepnice

Igor Duh, 21000 Split

106

Naljepnice

Hrvoje Beniković, 31000 Osijek

107

Naljepnice

Ljiljana Valić, Ozalj 47280

108

Naljepnice

Petra Mladenić,51211 Matulji

109

Naljepnice

Ivica Ivancic, Nova Gradiska 35400

110

Naljepnice

Darija Wagner, 10315 Novoselec

111

Naljepnice

Marina Bitunjac, 10090 Zagreb

112

Naljepnice

MARKO RADOSEVIC, 10000 Zagreb

113

Naljepnice

Ivona Vučko, 32100 Vinkovci

114

Naljepnice

Goran Crvelin, Rijeka 51000

115

Naljepnice

Mario Galjanić, 10290 Zaprešić

116

Naljepnice

Dino Leder, 52203 Medulin

117

Naljepnice

Željka Ratkovic, 51000 Rijeka

118

Naljepnice

Sanja Pticar, 31000 Osijek

119

Naljepnice

Siniša Kranjac, Labin 52220

120

Naljepnice

Slaven Đenadija, Zagreb 10090

121

Naljepnice

Irena Benutic, K. Stari 21216

122

Naljepnice

Karlo Novosel, 47276 Žakanje

123

Naljepnice

Josipa, Senjak, Sl.Brod 35000

124

Naljepnice

Kristina Sudar, Os32100 Vinkovci

125

Naljepnice

Mario Krog, 10040 Zagreb

126

Naljepnice

Karla Bujan, 47201 Karlovac

127

Naljepnice

Zoran Valičević, Donja Zdenčina 1450

128

Naljepnice

Andelko Vrbanic, 10410 Velika Gorica

129

Naljepnice

EMANUEL HLADNIC, 48326 VIRJE

130

Naljepnice

ALISA OMERAGIC, 10000 Zagreb

131

Naljepnice

Marica Smukavic, Karlovac 47000

132

Naljepnice

Luka Blagojevic, 47000 Karlovac

133

Naljepnice

Irena Pozder Violic, 10110 Zagreb

134

Naljepnice

Drazen Botica, 51262 Kraljevica

135

Naljepnice

Zdenko Kasalo, 31000 Osijek

136

Naljepnice

Dorian Lovreković, Slavonski Brod 35000

137

Naljepnice

Mihael Mitric, Marijanci 31555

138

Naljepnice

Dominik Lučić, Novi Jankovci 32241

139

Naljepnice

Nina Černi, 43500 Daruvar

140

Naljepnice

ROBERT DAMJANOVIĆ, 10090

141

Naljepnice

Alen Zdacek, 40 000 Cakovec

142

Naljepnice

Antonija Rujer, 10000 Zagreb

143

Naljepnice

Mario Bandić, 10000 Zagreb

144

Naljepnice

Miroslav Bilic, Dragalic 35428

145

Naljepnice

Ivan, Marijanovic, Gradina 33411

146

Naljepnice

Gabrijel Dolovski Jalkovec, 42000 Varaždin

147

Naljepnice

ZELJKO PELAN, 35400 NOVA GRADISKA

148

Naljepnice

Nikola Cikara, 10000 Zagreb

149

Naljepnice

Natalija Barišić, 21000 Split

150

Naljepnice

Mateo Jukic, Slavonski Brod 35000

151

Naljepnice

Livia Balen, Bartolovci 35252

152

Naljepnice

MILORAD KOSUTIC, 48000 KOPRIVNICA

153

Naljepnice

STJEPAN, KOTRIS, 31000 Osijek

154

Naljepnice

PETAR KOSUTIC, 48000 KOPRIVNICA

155

Naljepnice

SILVIJA KOSEC, 40323 PRELOG, 

156

Naljepnice

Igor Vlašić, Bjelovar, 43000

157

Naljepnice

Ina Moslavac, Virovitica 33000

158

Naljepnice

Ana Marinic, 10000 Zagreb

159

Naljepnice

Robert Babić, 10000 Zagreb

160

Naljepnice

Petra Beric, 43000 Bjelovar

161

Naljepnice

Jure Grubisic, 31000 Osijek

162

Naljepnice

ANTONIJA MACAN, VODNJAN 52215

163

Naljepnice

Tonci Elezovic, 21430 Grohote, Šolta

164

Naljepnice

Renata Piškulić , 10000 Zagreb

165

Naljepnice

Ivan Šeperić-Grdiša, 10450 Jastrebarsko

166

Naljepnice

Mateo Sekulić, BrodskiStupnik 35253

167

Naljepnice

Marija Grgičin, Đurđevac

168

Naljepnice

Erik Peić, 51265 Crikvenica

169

Naljepnice

Ante Buterin, Rijeka 51000

170

Naljepnice

Okic Mirjana , 40323 Prelog

171

Naljepnice

Ana Pavlic, 10000 Zagreb

172

Naljepnice

Armando Gorički, 23000 Zadar

173

Naljepnice

Sabina Sokac, Stubicke Toplice 49244

174

Naljepnice

Alen Žalac, 51329 Severin na Kupi

175

Naljepnice

Hana Horvat, 31431 Cepin

176

Naljepnice

Gordana Kokic, Zaton Veliki 20235 Dubrovnik

177

Naljepnice

Josip Mladin Dugi Rat 21315

178

Naljepnice

Miroslav Turk, Dubrovnik 20000

179

Naljepnice

Nikolina Udiljak, Split

180

Naljepnice

Kristina Grgic, 31000 Osijek

181

Naljepnice

Mario Pongrac, 40326 Sveta Marija

182

Naljepnice

Jela Senjak, 35000 Slavonski Brod

183

Naljepnice

Milka Franic, Slatine 21224

184

Naljepnice

Zvonimir Kolarević, 31000 Osijek

185

Naljepnice

Ana Čanak, 10000 Zagreb

186

Naljepnice

HRVOJE MRSIC, 31000 Osijek

187

Naljepnice

Josip Durdevic, Slavonski Brod 35000

188

Naljepnice

Ruzica Babic, 49215 Tuhelj

189

Naljepnice

Danica Ercegovic, 21000 Split

190

Naljepnice

Mario Brezonjić, Donji Andrijevci 35214

191

Naljepnice

Petra Majnarić, 10415 Novo Čiče

192

Naljepnice

Monika Kuprešak, 10000 Zagreb

193

Naljepnice

MARKO DUJMOVIĆ, 47000 KARLOVAC

194

Naljepnice

Stjepan Cerjan, 42250 Lepoglava

195

Naljepnice

Dario Cmrk, 10000 Zagreb

196

Naljepnice

Ivan Ribarić, Karlovac 47000

197

Naljepnice

Danijel Rakovac, 31000 Osijek

198

Naljepnice

Sara Dežjot, 47000 Karlovac

199

Naljepnice

Milica Pozder, 42205 Vidovec

200

Naljepnice

Ivica Lukac, 32100 Vinkovci

201

Naljepnice

Dominik Lončarić, 10370 Dugo Selo

202

Naljepnice

Kristina Žuvić, 32000 Vukovar

203

Naljepnice

Tomislav Dunaj, 10000 Zagreb

204

Naljepnice

Mario Podolski, 48260 Krizevci

205

Naljepnice

Ivan Matekalo, Slavonski Brod 35000

207

Naljepnice

Ivica Tomasic, 40000 Cakovec

208

Naljepnice

Zeljko Pelan, 35400 Nova Gradiska

209

Naljepnice

SUZANA SABOLIĆ, 33406 LUKAČ

210

Naljepnice

Domagoj Žitnjak, 49210 Zabok

211

Naljepnice

Sanja Mandić, 31000 Osijek

212

Naljepnice

Viktoria Vicek, 44320 Kutina

213

Naljepnice

Antonio Jozipović, Baška voda

214

Naljepnice

Kristijan Klaric, Velika 34330

215

Naljepnice

ALEN STRAHIJA, 40323 PRELOG

216

Naljepnice

Ines Kotarac, Vinogradi 31309

217

Naljepnice

Igor Kovačić, , Sisak 44000

218

Naljepnice

Zvonko Janeš, 34000 Požega

219

Naljepnice

Vera Svrtan, 10000 Zagreb

220

Naljepnice

Ivan Bastalec, 10315 Novoselec

221

Naljepnice

ZELJKO PELAN, 35400 NOVA GRADISKA

222

Naljepnice

Marko Dabić, Nova Gradiška 35400

223

Naljepnice

Mario Dadic, 53000 Gospic

224

Naljepnice

Vili Sever, 10410 Velika Gorica

225

Naljepnice

Filip Djurinic, 10000 Zagreb

226

Naljepnice

LJUBICA MURETIC, 44000 SISAK

227

Naljepnice

Suzana Dmitrović, 10900 Zagreb

228

Naljepnice

Jasmina Kovačević, 31401 Viškovci

229

Naljepnice

MIRJANA ALFELDI-ĆULAP, 35000 Slavonski Brod

230

Naljepnice

Silvio Šekulja, 51216 Viškovo

231

Naljepnice

Kristina Grbec, 31000 Osijek

232

Naljepnice

BORIS DESKAR, 10000 Zagreb

233

Naljepnice

Ines Pece, 51000 Rijeka

234

Naljepnice

Ivan Džanko, 31000 Osijek

235

Naljepnice

Franko CrnkovićRijeka51000

236

Naljepnice

Mario Lenz , Dubrava 10040

237

Naljepnice

David Jeličić, Valpovo 31550

238

Naljepnice

Domagoj Lazic,10090 Zagreb-Susedgrad

239

Naljepnice

Marko Tripić, 35000 Slavonski Brod

240

Naljepnice

Antonela Crvelin Rijeka 51000

241

Naljepnice

Barbara Sajn Goles,10040 Zagreb

242

Naljepnice

Antonija Zeljeznjak, 47000 Karlovac

243

Naljepnice

Milan Rudež, 31000 Osijek

244

Naljepnice

Zorka Topuzovic, 31400 Đakovo

245

Naljepnice

Danijel Čolja, Novi Marof 42220

246

Naljepnice

Josip Rozman, 10090 Zagreb

247

Naljepnice

Ivana Topić, 35209 Bukovlje

248

Naljepnice

NENAD SMILJANIC, 48000 KOPRIVNICA

249

Naljepnice

Katica Bjelokosic, Čilipi

250

Naljepnice

Rozalija Zajac,10410 Velika Gorica

251

Naljepnice

Darko Stjepanović, 10090 Zagreb

252

Naljepnice

Petar Živković, 35000 Slavonski Brod 

253

Naljepnice

Vanja Grahovac, 49210 Zabok

254

Naljepnice

SANELA ANUSIC, 23000 ZADAR

255

Naljepnice

TOMISLAV LONČARIĆ, 31540 DONJI MIHOLJAC 

256

Naljepnice

Milan Harasic, 21210 Solin 

257

Naljepnice

Borka Vučemilovic-Vranjic, 21000 Split

258

Naljepnice

Antun Ivankovic, 31000 Osijek

259

Naljepnice

TIHANA PERKOVIC, 10370 DUGO SELO

260

Naljepnice

Tatjana Antic, 35000 Slavonski Brod

261

Naljepnice

Livio Racane, 10000 Zagreb

262

Naljepnice

Ivan Budic, 10000 Zagreb

263

Naljepnice

David Mršo, 10000 Zagreb

264

Naljepnice

Ivanka Stojanović, 32272 Cerna Šiškovci

265

Naljepnice

Martin Kaniski, 42201 Ledinec 

266

Naljepnice

Damir Posavec,10370 Dugo Selo 

267

Naljepnice

Aleksandar Varga, 10340 Vrbovec

268

Naljepnice

Martina Stanković, 31208 Petrijevci

269

Naljepnice

Jasna Švigir, 43246 Štefanje 

270

Naljepnice

Tamara Franjevic, 52203 Medulin

271

Naljepnice

Jurica Rogulj, 10000 Zagreb

272

Naljepnice

Marija Buterin, 51000 Rijeka 

273

Naljepnice

DEJAN RUK, 48000 KOPRIVNICA

274

Naljepnice

Margarita Rajković, 44000 Sisak

275

Naljepnice

Tea Lakotić, 51243 Tribalj

276

Naljepnice

Vladimir Domazetovic, Koprivnica

277

Naljepnice

Jadranka Obestar, 49245 Gornja Stubica

278

Naljepnice

Renata Bonic-Babic, 10000 Zagreb

279

Naljepnice

ZDENKO FRIEDRICH, 31215 ERNERNESTINOVO

280

Naljepnice

Mateo Katančić, 31222 Bizovac 

281

Naljepnice

Dubravko Grdjan, 10373 Ivanja Reka

282

Naljepnice

Ljubica Gršetić,10410 V.GORICA

283

Naljepnice

Jakov Zekanovic, 23248 Razanac

284

Naljepnice

ZELJKA KNEZIC, 49243 OROSLAVJE

285

Naljepnice

Nika Saračević, 52470 Umag 

286

Naljepnice

Vladimir Jugovic, 31000 Osijek

287

Naljepnice

Valerija Sever, 10410 Velika Gorica

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

  • KLASA: UP/I-460-02/20-01/266
  • URBROJ: 513-07-21-01-20-2
  • Zagreb, 01. srpnja 2020.

Pravila nagradne igre
''Monster i Tisak daruju vam ludu vožnju!''

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Monster i Tisak daruju vam ludu vožnju!'' priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih, negaziranih i energijskih pića. Nagradna igra počinje 06. srpnja 2020. u 00.00 i traje do 15. kolovoza 2020. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima TISAK plus d.o.o., MBS: 080434955, OIB: 66089976432 (dalje u tekstu: TISAK plus d.o.o. k.d.) na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih i energijskih pića, i to:

  1. Monster Energy 500 ml limenka
  2. Monster Zero Ultra 500 ml  limenka
  3. Monster L.Hamilton 500 ml limenka
  4. Monster Pipeline Punch 500 ml limenka
  5. Monster Ultra White 355ml limenka

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 06. srpnja 2020. do 15. kolovoza 2020. u bilo kojemu prodajnom mjestu TISAK plus d.o.o. na području Republike Hrvatske kupi 1 (jedan) proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Monster, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054. 

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnoga odabira 17. kolovoza 2020.  
Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira s pomoću računalnoga sustava. Svi sudionici čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnoga odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 05. srpnja 2020. u 00.00.00 do 15. kolovoza 2020. u 23.59.59 – koje udovoljavaju Pravilima nagradne igre.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenoga dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećemu izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 17.500,00 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:


RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Bicikl

5.000,00  kn

2

10.000,00 kn

2

Ruksak

500,00 kn

8

4.000,00 kn

3

Naljepnice

3,50 kn

1000

3.500,00 kn 

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i TISAK plus d.o.o. k.d., te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri Priređivača, odnosno društva NTH MOBILE d.o.o., koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenoga u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.
Uključivanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnome i slikovnome obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u razdoblju trajanja nagradne igre i u razdoblju od 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre uključivanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene i sve ostale komercijalne svrhe.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača na e-adresi https://hr.coca-colahellenic.com/. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu info liniju (0800-0455) od 06. srpnja do 15. kolovoza 2020., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi pisanim putem telefonski, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com/ u roku od 8 (osam) dana od nagradnoga izvlačenja.

Dobitnicima nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih Priređivač obavijesti o dobivenoj nagradi.  Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. Pravila, i to na trošak Priređivača i preko dostavne službe koju je Priređivač odredio. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik ni u dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pismenoga ovlaštenja dobitnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik u nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

 

Coca‑Cola HBC Hrvatska zbog situacije prouzročene pandemijom COVID-19 odlučila je prekinuti promocijsku akciju Shake&Take Ultimate.

Pozivamo vas da svoje nagrade i bodove za vjernost u profilu iskoristite do 21. svibnja u 23.59 sati prije nego što pristup aplikaciji bude onemogućen.

U slučaju bilo kakvih promjena bit ćete pravodobno obaviješteni na našim društvenim mrežama i na ovoj mrežnoj stranici.

Velika vam hvala na razumijevanju te hvala svima na dosadašnjemu druženju i odgovornome ponašanju.

 

 

Zbog više sile uzrokovane pojavom COVID-19 te predloženih mjera zaštite, izvlačenje SMS nagradne igre odgađamo do 30. 6. 2020. Coca-Cola HBC Hrvatska

Dobitnici:

1. Hladnjak SMEG Drazenka Kuzminski
2. Hladnjak SMEG Mirko Zalac
3. Hladnjak SMEG JOSIPA KUKAVICA
4. Hladnjak SMEG Ivan Balentovic
5. Hladnjak SMEG Ana Petrušić
6. Hladnjak SMEG ANICA MILEC MEHUN
7. Toster SMEG Điljola Babnik
8. Toster SMEG Andrea Novakovic
9. Toster SMEG Željko Žutić
10. Toster SMEG ANTONIJA TRULEC
11. Toster SMEG Doro Ivan
12. Toster SMEG Miroslav Dubić
13. Toster SMEG Gordana Andelic
14. Toster SMEG Jelena Strujic
15. Toster SMEG Pero Barišić
16. Toster SMEG Živko Bosanac
17. Toster SMEG Višnja Marjanović
18. Toster SMEG Kata Didovic
19. Toster SMEG Ksenija Dotlic
20. Toster SMEG Deana Vajzovic
21. Toster SMEG Silvestra Bertetić
22. Toster SMEG Vedran Gatarić
23. Toster SMEG Zdenka Čehulić
24. Toster SMEG Violeta Novoselec
25. Toster SMEG Duško Vozila
26. Toster SMEG Saša Ćurčija
27. Toster SMEG Tomislav Goles
28. Lidl bon Dragan Mijatović
29. Lidl bon Glorija Petrovic
30. Lidl bon Marija Đogo
31. Lidl bon Branka Bolf
32. Lidl bon Ana Knezovic
33. Lidl bon BLAZENKA GOTAL
34. Lidl bon Dina Begić
35. Lidl bon Sinisa Pilko
36. Lidl bon Boris Pavic
37. Lidl bon Antun Ergotić
38. Lidl bon Jasminka Pribanić Nađ
39. Lidl bon Tea Brizic
40. Lidl bon Agata Vinčić
41. Lidl bon Miroslav Babic
42. Lidl bon Ivana Stupar
43. Lidl bon Mia Mališ
44. Lidl bon Tomislav Bašnec
45. Lidl bon Eleonora Burazin
46. Lidl bon Dijana Barisic
47. Lidl bon Boris Sontacchi
48. Lidl bon Andelko Slunjski

 

 

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća

Pravila nagradne igre

''Coca-Cola i Lidl uljepšavaju vam kuhinju!''

 

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Coca-Cola i Lidl uljepšavaju vam kuhinju!'' priređuje i provodi: Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjemu tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih, negaziranih i energijskih pića. Nagradna igra počinje 9. ožujka 2020. u 00.00 i traje do 29. ožujka 2020. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra se priređuje i provodi u prodajnim mjestima LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., MBS: 080434955, OIB: 66089976432 (dalje u tekstu: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.) na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih i energijskih pića, i to:
Coca-Cola 0,5 L PET, Coca-Cola 1 L PET, Coca-Cola 2 L PET, Coca-Cola no sugar 0,5 L PET, Coca-Cola no sugar 2 L PET, Coca-Cola Lemon no sugar 0,5 L PET, Schweppes Tonic Water 1,5 L PET, Schweppes Bitter Lemon 1,5 L PET, Schweppes Tangerine 1,5 L PET, Sprite 2L PET, Fanta Orange 0,5 L PET, Fanta Orange 2 L PET, Fuzetea Fruits of Forrest 1,5 L PET, Fuzetea Peach Hibiscus 0,5 L PET, Fuzetea Peach Hibiscus 1,5 L PET, Coke Plus Coffee 0,25 L CAN, Monster Green 0,5 L CAN, Monster Doctor 0,5 L CAN, Monster Ultra 0,5 L CAN i Monster Mango Loco 0,5 L CAN.

ČLANAK 5.:  PROVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina koje od 9. do 29. ožujka 2020. u bilo kojemu prodajnom mjestu LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Coca-Cola, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054

Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda naznačenih na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa bit će pod nadzorom Priređivača i odbit će se ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnoga odabira 31. ožujka 2020.   

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi u Zagrebu, Sachsova 1. Prisustvovat će mu tročlano povjerenstvo koje čine dva predstavnika Priređivača i jedan predstavnik društva NTH MOBILE d.o.o., Varaždin, Međimurska 28, OIB: 12385860076 (dalje u tekstu: NTH MOBILE d.o.o.), koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira s pomoću računalnoga sustava. Svi sudionici čije su SMS poruke uspješno zaprimljene ulaze u računalnu bazu, a dobitnici nagradne igre bit će iz iste izvučeni metodom slučajnoga odabira pomoću računalnoga sustava/aplikacije.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 9. ožujka 2020. u 00.00.00 do 29. ožujka 2020. u 23.59.59 – koje udovoljavaju Pravilima nagradne igre.

Povjerenstvo će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri u skladu s Pravilima. SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan razdoblja trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima. Ako se prijava izvučenoga dobitnika proglasi nevažećom, nagrada će se podijeliti sljedećemu izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 82.830,38 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1.

hladnjak SMEG, model FAB30RRD3

7.824,05

6

46.944,30

2.

toster SMEG, model TSF01RDEU

520

21

10.920

3.

Lidlovi bonovi u protuvrijednosti od 400 kn

400,00

21

8.400

Priređivač se obvezuje 5 % (pet posto) ukupne vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 (osamnaest) godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH MOBILE d.o.o. i Lidl Hrvatska d.o.o. k.d., te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama obuhvaćenih nagradnom igrom. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju u nagradnu igru podložna provjeri Priređivača, odnosno društva NTH MOBILE d.o.o., koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati druge nagrade ili količinu drukčiju od one navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEISPRAVNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta obuhvaćena nagradnom igrom za takvo postupanje ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada od navedenoga u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, iskazuju svoje prihvaćanje Pravila te bez daljnjih pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provedbe nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionici prihvaćanjem Pravila daju svoju privolu (suglasnost) da Priređivač može proslijediti njihove osobne podatke odabranoj dostavnoj službi isključivo u svrhu dostave osvojenih nagrada u nagradnoj igri. Priređivač će poduzeti sve razumne mjere kako bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i upotrebljavaju na siguran način i u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.

Uključivanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da, ako postanu dobitnicima nagrade, njihove osobne podatke (ime, adresa, fotografija, telefonski broj, videozapisi i sl.) Priređivač može objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnome i slikovnome obliku te videozapisu. Svi su sudionici nagradne igre suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u razdoblju trajanja nagradne igre i u razdoblju od 6 (šest) mjeseci nakon njezina završetka. Sudionici nagradne igre uključivanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu osobnih podataka navedenih u SMS porukama u promidžbene i sve ostale komercijalne svrhe.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne plaća nikakve poreze, nema obveza niti plaća naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena isključivo na mrežnoj stranici Priređivača na https://hr.coca-colahellenic.com.  Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 9. do 29. ožujka 2020., i to od ponedjeljka do petka od 9.00 do 17.00.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnike će nagrada Priređivač obavijestiti o osvojenoj nagradi telefonski, i to u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Imena svih dobitnika u nagradnoj igri bit će objavljena na mrežnoj stranici Priređivača https://hr.coca-colahellenic.com u roku od 8 (osam) dana od nagradnoga izvlačenja.

Dobitnicima nagrade ista se dostavlja od strane Priređivača u roku od 30 (trideset) dana od dana kad ih Priređivač obavijesti o dobivenoj nagradi.  Nagrade se šalju na adresu dobitnika iz SMS poruke na način opisan u članku 5. Pravila, i to na trošak Priređivača i preko dostavne službe koju je Priređivač odredio. U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Priređivač može tražiti na uvid od dobitnika račun za kupljeni proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila kao dokaz prije dostave odnosno preuzimanja nagrade od strane dobitnika. Priređivač ima diskrecijsko pravo odlučiti hoće li isporučiti osvojenu nagradu dobitniku koji nema pripadni račun za kupljeni proizvod kojim se uključio u nagradnu igru. 

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku od 30 (trideset) dana otkad ih je Priređivač obavijestio o dobivenoj nagradi, Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonski obavijestiti o dobitku te odrediti dodatni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) niti duži od 15 (petnaest) dana. Ako dobitnik ni u dodatnome roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača prema dobitniku. Ako dobitnik ne može osobno preuzeti svoju nagradu, može je za dobitnika preuzeti ovlaštena osoba uz predočenje identifikacijske isprave i pismenoga ovlaštenja dobitnika.

S nagradama koje se ne dostave postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Ako se u nagradnu igru uključi manji broj sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna se igra može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako se zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može provesti prema planu zbog računalnih virusa, neovlaštenih radnja, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva izvan nadzora Priređivača, a koji utječu na vođenje, sigurnost i poštenu, vjerodostojnu ili pravilnu provedbu nagradne igre uključujući sve navedeno, ali bez ograničavanja na to, Priređivač zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili poništiti nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik u nagradne igre prihvaća prava i obveze proizišle iz Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                      

 

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Promocijsku akciju nagrađivanja vjernosti potrošača „Još 1 osoba za stolom˝ (dalje u tekstu: promocija) organizira i provodi Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, MB:3218848; OIB: 00228269289 (dalje u tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA PROMOCIJE

Promocija počinje 13. veljače 2020. i traje do 10. travnja 2020. ili do isteka zaliha poklona, što prije nastupi.  

Svrha je promocije unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih pića, i to: Coca-Cole u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži, Coca-Cole no sugar u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži te Fante u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE PROMOCIJE

Promocija se organizira i provodi na području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.: PROIZVODI I PAKIRANJA NA KOJE SE ODNOSI PROMOCIJA

Promocija se odnosi na Coca-Colu, Coca-Colu no sugar i Fantu u pakiranju od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su označeni srebrnim promotivnim zatvaračem naziva ˝POGLEDAJ ISPOD ZATVARAČA˝ te promotivnom etiketom naziva ˝JOŠ 1 OSOBA ZA STOLOM˝.  

ČLANAK 5.: NAČIN PROVEDBE PROMOCIJE I NAGRADE

Način i uvjeti sudjelovanja u promociji

a)    Kupnjom promocijskih proizvoda Coca-Cole, Coca-Cole no sugar i Fante u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji sudjeluju u promociji sudionik stječe mogućnost prikupljanja bodova za vjernost koje može zamijeniti za poklone, na način i u skladu s uvjetima iz ovih Pravila. Svaka kupnja jedne Coca-Cole, Coca-Cole no sugar i Fante od 1L, 1,5L ili 2L u plastičnoj (PET) ambalaži koji su uključeni u promociju vrijedi 1 bod (jedna boca=jedan bod). Za određeni poklon potrošač može kombinirati promocijske zatvarače s pakiranja Coca-Cole, Coca-Cole no sugar i Fante od 1L, 1,5L ili 2L u plastičnoj (PET) ambalaži. Dvostruko pakiranje Coca-Cole 2x2L u plastičnoj (PET) ambalaži ne sudjeluje u promociji.

 

b)    Sudionici promocije trebaju preuzeti Simply Tastly aplikaciju (dalje u tekstu: aplikacija) s Google Play-a ili AppStore-a, odnosno putem QR koda koji će se nalaziti na POS materijalima (neckhangeru, wobbleru) na prodajnim mjestima. Nakon toga je potrebno otvoriti svoj korisnički profil u aplikaciji i unijeti svoje osobne podatke (ime i prezime, e-adresu i lozinka). Svaki sudionik promocije može imati najviše jedan korisnički profil u okviru aplikacije.

 

c)    Nakon registracije treba u aplikaciju unijeti osmeroznamenkasti alfanumerički kod, koji ste pronašli ispod promotivnog zatvarača promocijskih proizvoda Coca-Cole, Coca-Cole no sugar i Fante u pakiranjima od 1L, 1,5L i 2L u plastičnoj (PET) ambalaži. Na pojedinom proizvodu koji je dio promocije nalazi se jedan (1) osmeroznamenkasti alfanumerički kod. Svaki kod može biti iskorišten samo jednom. Ako se osvojeni kod iskoristi više puta, u obzir će se uzeti samo prvi unos koda, a svi će se naknadni unosi istog koda zanemariti. Zatvarači i kodovi sa zatvarača iz prethodnih promocija Priređivača ne mogu se koristiti u ovoj promociji.

 

d)    Prikupljanjem bodova za vjernost sudionik stječe pravo na poklone. Promocijski pokloni ovise isključivo o broju bodova za vjernost, koje je sudionik prikupio tijekom promocije. Promocijski se pokloni razlikuju ovisno o broju bodova, a sudionici u svakom trenutku tijekom trajanja promocije mogu na svojem korisničkom registriranom profilu u aplikaciji provjeriti vrstu dostupnih promocijskih poklona i način njihova preuzimanja.

 

e)     Vrsta i vrijednost promocijskih poklona ovisi o broj prikupljenih bodova za vjernost, i to na sljedeći način:

Stakleno posuđe proizvođača CURVER

 

1. Posuda – SMART GLASS okrugla, 0,6 L, dimenzije: 16 x 16 x 7 cm, potrebni bodovi=16, broj poklona =4.000 komada

 

2. Posuda – SMART GLASS pravokutna, 0,7 L, dimenzije: 15 x 16 x 7 cm, potrebni bodovi=18, broj poklona =3.000 komada

 

3. Posuda – SMART GLASS pravokutna, 0,9 L, dimenzije: 15 x 20 x 7 cm, potrebni bodovi =20, broj poklona =3.000 komada

 

·       Posude za pohranjivanje Cook izrađene su od borosilikatnoga stakla, ne sadržavaju BPA, prikladne su za uporabu u pećnici (bez poklopca), mikrovalnoj pećnici, za posluživanje i čuvanje ostataka u hladnjaku.

·       Posude su savršene za podgrijavanje hrane u mikrovalnoj pećnici – posude nije potrebno mijenjati zbog poklopca s ventilom.

·       Svi su oblici prikladni za zamrzivač, hladnjak, mikrovalnu pećnicu i pećnicu (bez poklopca) sa širokim temperaturnim rasponom tolerancije: od –40 do +300 °C.

 

4. Ženske pregače s prigodnom porukom, 100% pamuk, (proizvođač ŠIMIĆ & CO d.o.o., Đurmanec 162, Đurmanec), potrebni bodovi =14, broj poklona =1.000 komada.

 

Priređivač će za vrijeme trajanja promocije donirati bespovratna novčana sredstva pučkim kuhinjama po svojem izboru (4 pučke kuhinje), i to u ukupnom iznosu od  =100.000,00 kuna. Svaki sudionik promocije kupnjom proizvoda Priređivača koji sudjeluju u ovoj promociji pomaže ostvarivanju predmetne donacije.  

Svaki sudionik promocije može prikupiti maksimalno 8 (osam) poklona odnosno najviše 2 (dva) komada po poklonu. Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju isteke zaliha poklona prije isteka promocije, odnosno njihove izmjene za vrijeme promocije.    

ČLANAK 6.: PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj osim zaposlenika Priređivača i članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), kao i zaposlenika svih prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u promociju te članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca). 

Maloljetne osobe imaju pravo sudjelovanja u promociji u skladu sa zakonskim odredbama. Ako je sudionik maloljetna osoba, Priređivač će poklon uručiti osobi koja se po zakonskim odredbama ili odluci državnih tijela dužna brinuti o njoj nakon uvida u izvorni dokument koji dokazuje roditeljski, odnosno starateljski odnos.

ČLANAK 7.: PREUZIMANJE NAGRADA I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Svi se podaci o načinu preuzimanja poklona mogu dobiti svakog radnog dana preko besplatne info linije, telefonski broj 0800-0455, i to od 09,00 do 17,00 sati, odnosno na registriranom korisničkom profilu sudionika u aplikaciji.

 

Dobitnik će moći naručiti poklon, ponuđen u aplikaciji, u protuvrijednosti dotad prikupljenih bodova za vjernost te će se nakon narudžbe taj broj umanjiti za vrijednost odabranog poklona. Poslije toga će dobitnik moći nastaviti prikupljati bodove za vjernost i mijenjati ih za preostale ponuđene poklone u promociji.

 

Svi dobitnici mogu svoje poklone prijavljivati (naručivati) isključivo putem svojeg korisničkog profila u aplikaciji. Dobitnik može u aplikaciji birati želi li besplatno preuzeti osvojeni poklon u jednom od 15 (petnaest)  centara poslovnih partnera Priređivača („redemption“ centri) ili želi da mu se osvojeni poklon pošalje na njegovu adresu koju je registrirao u okviru svojeg korisničkog profila u aplikaciji, i to putem dostavne službe odabrane od strane Priređivača.

 

Popis centara poslovnih partnera Priređivača u kojima dobitnici mogu besplatno preuzeti osvojene poklone nalazi se u nastavku:

 

 

Za dobitnike koji prijave (naruče) svoje osvojene poklone moguće je preuzimanje poklona u gore navedenim centrima poslovnih partnera Priređivača, i to 25.04.2020. ili 26.04.2020. U slučaju da dobitnik ne preuzme poklon u centrima poslovnih partnera Priređivača u navedenim danima (25.04.2020. ili 26.04.2020.), poklon se vraća u skladište te dobitnik može zatražiti dostavu poklona na adresu iz njegovog registriranog profila putem dostavne službe na svoj trošak.

 

U slučaju odabira slanja osvojenog poklona na adresu iz njegovog korisničkog profila, trošak dostave poklona snosi dobitnik.

 

Trošak dostave poklona snosi dobitnik u fiksnom iznosu od 31,25 kn (PDV uključen u cijenu), koji dobitnik plaća prilikom preuzimanja poklona.

 

U slučaju odabira slanja osvojenih poklona na adresu iz korisničkog profila, rok za isporuku svih poklona na adresu dobitnika putem dostavne službe iznosi 60 (šezdeset) dana od završetka promocije.

 

Krajnji rok za naručivanje osvojenih poklona putem dostavne službe na adresu iz korisničkog profila je 11.09.2020., pod prijetnjom gubitka prava na poklon. Radi izbjegavanja bilo kakve dvojbe, nakon 11.09.2020. dobitnici neće moći naručivati dostavu osvojenih poklona na adresu iz svojeg korisničkog profila putem dostavne službe, bez bilo kakve daljnje obveze na strani Priređivača.      

 

Dostavna služba će dostaviti dobiveni poklon dobitniku na adresu koju je sudionik naveo pri svojoj registraciji u okviru aplikacije osim u slučajevima kad je dobitnik nedostupan ili se ne javlja na telefonski broj i/ili e-adresu navedenu tijekom registracije ili zamjene bodova za poklone. Ako je sudionik promocije nedostupan na telefonskom broju ili e-adresi navedenoj tijekom registracije te ako poklon nije moguće isporučiti na adresu koju je sudionik promocije naveo tijekom registracije, Priređivač ne odgovara za nemogućnost isporuke poklona. U tim slučajevima obveza isporuke poklona sudioniku prestaje najkasnije 30 (trideset) dana nakon završetka promocije. Priređivač će nastojati više puta kontaktirati sudionika telefonskim putem radi dostave poklona, ali nije obvezan pokušati ga kontaktirati više od jednog puta.

 

Priređivač ne snosi odgovornost ako sudionik do kraja trajanja promocije ne iskoristi sve bodove koje je skupio putem vlastitog korisničkog profila.

 

Količine poklona mogu biti ograničene i u nekim razdobljima određeni pokloni mogu biti nedostupni. U tom slučaju Priređivač ima pravo dobitniku ponuditi tada dostupne zamjenske poklone u protuvrijednosti prikupljenih bodova za vjernost i to do isteka zaliha poklona odnosno zamjenskih poklona. Priređivač zadržava samostalno pravo mijenjanja ili dopune poklona za vrijeme trajanja promocije.

 

ČLANAK 8.: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Sudionici promocije svojim sudjelovanjem odnosno stvaranjem svojeg korisničkog profila u aplikaciji na način opisan u čl. 5. ovih Pravila, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i/ili odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja promocije. Svi će se osobni podaci sudionika prikupljati i obrađivati isključivo u svrhu stjecanja prava sudjelovanja u promociji te isporuke osvojenih poklona. Podaci će se čuvati u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, a sudionik promocije unosom osobnih podataka odnosno registracijom svojeg osobnog korisničkog profila u aplikaciji daje suglasnost za njihovu uporabu u navedenu svrhu. Osobni podaci sudionika promocije bit će pohranjeni do isteka promocije ili do isteka zaliha poklona, ukoliko isto nastupi ranije, odnosno sve dok postoji legitimni interes Priređivača za njihovo čuvanje. Priređivač je voditelj obrade osobnih podataka koji će s prikupljenim osobnim podacima postupati u skladu sa svojim pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka te relevantnim propisima Republike Hrvatske. Voditelj obrade osobnih podataka će na zahtjev vlasnika osobnih podataka dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su nepotpuni, netočni ili nepravodobni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonskim odredbama. Unošenje je osobnih podataka za ovu promociju dobrovoljno. Priređivač se obvezuje da neće otkriti ili ustupiti osobne podatke trećim osobama. Sudionik promocije može otkazati svoju suglasnost (privolu) za korištenje osobnim podacima za promociju ili poslati zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava prema zakonskim odredbama o zaštiti osobnih podataka u bilo kojemu trenutku dostavom obavijesti Priređivaču u pisanom obliku putem obrasca objavljenog na službenoj mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. U tom slučaju sudionik gubi pravo na daljnje sudjelovanje u promociji, uključujući i pravo na poklone u okviru promocije. Priređivač zadržava pravo obraćanja sudionicima promocije (putem telefona ili e-pošte) ako su mu potrebne dodatne informacije radi dostave poklona, radi odgovaranja na upite sudionika vezane uz njihovo sudjelovanje u promociji, za izvještaje o upitima, primjedbama i pritužbama sudionika itd. Osobni podaci dobitnika se mogu ujedno podijeliti s pružateljem poštanskih usluga ili usluga kurirske dostave u svrhu dostave poklona dobitnicima, odnosno radi preuzimanja poklona u otkupnim centrima (redemption centri) Priređivača. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika promocije obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim propisima.

Ukoliko želite službeno iskoristiti neko od svojih prava koja se odnose na obradu vaših osobnih podataka, molimo vas da službeno podnesete zahtjev putem obrasca na mrežnoj stranici Priređivača.

Ako imate komentara u pogledu načina uporabe vaših osobnih podataka ili pitanja o Izjavi o privatnosti i kolačićima ili niste u mogućnosti podnijeti zahtjev putem gore nevedene poveznice, obratite nam se e-poštom na sljedeću e-adresu: DataProtectionOffice@cchellenic.com ili poštom na adresu: Coca-Cola HBC Hrvatska, Sachsova 1, 10000 Zagreb, s naznakom „za ured za zaštitu podataka“.

Službenik za zaštitu podataka je: Nassos Stylianos, e-adresa: DataProtectionOffice@cchellenic.com

ČLANAK 9.: ODGOVORNOST

Priređivač zadržava pravo izmjene tehničke specifikacije poklona. Slike poklona su simbolične.

ČLANAK 10.: SUDIONICI

Sudionici promocije nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade od onih koje su navedene u pravilima, niti veće količine od onih navedenih u pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 11.: POGREŠKE I NEISPRAVNA PAKIRANJA

Ako sudionici promocije pogrešno utipkaju podatke na mrežnu stranicu, Priređivač im nije dužan dodijeliti bodove.

U slučaju pogreške u tiskanju, bilo koje druge pogreške ili nepravilnosti na promocijskom pakiranju, odnosno ako sudionici promocije skupe pogrešne ili nepravilne zatvarače, Priređivač, The Coca-Cola Company, maloprodajna mjesta ili njihove podružnice te povezana društva ne snose nikakvu odgovornost za isto.

Priređivač nije dužan preuzeti odgovornost u vezi bilo kakvih sporova sudionika promocije o vlasništvu i/ili pravu na posjedovanje zatvarača koji sudjeluju u promociji. Svi sporovi o pravu na vlasništvo i/ili pravo na posjedovanje dobitnih zatvarača ne utječu na pravo Priređivača da poklon dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim pravilima, stekla pravo na poklon.

ČLANAK 12.: POREZI

Sudionik promocije ne plaća nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradama. Priređivač sudionicima ne pokriva troškove sudjelovanja u promociji.  

ČLANAK 13.: PRAVILA PROMOCIJE

Pravila promocije će biti objavljena na mrežnoj stranici Priređivača: hr.coca-colahellenic.com. Pravila i podaci o promociji bit će dostupni i pozivom na besplatnu info liniju (0800 0455) od 13. veljače 2020. do 10. travnja 2020. od ponedjeljka do petka (od 9,00 do 17,00 sati) ili upitom na e-adresu info.hr@cchellenic.com.

Priređivač zadržava pravo napraviti određene izmjene u pravilima promocije zbog tehničkih, poslovnih ili drugih razloga. Priređivač ima pravo jednostrano otkazati promociju u bilo kojoj fazi ako dođe do materijalne povrede ili zlouporabe ovih pravila ili pak u slučaju više sile, odnosno događaja kojeg Priređivač nije mogao predvidjeti ili izbjeći. U slučaju bilo kakvih izmjena ili obustavljanja promocije Priređivač će o tome obavijestiti sudionike putem svoje mrežne stranice: hr.coca-colahellenic.com.

Ako Priređivač procijeni da je došlo do kršenja pravila promocije i/ili do njihove zlouporabe na bilo koji način, ovlašten je uskratiti isporuku nagrada sudioniku koji je prekršio ili zloupotrijebio promociju te ga privremeno ili trajno isključiti iz daljnjeg sudjelovanja u promociji. Ako se dogodi nešto od gore navedenog, distribucija poklona će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača neovisno o potrebi za njezinom mogućom objavom.

Priređivač zadržava pravo diskvalificirati sudionike promocije u slučaju kršenja pravila promocije. Priređivač se oslobađa od bilo kakve odgovornosti dodjele loyalty poklona ili bilo kakve druge naknade i/ili troškove prema diskvalificiranim sudionicima promocije.

ČLANAK 14.: RJEŠAVANJE SPOROVA

Za sve eventualne sporove između Priređivača i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 15.: PRIHVAĆANJE PRAVILA

Sudionik promocije prihvaća prava i obveze koji proistječu iz ovih pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem promociji slaže s njima u cijelosti.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.