Pravila nagradne igre i dobitnici

RB

NAZIV

IME DOBITNIKA

ADRESA

1.

Nagradno putovanje  u Rusiju                        

IGOR BOHOVIĆ

34550 PAKRAC

2.

Karte za utakmicu Argentina –Hrvatska         

SANJA JERBIC

42000 VARAŽDIN

3.

Karte za utakmicu Argentina –Hrvatska         

SILVIO GRDAN

10373 IVANJA REKA

4.

Karte za utakmicu Argentina –Hrvatska         

DANIJELA FRLAN

51000 RIJEKA

U sastavu tročlane komisije:

  1. Neva Baldo Mihalić Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o.
  2. Ana Sedak Keglević Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o.
  3. Tea Filipović Clickattack.hr

Vizual nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao priređivač nagradne igre uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre
„Pokaži kako navijaš u Rusiji!“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Pokaži kako navijaš u Rusiji!“ organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih i energetskih pića. Nagradna igra počinje 15. travnja 2018. u 0.00 sati i traje do 15. svibnja 2018. u 23.59 sati.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi u prodajnim mjestima trgovačkog društva INOVINE d.d., na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih i energetskih pića, i to: Coca‑Cola, Coca‑Cola zero, Romerquelle, Schweppes, Fanta, Cappy, Cappy Pulpy, Fuzetea, Monster i Burn.

ČLANAK 5.:  IZVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koje u razdoblju od 15. travnja do 15. svibnja 2018. u bilo kojemu prodajnom mjestu INOVINE d.d. na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Coca‑Cola, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054.  Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa nalazit će se pod nadzorom Priređivača i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnoga odabira 17. svibnja 2018. za sve nagrade.

Glavna je nagrada nagradno putovanje u Rusiju (1 kom), a ostale su nagrade karte za utakmicu Argentina – Hrvatska na Svjetskome nogometnom prvenstvu (3 kom) u Rusiji.

Nagradno putovanje u Rusiju obuhvaća dvije karte za nogometnu utakmicu na Svjetskome nogometnom prvenstvu u toj državi između Argentine i Hrvatske 21. lipnja 2018., dvije zrakoplovne karte, zrakoplovne pristojbe i smještaj za dvije osobe u hotelu s tri zvjezdice s doručkom u Nižnjemu Novgorodu. Putovanje u Rusiju mora početi 20. i traje do 22. lipnja 2018., a dobitnik nema pravo odabrati putovanje u drugome razdoblju. Dobitnik ima pravo povesti još jednu osobu, a ako je druga osoba maloljetnik, potreban je pristanak i vodstvo druge punoljetne osobe.
Ujedno se dodjeljuju tri karte za utakmicu između Argentine i Hrvatske 21. lipnja 2018.
Dobitnici nagrada odgovorni su za svoje postupke i ponašanje na putovanju te istodobno i za to da sa sobom imaju važeću putnu ispravu, ulazne vize i bilo koje druge dokumente potrebne za putovanje. Konačno je odredište unaprijed određeno i ne može ga se naknadno mijenjati, kao što nije moguća ni promjena datuma putovanja.

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sachsova 1. Njemu će prisustvovati tročlano povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Priređivača nagradne igre i društva NTH Media d.o.o., Zagreb koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, a sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira dobitnika računalnim sustavom.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke primljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 15. travnja u 00.00.00 do 15. svibnja 2018.  u 23.59.59, a koje udovoljavaju uvjetima pravila nagradne igre.

SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 34 200,00 kuna (+ PDV) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1.

Nagradno putovanje  u Rusiju                        

15000

2

30.000

2.

Karte za utakmicu Argentina –Hrvatska         

1400

3

4.200

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga Crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina osim zaposlenika Priređivača i društva koja sudjeluju u provedbi nagradne igre, NTH Media d.o.o. Zagreb i INOVINE d.d. te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi o pravu vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od društva NTH Media d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 7, koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u količinama većim od onih koje su navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEPRAVILNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu se slučaju neće podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnicima nagrade, njihovi osobni podaci – ime, adresa, slika, telefonski broj, videomaterijal i sl. – mogu od strane Priređivača objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnome i slikovnome materijalu te videomaterijalu. Isto su tako svi sudionici suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS poruka u razdoblju trajanja nagradne igre te u razdoblju od 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će objavljena na mrežnoj stranici  www.coca-colahellenic.hr. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 15. travnja do 15. svibnja 2018., od ponedjeljka do petka, od 9 do 17 sati.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada bit će pisano obaviješteni o nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Nagrade se šalju na adresu dobitnika.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnoga stavka Priređivač će ponovno, u roku od 8 dana od isteka roka za preuzimanje nagrada, pisanim putem ponovno obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 ni duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u tome naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Nakon isteka gore navedenih rokova Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će ako vrijednost nagradnoga fonda prijeđe 5000 kn, nagrade prodati na javnome natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog razloga koji su izvan nadzora Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, vjerodostojnost ili pravilnu provedbu nagradne igre, uključujući računalne viruse, neovlaštene radnje, neautorizirane intervencije, prijevare, tehničke poteškoće ili bilo koje druge slučajeve, ali ne ograničujući se na njih, Priređivač zadržava diskrecijsko pravo diskvalifikacije osobe koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili odgoditi nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igri prihvaća prava i obveze navedene u Pravilima, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                    
zastupana po:

Julijani Bilušić-Ferderber
direktorici Odjela za marketing za poslovnu jedinicu Adria