Pravila i dobitnici nagradne igre

Dobitnici nagradne igre (PDF 123KB)

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“, broj: 8/10) Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o. iz Zagreba, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao priređivač nagradne igre uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske donosi sljedeća:

Pravila nagradne igre
''Coca‑Cola i Lidl vode vas na gastronomsku avanturu života!''

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru ''Coca‑Cola i Lidl vode na gastronomsku avanturu života!'' organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, 10 000 Zagreb, Hrvatska, matični broj: 3218848; OIB: 00228269289, (u daljnjemu tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha je nagradne igre unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih i energijskih pića. Nagradna igra počinje 5. ožujka 2018. u 0.00 i traje do 25. ožujka 2018. u 23.59.

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi u prodajnim mjestima tvrtke LIDL Hrvatska d.o.o. k.d.na cjelokupnome području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi su koji sudjeluju u nagradnoj igri proizvodi Priređivača iz kategorije gaziranih i energijskih pića, i to :
500 PET X24 COCA-COLA, 1.0 PET X12 COCA-COLA, 2.0 PET X6 COCA-COLA, 500 PET X12 COCA-COLA ZERO, 2.0 PET X6 COCA-COLA ZERO, 1.5 PET X6 SCHWEPPES TONIC, 1.5 PET X6 SCHWEPPES BITTER LEMON, 1.5 PET X6 SCHWEPPES TANGERINE, 2.0 PET X6 SPRITE, 500 PET X12 FANTA ORANGE, 2.0 PET X6 FANTA ORANGE, 0.500 can x24 Monster Green, 0.500 can x24 Monster Doctor, 0.500 can x12 Monster Ultra.

ČLANAK 5.:  IZVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koje u razdoblju od 5. do 25. ožujka 2018. u bilo kojemu prodajnom mjestu LIDL Hrvatska d.o.o. k.d. na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4. Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja Coca‑Cola, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60054.  Priređivač igre zadržava pravo tražiti na uvid račun kao dokaz.

Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa nalazit će se pod nadzorom Priređivača i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti bit će odbijeni.

B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnoga odabira dana 30. ožujka 2018. za sve nagrade.

Glavna je nagrada nagradno putovanje (1 kom), a ostale su nagrade komplet posuđa (90 kom) i Lidlovi bonovi (15 kom).

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Coca-Cole HBC Hrvatska d.o.o., Zagreb, Sachsova 1. Njemu će prisustvovati tročlano povjerenstvo sastavljeno od javnoga bilježnika, predstavnika Priređivača nagradne igre i društva NTH Media d.o.o. Zagreb, koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, a sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih sudionika. O tijeku će se izvlačenja voditi zapisnik koji se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira dobitnika računalnim sustavom.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke primljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 5. ožujka u 00.00.00 do 25. ožujka 2018.  u 23.59.59, a koje udovoljavaju uvjetima pravila nagradne igre.

SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno 105 000,00 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+ PDV)

1

Nagradno putovanje                          

60 000

1

60 000

2

Komplet posuđa                    

200,00

90

18 000

3

Lidlovi bonovi

400,00

15

6.000

Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnoga fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskoga crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina osim zaposlenika Priređivača i društva koja sudjeluju u provedbi Nagradne igre, NTH Media d.o.o. Zagreb i Lidl Hrvatska d.o.o. k.d. te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici, djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi o pravu vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka je SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od društva NTH Media d.o.o. Zagreb, Petrovaradinska 7, koje za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u količinama većim od onih koje su navedene u Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEPRAVILNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost. Ni u kojemu se slučaju neće podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u Pravilima.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnicima nagrade, njihovi osobni podaci – ime, adresa, slika, telefonski broj, videomaterijal i sl. – mogu od strane Priređivača objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanome, zvučnom i slikovnome materijalu te videomaterijalu. Isto su tako svi sudionici suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS poruka u razdoblju trajanja nagradne igre te u razdoblju od 6 mjeseci nakon završetka nagradne igre.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će  objavljena na mrežnoj stranici www.coca-colahellenic.hr. Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 3. do 25. ožujka 2018., od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada bit će pismeno obaviješteni o nagradi u roku od 8 dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi. Nagrade se šalju na adresu dobitnika.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnoga stavka Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 dana pisanim putem obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 ni duži od 15 dana od dana primitka obavijesti. Ako dobitnik ni u tome naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obaveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Nakon isteku gore navedenih rokova Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te će ako vrijednost nagradnoga fonda prijeđe 5000,00 kn, nagrade prodati na javnome natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući računalne viruse, neovlaštene radnje, neautorizirane intervencije, prijevare, tehničke poteškoće ili bilo koje druge slučajeve, ali ne ograničujući se na njih, koji su izvan nadzora Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, vjerodostojnost ili pravilnu provedbu nagradne igre, Priređivač zadržava diskrecijsko pravo diskvalifikacije osobe koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri i otkazati, prekinuti, preinačiti ili odgoditi nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igri prihvaća prava i obveze navedene u Pravilima, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.                    
zastupana po:

Julijana Bilušić-Ferderber
direktorica Odjela za marketing za poslovnu jedinicu Adria