Mišljenja

dr. sc. Marko Alerić
Marko Alerić

dr. sc. Marko Alerić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska odličan je primjer uočavanja i isticanja važnosti pravilne jezične upotrebe u govoru i pismu te njezina utjecaja na poslovni uspjeh. Namjena je priručnika pridonijeti boljemu vladanju hrvatskim standardnim jezikom u usmenoj i pisanoj komunikaciji, osobito njegovim poslovno-
-administrativnim funkcionalnim stilom, zatim jezičnim područjima u kojima su pogreške najčešće, te pridonijeti stjecanju jezične kulture. Naime, stupanj jezične kulture povezan je sa stupnjem usvojenosti norme hrvatskoga standardnog jezika i s mogućnošću njezine primjene u svakodnevnoj komunikaciji, odnosno s lakšim, točnijim i jasnijim izražavanjem. Za svakoga je važno da bude procijenjen kao jezično kulturan jer se upravo na temelju jezične kulture vrlo često procjenjuje i opća kultura. U vrijeme kad u široj javnosti postoji velika potreba za sadržajno i jezično pravilnim govorenim i pisanim sporazumijevanjem, u ovom je priručniku, vodeći računa o osobitim komunikacijskim i jezičnim posebnostima poslovne sredine, pokazano kako se na jednostavan i praktičan način može utjecati na ovladavanje jezičnim pravilima i pridonositi uspješnijoj govornoj i pisanoj komunikaciji na radnome mjestu i izvan njega.

dr. sc. Dunja Brozović Rončević
Dunja Brozović Rončević

dr. sc. Dunja Brozović Rončević

ravnateljica Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Dovršavanjem pregovora o priključivanju Republike Hrvatske Europskoj uniji hrvatski je jezik postao jednim od službenih jezika te zajednice europskih naroda. Stoga, iako bi sadašnji trenutak trebao biti obilježen osobitim naporima da hrvatski jezik zauzme dostojno i ravnopravno mjesto među europskim jezicima, svjedoci smo nebrojenim primjerima nebrige o materinskome jeziku u javnoj, osobito poslovnoj komunikaciji, nerijetko prouzročene i podržane jezičnim nemarom medija, koja se očituje u širokome rasponu od ignoriranja hrvatskoga jezika kao jezika poslovne komunikacije i administracije do nemarnoga odnosa prema njegovanju standardnoga jeziku. Stoga je Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje svesrdno podržao napore Odjela za komunikacije i odnose s javnošću Coca-Cole HBC Hrvatska da unutar vlastite tvrtke skrbi o razini poslovne komunikacije. U okvirima današnjega globalnog poslovanja Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska iznimno je hvalevrijedno i dobrodošlo djelo koje u kontekstu društvene odgovornosti bjelodano oživotvoruje načelo da društvena odgovornost neizostavno uključuje i odgovoran odnos međunarodnih tvrtka prema jezicima zemalja u kojima te tvrtke posluju i primjer je razumijevanja takve odgovornosti u njezinoj punini. Odnos prema hrvatskome jeziku koji se iz ovoga priručnika može iščitati odgovorniji je i od odnosa mnogih domaćih tvrtka prema njemu. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao krovna ustanova za skrb o hrvatskome jeziku poduprla je taj projekt u koji su bili uključeni i njezini jezikoslovni stručnjaci, smatrajući dijelom svoje odgovornosti prema zajednici i podizanje razine jezične kulture u svim područjima njezina djelovanja, pa tako i u području poslovne komunikacije. Nadam se i vjerujem da će taj projekt potaknuti i ostale tvrtke na odgovoran odnos prema hrvatskome jeziku, ali i cijelu poslovnu zajednicu na prepoznavanje potrebe za cjelovitim uređivanjem poslovnoga nazivlja te doprinijeti osvješćivanju načela da se uređenost standardnoga jezika mjeri u prvome redu uređenošću strukovnoga nazivlja u njemu. Čestitke Coca-Coli HBC Hrvatska na nadasve poticajnome projektu!

dr. sc. Zlatan Fröhlich
Zlatan Fröhlich, dr. sc.

dr. sc. Zlatan Fröhlich

predsjednik Hrvatske gospodarske komore – Komore Zagreb

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska – Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji knjiga je koja služi kao korisno pomagalo u rješavanju jezičnih i stilskih dvojba u poslovnoj komunikaciji na hrvatskome jeziku. Polazeći od teze da je primjerena i jezično pravilna poslovna komunikacija ogledalo poslovnoga okružja, ovaj jezični priručnik donosi niz korisnih podataka o administrativnome funkcionalnom stilu hrvatskoga standardnog jezika koji se primjenjuje u poslovnoj komunikaciji. Temeljna je oznaka toga stila sažeto, jasno i jednostavno izražavanje, koje uključuje pridržavanje pravopisnih i gramatičkih pravila, ali u praksi u njemu su česte pogreške. U želji da poslovni dopis, primjerice, bude bolji, često se miješaju stilovi, upotrebljavaju strane riječi, donose preopširni opisi i slično. Dobro je stoga, iskustvo pokazuje, potražiti savjet stručnjaka za jezik. Ovaj priručnik upravo nam to omogućuje. Posebno je zanimljiv njegov moderan izgled, koji olakšava korištenje i daje mu dinamiku koja često nedostaje sličnim izdanjima, te višestruko koristan rječnik, u kojemu se daju rješenja jezičnih problema i dvojba koje se pojavljuju u poslovnoj komunikaciji. Iako je započet u cilju podizanja razine jezične kulture u komunikaciji unutar Coca-Cole HBC Hrvatska, ovaj jezični priručnik može biti koristan cijeloj poslovnoj zajednici. Mogu samo zaključiti: upotrebljavajmo ga i poštujmo hrvatski jezik.

Coca‑Cola HBC Hrvatska ovom je publikacijom još jednom potvrdila da je tvrtka koja posluje u skladu s načelima društvene odgovornosti, uključujući i odgovornost prema vlastitome jeziku. Poznati hrvatski jezikoslovac, akademik Dalibor Brozović, rekao je da je svakomu narodu njegov jezik svetinja. Na tu nas činjenicu podsjeća i ovaj priručnik, nastao u suradnji korporacijskoga i znanstvenoga područja, tj., u okviru projekta Kultura poslovne komunikacije koji je pokrenula Coca‑Cola HBC Hrvatska.

prof. dr. sc. Sanda Ham
Sanda Ham

prof. dr. sc. Sanda Ham

Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Iz tiska je izišao Coca-Colin jezični priručnik, a napisan je i objavljen radi poboljšanja službenoga i poslovnoga priopćavanja na hrvatskom jeziku unutar tvrtke i tvrtke s kupcima, suradnicima i hrvatskom javnosti. Priručnik je ponajprije namijenjen promicanju hrvatskoga jezika i podizanju jezične kulture u poslovnom priopćavanju. Prvi je to jezični priručnik koji je objavila tuđa tvrtka (u stvari, bilo koja tvrtka koja posluje u Hrvatskoj) i valja poduprijeti takav način njegovanja hrvatskoga jezika jer je poticanja vlastitih zaposlenika na upotrebu pravilnoga hrvatskoga jezika trud zaista hvale vrijedan. U jezičnom okružju u kojem nam se i hrvatske tvrtke, a kamoli tuđe, obraćaju lošim hrvatskim jezikom, niskoga stila i jezikom prepunim pogrješaka, priručnik za poslovnu komunikaciju na hrvatskom jeziku pravo je ugodno iznenađenje i više je nego dobro došao. Priručnik je pisan biranim hrvatskim jezikom, upozorava na najčešće pogrješke poslovnoga stila i upućuje na pravilnu upotrebu. Pisan je jasno, jednostavno i pregledno. Grafički je raskošan i primamljiv, ali grafička oprema pomaže vizualno upozoriti na pogrješne i valjane oblike te tako pomoći učenju književnoga jezika i osobito ovladati poslovnim stilom. Bilo bi dobro da priručnik dospije među šire čitateljstvo jer bi bio koristan zaposlenicima u svim tvrtkama, službenicima u državnim uredima i novinarima – svima kojima je hrvatski jezik oruđe za rad. Kao podsjetnik dobro bi došao lektorima, profesorima, učiteljima, studentima i učenicima.

prof. dr. sc. Ljubo Jurčić
Ljubo Jurčić

prof. dr. sc. Ljubo Jurčić

neovisni ekonomist i profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Podizanje razine jezične kulture u svakodnevnoj i poslovnoj komunikaciji te time i poslovne i društvene odgovornosti prema hrvatskomu jeziku veoma je važno za očuvanje i njegovanje našega jezika, osobito u vrijeme skoroga pristupanja Europskoj uniji i još intenzivnijega otvaranja drugim kulturama i tržištima. To je praksa koju bi svaka tvrtka u Hrvatskoj trebala slijediti, a svojim Jezičnim priručnikom Coca‑Cola HBC Hrvatska daje odličan primjer podizanja poslovne komunikacije na radnome mjestu, ali i izvan njega, na visoku razinu. Ovakvim aktivnim doprinosom održivomu poslovanju Coca‑Cola HBC Hrvatska pokazuje poštovanje prema hrvatskim potrošačima, ali i prema svojim zaposlenicima omogućujući im da poboljšaju vlastito poznavanje jezika i poslovne komunikacije. Vjerujem kako će i druge tvrtke u Hrvatskoj slijediti njezin primjer društveno odgovornoga poslovanja i koristiti se napucima iz priručnika kako bi poboljšale komunikaciju u svojim poslovnim sredinama. Tome će uvelike pomoći jednostavan i pitak stil kojim je priručnik pisan, a koji ga čini dostupnim i razumljivim svima te poticajnim u svakoj od poslovnih situacija u kojima se svakodnevno zatičemo.

prof. dr. sc. Mile Mamić
Mile Mamić

prof. dr. sc. Mile Mamić

Odjel za slavistiku i kroatistiku Sveučilišta u Zadru

U posljednjih dvadesetak godina nastalo je mnoštvo jezičnih savjetnika i priručnika. Svi oni imaju istu svrhu: podizanje jezične kulture. Druga je stvar koliko je koji u tom uspio. Nakon tolikoga mnoštva sličnih priručnika, od kojih su neki prilično nepouzdani, brzopleti, pomalo dosadni, ovaj je priručnik pravo osvježenje. Djelo je to vrsnih stručnjaka za hrvatski jezik i poslovnu komunikaciju. Iskorišteno je sve ono najbolje što nam je jezičnosavjetnička djelatnost donijela i pretočeno u priručnik namijenjen hrvatskom kulturnom prosjeku, prosječnom Hrvatu, kojemu je stalo do jezične kulture u poslovnoj komunikaciji. Priručnik je nastao iz svijesti da se sve može lijepo reći i na hrvatskom jeziku. Hrvatski je jezik dobio dolično mjesto u korporativnoj poslovnoj komunikaciji. To djelo trogodišnjega mukotrpnog rada nadmašilo je prvotnu namjenu. Ono može znatno pomoći djelatnicima i drugih tvrtaka u uzdizanju razine jezične komunikacije na hrvatskom jeziku i biti poticajem da i druge tvrtke naprave slično za svoje djelatnike. Glavnina posla već je napravljena ovim priručnikom. Ovo je djelo izraz poštovanja prema jeziku i narodu u kojem Coca‑Cola djeluje. I to prvo djelo takve vrste. Doista, pravo osvježenje!

univ. spec. Mirjana Matešić
Mirjana Matešić

univ. spec. Mirjana Matešić

ravnateljica Hrvatskoga poslovnog savjeta za održivi razvoj

Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj (HR PSOR) promiče stvaranje i očuvanje vrijednosti nužnih za održivi razvoj. Naš je zadatak i očuvanje društvenih vrednota koje su kapital na kojemu se temelji održivost. Jezik je svakako jedna od tih vrednota. Stoga smo se u poslovnoj komunikaciji oduvijek trudili njegovati hrvatski jezik, što u ovo vrijeme globalizacije nije uvijek bilo jednostavno. Jezični priručnik Coca-Cole odgovorio je na naše nedoumice povezane s jezikom, a koje se sastoje u nesigurnosti kako u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji pronaći i upotrijebiti hrvatske riječi i na taj način doprinijeti očuvanju bogatstva hrvatskog jezika. Kao poslovna organizacija koja okuplja članove poslovnih subjekata koji su prepoznali važnost održivoga razvoja i aktivno ga promiču, potičemo svoje članove da ulažu u aktivnosti društveno odgovornoga poslovanja i da se na taj način ne samo zalažu za prihvaćanje odgovornosti za održivi razvoj zajednice, nego mu i aktivno doprinose. Jezični priručnik pokazuje da Coca‑Cola razumije bit društveno odgovornoga ponašanja jer je ovaj projekt primjer jedinstvene i izvorne društveno odgovorne aktivnosti koja spaja znanje i trud, a rezultat mu je nemjerljiv doprinos zajednici u vidu podizanja kulture jezične i poslovne komunikacije. Čestitke Coca-Coli na iznimnome trudu uz preporuku upućenu svima da se u svojoj poslovnoj komunikaciji pokušaju služiti napucima iz ovoga priručnika.

Jasmina Nikić-Ivanišević, prof.
Jasmina Nikić-Ivanišević

Jasmina Nikić-Ivanišević, prof.

stručnjakinja za govornu komunikaciju i utemeljiteljica Službe za jezik i govor HTV-a

U predgovoru ovomu jezičnom priručniku piše: „Priručnik nije pravopis, nije gramatika, nije rječnik.“ Rekla bih da je on sve to u malome, no prije svega je, kao što kažu njegovi autori, praktično pomagalo.  Svojom znanstvenom utemeljenošću, izborom primjera koji ne zadovoljavaju zahtjeve jezične norme i ponudom  rješenja, preglednošću i izvrsnim grafičkim ostvarenjima on nadilazi okvire jedne tvrtke. Postaje dragocjena pomoć svima koji žele podignuti razinu svoje jezične i govorne sposobnosti u poslovnoj, ali i u svakoj  javnoj i medijskoj komunikaciji. To je istodobno i put do prestižnosti i očuvanja hrvatskoga identiteta.

Mirela Španjol-Marković, prof.

Mirela Španjol-Marković, prof.

stručnjakinja za poslovnu komunikaciju

Zadatak je našega društva da ulazeći u veliku europsku zajednicu očuva svoj kulturni i jezični identitet. Nitko to neće učiniti osim nas samih, no nitko nas u tome neće ni spriječiti. Malo je tvrtka, organizacija, pa čak i državnih ustanova kojima je sustavno stalo do ispravne uporabe hrvatskoga jezika, koje je potiču i njeguju. Nesigurnost koju poslovni ljudi osjećaju u svakodnevnoj komunikaciji, i pismenoj i usmenoj, za posljedicu ima osiromašen rječnik, pogreške i iskrivljavanje hrvatskoga jezika te njegovu pretjeranu anglizaciju. Posljedica je toga stanja frustriranost i nesigurnost poslovnih ljudi pri uporabi materinskoga jezika u poslovnoj komunikaciji, a postojeći su rječnici preopširni i nedovoljno pregledni za svakodnevnu uporabu. Coca-Colin priručnik namijenjen je suvremenomu svijetu poslovne komunikacije te na jednome mjestu obrađuje najčešće jezične dvojbe prosječnoga hrvatskog poslovnog čovjeka. Sadržava velik broj aktualnih jezičnih problema olakšavajući poslovnim ljudima da na jednome mjestu dobiju brz odgovor na mnoge nedoumice gramatičke i semantičke prirode. Sad će znati gdje trebaju zaviriti i gdje mogu dobiti odgovor: u crvenu Coca-Colinu knjižicu koja privlači izvrsno strukturiranim poglavljima, jasno istaknutim natuknicama, preglednošću i odlično odabranim primjerima. Iznimno životan, ovaj je priručnik nastao iz prakse i za praksu. Osim toga, Coca‑Cola je ovim nesumnjivo velikim trudom u skupljanju i usustavljivanju građe pokazala iznimnu razinu osviještenosti i društvene odgovornosti. Preporučujem!

dr. sc. Sandra Švaljek
Sandra Švaljek

dr. sc. Sandra Švaljek

ravnateljica Ekonomskoga instituta, Zagreb

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska doista me je ugodno iznenadio jer ruši barem tri duboko ukorijenjene predrasude. Prvo, pokazuje da upotreba stranih, osobito engleskih izraza, nije nezaobilazna u poslovnoj komunikaciji. Drugo, Priručnik daje mnogo primjera iz kojih proizlazi da je jezično ispravno i lijepo izražavanje ujedno i jednostavno te učinkovito. Treće, on dokazuje da se jezična pravila mogu vrlo stručno objasniti, a da to ne bude dosadno i neprivlačno. Priručnik na jasan, izravan i svima razumljiv način poučava kako uz malo truda naša poslovna komunikacija može ostaviti bolji dojam na poslovne partnere i pridonijeti međusobnomu sporazumijevanju. Iskreno ga preporučujem svima koji rade u tvrtkama, državnim institucijama i drugim organizacijama u kojima svakodnevno komuniciraju, osobito pismenim putom, i s kolegama iz svojeg neposrednog poslovnog okruženja i s poslovnim partnerima, potrošačima ili drugim dionicima. U Ekonomskome institutu, Zagreb s veseljem smo dočekali ovakvu publikaciju. U njoj smo već pronašli jezične savjete koji će nam pomoći u rješavanju jezičnih problema s kojima se susrećemo i sigurno ćemo ga upotrebljavati i u izradi svojih pisanih publikacija i u svakodnevnome dopisivanju. Osim toga, ovaj će nas priručnik ohrabriti da ustrajemo u razvitku hrvatskoga jezičnog standarda u području ekonomske struke.

Mirko Vuković

Mirko Vuković

ravnatelj Hrvatskoga zavoda za norme

Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska pohvalan je primjer nastojanja jedne tvrtke da poboljša jezičnu razinu poslovne komunikacije. Primjer je osobito zanimljiv stoga što je riječ o stranoj tvrtki i stoga što se Priručnik pojavljuje u vrijeme u kojemu često svjedočimo tomu da se ne pridaje dostatna pozornost pravilnoj jezičnoj uporabi u poslovnoj komunikaciji. Posebno je zanimljiv dio Jezičnoga priručnika njegov rječnik u kojemu se predlažu i neki novi nazivi ili potvrđuju nazivi koji su već uspostavljeni, ali nedovoljno prihvaćeni, te je svakako poticaj daljnjemu pažljivom normiranju naziva onih struka koje su uključene u poslovanje velike tvrtke (ekonomskih, marketinških, informatičkih, komunikoloških, prehrambenih itd.). Priručnik će zasigurno pridonijeti podizanju razine poslovne komunikacije unutar Coca-Cole HBC Hrvatska, a vjerujem da će potaknuti i ostale tvrtke na odgovorniji odnos prema jeziku koji upotrebljavaju u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji, ali i cijelu poslovnu zajednicu na cjelovito uređivanje strukovnoga nazivlja. Čestitke autorima i Coca-Coli HBC Hrvatska na korisnome projektu uobličenom u grafički veoma dopadljiv priručnik koji se lako i sa zanimanjem čita!