Pravila nagradne igre

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“ broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“ broj: 8/10) Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao Priređivač nagradne igre, uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske, donosi sljedeća:

ČLANAK 1: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Osvoji putovanje na Motocross GP Netherlands – Assen'' organizira i provodi:
Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289, (u daljnjem tekstu: “Priređivač”).

ČLANAK 2: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha nagradne igre je unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije energetskih pića, i to: Monster u pakiranju od 0,5 L limenka (svi okusi). Nagradna igra započinje 15. srpnja 2017. godine u 00:00 sati i traje do 15. kolovoza 2017. godine u 23:59 sati.

ČLANAK 3: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi u 399 prodajnih mjesta INA – Industrija nafte d.d. čija prodajna mjesta se nalaze na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvod koji sudjeluje u nagradnoj igri je proizvod Priređivača iz kategorije energetskih pića, i to : Monster u pakiranju od 0,5 L limenka, sljedeći okusi: Monster Energy, Monster Valentino Rossi, Monster Ripper, Monster Ultra i Monster Hamilton.

ČLANAK 5:  MEHANIKA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri:

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju svi građani Republike Hrvatske koji u razdoblju od 15. srpnja 2017. godine do 15. kolovoza 2017. godine u bilo kojoj prodavaonici INA – Industrija nafte d.d. na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4. ovih Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja: „MONSTER“, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054.  Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri, neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. U slučaju da isti broj računa bude ponovno poslan ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke je 2,40 kn (sa PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa nalazit će se pod kontrolom Priređivača i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz zakonite, dozvoljene prodajne kanale. Svi brojevi računa koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira i to:

  • Izvlačenje za  nagradu (''putovanje na Motocross GP Netherlands - Assen “ za dvije osobe)  23. kolovoza 2017. godine
    →nagrada (putovanje na Motocross GP Netherlands - Assen. “)

Javno izvlačenje će se obaviti u poslovnim prostorijama Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sachsova 1, kojima će prisustvovati tročlana komisija sastavljena od predstavnika Priređivača nagradne igre te društva NTH Media d.o.o. Zagreb koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku izvlačenja će se voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnog odabira dobitnika računalnim sustavom. Glavna nagrada (putovanje na Motocross GP Netherlands - Assen.) .
U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke zaprimljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 15. srpnja 2017. godine u 00:00:00 do 15. kolovoza 2017. godine u 23:59:59, a koje udovoljavaju uvjetima pravila nagradne igre.

SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

C: NAGRADNI FOND

Nagradni fond iznosi ukupno 18.300,00 kuna(s PDV-om) i uključuje  nagradu:

RB

NAZIV

CIJENA

KOLIČINA

UKUPNO

CIJENA S PDV-om

1

''putovanje na Motocross GP Netherlands - Assen “ za dvije osobe

15.000,00 kn 

1

15.000,00 kn 

18.300,00 kn 

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

ČLANAK 6:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina, osim zaposlenika Priređivača,  i društva koja sudjeluju u provedbi Nagradne igre, NTH Media d.o.o. Zagreb i INA – Industrija nafte d.d. te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubrata, polusestre, supružnici, djeca).

ČLANAK 7: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u svezi bilo kakvih sporova sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama sudjelovanja koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, sukladno Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri je podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od društva NTH Media d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 7, koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8: SUDIONICI

ČLANAK 9: GREŠKE I NEREGULARNE SMS PORUKE

U slučaju da sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili manipulirane brojeve računa Priređivač te prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojem slučaju neće se podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u Pravilima.

ČLANAK 10: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi osobni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, video materijal i sl. mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Isto tako, svi sudionici suglasni su da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS-a u periodu trajanja nagradne igre, kao i u periodu 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

ČLANAK 11: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade direktno povezane s nagradom.

ČLANAK 12: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre mogu se dobiti na prodajnim mjestima koja sudjeluju u nagradnoj igri, te će biti objavljena na web stranici www.coca-colahellenic.hr. Pravila i informacije o nagradnoj igri, bit će dostupna i pozivom na besplatnu Info-liniju (0800-0455) od 15. srpnja do 15. kolovoza 2017. godine, od ponedjeljka do petka od 9-17h.

ČLANAK 13: NEPODIJELJENE NAGRADE

Ako se do završetka nagradne igre ne podijele sve nagrade (zbog prekida nagradne igre, otkazivanja, stavljanja u stanje mirovanja ili zbog sudjelovanja manjeg broja sudionika od broja nagrada predviđenih nagradnim fondom), iste će biti prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom biti će uplaćena u korist državnog proračuna.

ČLANAK 14: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će nadležan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 15: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada će biti obaviješteni o nagradi u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnog stavka Priređivač će ponovno u roku od narednih 8 dana pisanim putem obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji rok ne može biti kraći od 8, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u tom naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi 5.000,00 kn nagrade prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 16: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojeg razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući ali ne i ograničavajući se na, kompjuterskih virusa, neovlaštenih radnji, neautoriziranih intervencija, prijevara, tehničkih poteškoća ili bilo kojih drugih slučajeva koji su izvan kontrole Organizatora te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, integritet ili pravilno provođenje nagradne igre, Organizator zadržava pravo, u vlastitoj diskreciji, diskvalificirati osobu koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, modificirati ili suspendirati nagradnu igru.

ČLANAK 17:

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

zastupana po:

Margareta Špoljar
direktorica Odjela za marketing za Sloveniju,   
Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu

Suglasnost Ministarstva financija:

KLASA: UP/I-460-02/17-01/372
URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Zagreb, 04. srpnja 2017.