Pomoćnik ministra poljoprivrede Dražen Kurečić najavio ulaganja u poboljšanje zaštite od poplava

Pomoćnik ministra poljoprivrede zadužen za upravljanje vodnim gospodarstvom Dražen Kurečić u razgovoru za internetsku stranicu Lijepa naša Sava govori o ključnim projektima i ulaganjima kojima se planira poboljšati zaštita od poplava te unaprijediti sustav upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj

Zagreb, 5. svibnja 2015. – Nakon što je prošla godina bila jedna od najtežih godina kad su u pitanju poplave u slijevu rijeke Save, Uprava za vodno gospodarstvo Ministarstva poljoprivrede u 2015. je godini pokrenula nekoliko projekata radi osiguravanja održive zaštite od poplava i drugih oblika štetnoga djelovanja voda na temelju izgradnje, sanacije i rekonstrukcije regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina te građevina za melioracijsku odvodnju.

Utvrđena područja dugoročnih ulaganja u sustave zaštite

Predviđena ulaganja u 2015. godini u gradnju i održavanje sustava obrane od poplava i građevina osnovne i iscrpne melioracijske odvodnje iznose 840 milijuna kuna. Pomoćnik ministra poljoprivrede zadužen za upravljanje vodnim gospodarstvom Dražen Kurečić rekao nam je da se Planom upravljanja vodama za 2015., između ostaloga, planira povećanje državnoga područja Republike Hrvatske s prihvatljivim rizikom od poplava u odnosu na prethodnu procjenu rizika od poplava, povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima zaštite od štetnoga djelovanja voda te povećanje broja stanovnika na područjima s prihvatljivim rizikom od poplava.

„U skladu sa Strategijom upravljanja vodama i Nacrtom Višegodišnjega programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije iz srpnja 2013., za koji Ministarstvo provodi postupak strateške procjene utjecaja programa na okoliš, utvrđene su potrebe za dugoročnim ulaganjima u sustave zaštite od poplava i smanjenje rizika od poplava“, rekao nam je Kurečić, koji posebno ističe da je Hrvatska predložila „Projekt zaštite od poplava“ za sufinanciranje zajmom Razvojne banke Vijeća Europe (CEB) kao sastavni dio višegodišnjega programa koji uključuje ulaganja povezana s izgradnjom regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.

Bolja zaštita na prioritetnim riječnim sljevovima

Tim će se projektom unaprijediti, obnoviti i dograditi postojeći sustavi zaštite od poplava kako bi se smanjili rizici od poplava širom Hrvatske i ostvarila viša razina zaštite stanovništva na prioritetnim riječnim sljevovima u Hrvatskoj, a bit će konkretnije usmjeren na stanovništvo koje živi na području visokoga rizika od poplava na obama vodnim područjima, vodnomu području rijeke Dunav i jadranskomu vodnom području. Projekt će se sastojati od dviju sastavnica. Prva je sastavnica izgradnja 25 infrastrukturnih projekata unutar 15 sljevova prepoznatih kao prioritetnih za potrebe projekta. Drugu sastavnicu čini institucijsko jačanje u iznosu od 7 % ukupne vrijednosti projekta, a koje obuhvaća studije sljevova za potrebe planiranja upravljanja poplavnim rizicima, pripreme projekata za sufinanciranje iz fondova Europske unije te izradu sustava za predviđanje poplava.

„Ovaj će projekt ujedno pridonijeti i postupnomu usklađivanju operativnih programa zaštite od poplava sa strateškim načelima vodnoga gospodarstva podržanim na državnoj razini i usklađenim sa standardima Europske unije u području vodne politike. Ukupna vrijednost projekta iznosi 80 milijuna eura, odnosno oko 613 milijuna kuna uključujući PDV, od čega bi se 50 % financiralo predmetnim zajmom, a 50 % iz izvornih prihoda Hrvatskih voda. Predviđena je provedba projekta u razdoblju 2015. – 2018., s otplatom zajma do 2027. godine“, istaknuo je Dražen Kurečić dodavši da je obrana od poplava temeljna aktivnost hrvatskoga vodnog gospodarstva koja se uspješno provodi više od 135 godina.

Utrka za sredstvima iz fondova EU-a

Ministarstvo poljoprivrede pokušava predložiti i što više projekata za sufinanciranje iz fondova Europske unije kojima bi se omogućila zaštita od štetnoga djelovanja voda na još višoj razini nego što je danas. U programskome se razdoblju 2014. – 2020. potrebno usredotočiti na ciljeve i prioritete strategije „Europa 2020“ te se od svih država članica Europske unije očekuje da glavne ciljeve te strategije prilagode stanju u matičnim državama. U zajedničkome je zakonodavnom okviru koja određuje korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova Europska komisija prepoznala i odredila 11 tematskih ciljeva u okviru kojih svaka država članica odabire investicijske prioritete i određuje svoje posebne ciljeve.

Operativnim programom konkurentnosti i kohezije za proračunsko razdoblje Europske unije 2014. – 2020., koji je Hrvatska vlada prihvatila 12. prosinca 2014., Hrvatska se u području vodnoga gospodarstva usredotočila na tematske ciljeve za promicanje prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika za zaštitu okoliša i promicanje učinkovitosti potencijala i upravljanje njima. Unutar prvoga tematskog cilja određen je ulagački prioritet promicanja ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama s posebnim ciljem poboljšanja državnoga sustava upravljanja u kriznim situacijama.

150 milijuna eura za obranu od poplava

Za aktivnosti je povezane s posebnim ciljem iz Europskoga fonda za regionalni razvoj raspodijeljeno 215 milijuna eura, od čega je 150 milijuna eura namijenjeno obrani od poplava, a ostatak od 65 milijuna eura koristit će Državna uprava za zaštitu i spašavanje.  Uza sve navedene projekte u planu je do kraja 2016. donijeti i dokument „Procjena rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj“, a Hrvatska vlada i Ministarstvo poljoprivrede namjeravaju izraditi 16 studija, razvoj sustava predviđanja, modeliranja i motrenja te provesti građevinske mjera na sanaciji i rekonstrukciji sustava na Savi do granice sa Srbijom ukupne procijenjene vrijednosti ulaganja u iznosu od 66 milijuna eura. 

 

Pripremio: Boris Bilas | Fotografije: Krasnodar Peršun