RB

NAZIV

IME DOBITNIKA

ADRESA

1.

Festivalska regularna ulaznica

JASMIN HATKIĆ

10040 ZAGREB

2.

Festivalska regularna ulaznica

DINO LEDER

42000 VARAŽDIN

3.

Festivalska regularna ulaznica

TAMARA FRANJEVIĆ

42000 VARAŽDIN

4.

Festivalska regularna ulaznica

KRISTINA KAPITARIĆ

42000 VARAŽDIN

5.

Festivalska regularna ulaznica

IDA FRANJEVIĆ

44010 SISAK

6.

Festivalska regularna ulaznica

MORANA LONČAR

10000 ZAGREB

7.

Festivalska regularna ulaznica

IVANA BOJIĆ

10000 ZAGREB

8.

Festivalska regularna ulaznica

MATEJ POFUK

33520 SLATINA

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću („Narodne novine“ broj: 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i članka 2. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara („Narodne novine“ broj: 8/10) Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o.,  Zagreb, Sachsova 1, MB: 3218848, OIB: 00228269289, kao priređivač nagradne igre uz suglasnost Ministarstva financija Republike Hrvatske donosi sljedeća:
Pravila nagradne igre

„Želiš li na Sea Star festival s Burnom?“

ČLANAK 1.: PRIREĐIVAČ

Nagradnu igru „Želiš li na Sea Star festival s Burnom?“ (u daljnjem tekstu: nagradna igra) organizira i provodi Coca‑Cola HBC Hrvatska d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, Hrvatska, MB: 3218848; OIB: 00228269289 (u daljnjem tekstu: Priređivač).

ČLANAK 2.: TRAJANJE I SVRHA NAGRADNE IGRE

Svrha nagradne igre je unapređenje prodaje proizvoda Priređivača iz kategorije gaziranih i energijskih pića. Nagradna igra počinje 15. travnja 2019. u 00,00 sati i traje do 15. svibnja 2019. u 23,59 sati.  

ČLANAK 3.: PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVEDBE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra organizira se i provodi u prodajnim mjestima društva Tifon d.o.o., Zadarska ulica 80, Zagreb, OIB: 77607495225  (u daljnjem tekstu: Tifon), i to na cjelokupnom području Republike Hrvatske.

ČLANAK 4.:  PROIZVODI I PAKIRANJA KOJA SUDJELUJU U NAGRADNOJ IGRI

Proizvodi koji sudjeluju u nagradnoj igri su sljedeći proizvodi Priređivača:
U pakiranju od 250ml: Burn Original, Burn Apple Kiwi, Burn Passion Punch i Burn Mango.

ČLANAK 5.:  IZVEDBA NAGRADNE IGRE I NAGRADE

A. Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina koje u razdoblju od 15. travnja do 15. svibnja 2019. u bilo kojem prodajnom mjestu Tifona  na području Republike Hrvatske kupe proizvod Priređivača iz članka 4. ovih Pravila te pošalju SMS poruku sadržaja BURN, broj računa, ime, prezime i adresa (ulica, mjesto i poštanski broj) na broj 60141. Priređivač zadržava pravo tražiti na uvid račun za kupljeni proizvod Priređivača iz čl. 4. kao dokaz.

Jedan račun može samo jednom biti iskorišten za sudjelovanje u nagradnoj igri neovisno o broju proizvoda koji su naznačeni na računu. Ako isti broj računa bude ponovno poslan, ta će prijava biti proglašena nevažećom.
Troškove sudjelovanja (slanje SMS poruka) snose sudionici nagradne igre. Cijena SMS poruke iznosi 2,40 kn (s PDV-om) ili 1,92 kn (bez PDV-a).

Svi zaprimljeni brojevi računa nalazit će se pod nadzorom Priređivača i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni preko zakonitih, dopuštenih prodajnih kanala. Svi brojevi računa koji su reproducirani, udvostručeni, izmišljeni ili promijenjeni tako da ne mogu biti potvrđeni kao zakoniti, bit će odbijeni.
B. Izvlačenja dobitnika:

Nagradno izvlačenje odvijat će se metodom slučajnog odabira, i to dana 17. svibnja 2019. za sve nagrade.
Nagrade su 'festivalska regularna ulaznica' (8 komada).

Javno izvlačenje nagrada obavit će se u poslovnim prostorijama Priređivača na adresi njegova sjedišta (Zagreb, Sachsova 1). Javnom izvlačenju nagrada će prisustvovati tročlano povjerenstvo sastavljeno od dva predstavnika Priređivača i jednog predstavnika društva NTH Media d.o.o., Zagreb, Petrovaradinska 7, OIB: 59547672558 (u daljnjem tekstu: NTH Media) koje za Priređivača tehnički provodi nagradnu igru, sve kako bi se osigurala ravnopravnost sudjelovanja i jednaka mogućnost dobitka svih njezinih sudionika. O tijeku javnog izvlačenja vodit će se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu i urudžbeni broj, datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog ili drugog javnog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresu dobitnika, te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik se dostavlja Ministarstvu financija u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici nagradne igre bit će izvučeni metodom slučajnoga odabira dobitnika računalnim sustavom.

U izvlačenju sudjeluju sve SMS poruke primljene u razdoblju trajanja nagradne igre – od 15. travnja u 00.00.00 do 15. svibnja 2019.  u 23.59.59, a koje udovoljavaju uvjetima iz ovih Pravila.

SMS poruke i brojevi računa zaprimljeni izvan trajanja nagradne igre smatrat će se nevažećima.

C: Nagradni fond

Nagradni fond iznosi ukupno =1.832,00 kuna (s PDV-om) i sastoji se od sljedećih nagrada:

         

RB

NAZIV

CIJENA (HRK)

KOLIČINA

UKUPNO (+PDV)

1

Festivalska regularna ulaznica

229

8

1.832,00

 

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

ČLANAK 6.:  PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina osim zaposlenika Priređivača i društava koja sudjeluju u provedbi nagradne igre (NTH Media  i Tifon) te članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici, djeca).

ČLANAK 7.: ODGOVORNOST

Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima i/ili SMS porukama koje sudjeluju u nagradnoj igri. Svi sporovi o pravu vlasništva i/ili prava posjeda nad dobitnim brojevima računa ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u skladu s ovim Pravilima nagradne igre, izvučena kao dobitnik nagrade. Svaka SMS poruka kojom se sudionici prijavljuju za sudjelovanje u nagradnoj igri je podložna provjeri od strane Priređivača, odnosno od NTH Medije koja za Priređivača osigurava tehničku pripremu i provedbu nagradne igre.

ČLANAK 8.: SUDIONICI

Sudionici nagradne igre nemaju pravo zahtijevati drukčije nagrade ili nagrade u količinama većim od onih koje su navedene u ovim Pravilima nagradne igre. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

ČLANAK 9.: POGREŠKE I NEPRAVILNE SMS PORUKE

Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, nepravilne ili izmišljene brojeve računa, Priređivač i prodajna mjesta koja sudjeluju u nagradnoj igri ne snose nikakvu odgovornost za to. Ni u kojemu se slučaju neće podijeliti veći broj nagrada nego što je naveden u ovim Pravilima nagrade igre.

ČLANAK 10.: PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnicima nagrade, njihovi osobni podaci – ime, adresa, slika, telefonski broj, videomaterijal i sl. – mogu od strane Priređivača objaviti i iskoristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom i slikovnom materijalu te videomaterijalu. Isto tako svi sudionici nagradne igre su suglasni da Priređivač može komunicirati s njima putem SMS poruka u razdoblju trajanja nagradne igre te najkasnije do isteka roka za preuzimanje nagrade prema ovim Pravilima nagradne igre.

ČLANAK 11.: POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze ili naknade izravno povezane s nagradom.

ČLANAK 12.: PRAVILA NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre bit će  objavljena na mrežnoj stranici  www.coca-colahellenic.hr . Pravila i podaci o nagradnoj igri bit će dostupni i pozivom na besplatnu infoliniju (0800-0455) od 15. travnja do 17. svibnja 2019., od ponedjeljka do petka od 9 do 17 sati.

ČLANAK 13.: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Priređivača i sudionika nagradne igre bit će mjerodavan Općinski građanski sud u Zagrebu.

ČLANAK 14.: OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnici nagrada bit će obaviješteni o nagradi od strane Priređivača telefonskim putem u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja dobitnika nagrada.

Dobitnici preuzimaju nagrade u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka obavijesti telefonskim putem od strane Priređivača o dobivenoj nagradi. Nagrade se šalju na adresu dobitnika o trošku priređivača.

Dobitnike koji ne preuzmu nagradu u roku iz prethodnog stavka Priređivač će ponovno u roku od idućih 8 (osam) dana telefonskim putem obavijestiti o dobitku te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraći od 8 (osam) ni duži od 15 (petnaest) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi. Ako dobitnik ni u tome naknadnom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu te time prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Nakon isteka gore navedenih rokova Priređivač može putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada koje nisu preuzete te ima pravo diskrecijskog odlučivanja u postupanju s istima.  

Ako se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri bilo sudionika.

Priređivač je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

ČLANAK 15.: PREKID NAGRADNE IGRE

Nagradna igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile. Ako zbog bilo kojega razloga nagradna igra ne može biti provedena prema planu zbog, uključujući, ali se ne ograničavajući na, računalne viruse, neovlaštene radnje, neautorizirane intervencije, prijevare, tehničke poteškoće ili bilo koje druge slučajeve, kao i zbog bilo kojih drugih razloga koji su izvan nadzora Priređivača te koji utječu na administraciju, sigurnost, poštenje, vjerodostojnost ili pravilnu provedbu nagradne igre, Priređivač zadržava diskrecijsko pravo diskvalifikacije osobe koja protuzakonito i neovlašteno sudjeluje u nagradnoj igri, te ujedno ima pravo otkazati, prekinuti, preinačiti ili odgoditi nagradnu igru.

ČLANAK 16.:

Sudionik nagradne igre prihvaća prava i obveze navedene u ovim Pravilima nagradne igre, s njima je upoznat te se pristupanjem nagradnoj igri s njima u cijelosti slaže.