Svi suradnici naše tvrtke znaju da smo predani poslovanju u skladu s nizom vrijednosti koje uključuju najviše standarde kvalitete, cjelovitosti i izvrsnosti.

Slijedom toga što je Coca‑Cola HBC Hrvatska organizacija koja se u poslovanju vodi etičkim načelima, ona preuzima dužnost osigurati da njezino poslovanje ni na koji način, ni izravno ni neizravno, ne pridonosi kršenju ljudskih prava. Tvrtka poduzima sve mjere kako bi osigurala da njezini zaposlenici u potpunosti razumiju njezinu predanost zaštiti ljudskih prava i njihovih osobnih prava i odgovornosti.
Svi suradnici naše tvrtke znaju da smo predani poslovanju u skladu s nizom vrijednosti koje uključuju najviše standarde kvalitete, cjelovitosti i izvrsnosti. Poštujemo jedinstvene običaje i kulturu u zajednicama u kojima djelujemo. Slijedeći tu politiku, nastojimo surađivati s dobavljačima koji dijele slične vrijednosti i posluju etično. Nastojimo se prema svojim dobavljačima odnositi onako kako očekujemo da se oni odnose prema nama.
Kao dio stalnih napora u razvoju i jačanju svojega odnosa s dobavljačima usvojili smo smjernice Skupine Coca‑Cola Hellenic koje se odnose na sve naše izravne dobavljače. Smjernice za dobavljače temelje se na uvjerenju da je dobro poslovno ponašanje odlučujuće za naš dugoročni poslovni uspjeh, koji se mora ogledati u odnosima i aktivnostima na tržištu, radnome mjestu i u zajednici te u odnosu prema okolišu.
Radujemo se suradnji s dobavljačima usmjerenoj postizanju razumijevanja i usuglašenosti sa svim zahtjevima izloženim u ovim Smjernicama za dobavljače.

Poslovna praksa

Coca‑Cola HBC Hrvatska podržava pravedne poslovne prakse utemeljene na obavezi poštovanja ljudskih prava na radnome mjestu. Naš je cilj:

  1. otvorenom i iskrenom komunikacijom uspostaviti čvrst i izravan odnos sa svakim zaposlenikom
  2. ophoditi se prema zaposlenicima pošteno, odnositi se prema njima s dostojanstvom i s poštovanjem
  3. pridržavati se svih primjenjivih lokalnih zakona o radu, uključujući i one koji se odnose na radno vrijeme, naknade, diskriminaciju i zastupanje putem trećih osoba
  4. cijeniti raznolikost u najširemu smislu
  5. snositi pojedinačnu odgovornost za rezultate i na najvišoj razini
  6. nagrađivati zaposlenike u skladu s ostvarenim rezultatima
  7. omogućiti  zaposlenicima da se osobno i profesionalno razvijaju
  8. osigurati svojim zaposlenicima sigurno radno okružje.

Od svojih dobavljača očekujemo da se pridržavaju svih primjenjivih zakona te sličnih standarda i načela u zemljama u kojima posluju.

Radno okružje

Od svojih dobavljača očekujemo da svoje zaposlenike i poslovne suradnike prosuđuju temeljem njihove sposobnosti da obavljaju posao, a ne temeljem njihovih tjelesnih i/ili osobnih značajka ili uvjerenja, i na taj način potvrđuju da ne postoji diskriminacija temeljem rase, boje kože, spola, vjere, političkoga mišljenja, nacionalnosti ili spolne orijentacije.

Zdravlje i sigurnost

Od svojih dobavljača očekujemo da omoguće sigurno radno okružje i imaju odgovarajuće politike i pravilnike kako bi se opasnost od ozljeda, nesretnih slučajeva i izloženosti zdravstvenim rizicima svela na najmanju mjeru.

Zapošljavanje djece i prisilni rad; zloupotreba rada

Od svojih dobavljača očekujemo da ne zapošljavaju osobe mlađe nego što je to zakonom propisano te da u svojemu poslovanju ne dopuštaju tjelesno ni bilo kakvo drugo uznemiravanje ili zlostavljanje, prisilan ili kakav drugi obvezni rad.

Plaće i povlastice

Od svojih dobavljača očekujemo da svojim zaposlenicima isplaćuju poštene novčane naknade, konkurentne u proizvodnoj grani, pravedno i potpuno u skladu sa primjenjivim lokalnim i državnim zakonom o visini plaće i radnome vremenu te da zaposlenicima omoguće razvoj vještina i sposobnosti.

Treće osobe

U slučaju da njihovi zaposlenici, u skladu sa zakonom, odaberu da ih zastupaju treće osobe, od svojih dobavljača očekujemo da te osobe prihvate u dobroj vjeri te da zaposlenike ne osuđuju niti ne kažnjavaju zbog njihova zakonitoga sudjelovanja u sindikalnim aktivnostima.

Prakse povezane sa zaštitom okoliša

Od svojih dobavljača očekujemo da posluju tako da štite i čuvaju okoliš. Zahtijevamo da naši dobavljači beziznimno poštuju primjenjive zakone, pravila i propise u obavljanju svojih aktivnosti u zemljama u kojima posluju.

Sukob interesa

Od zaposlenika Coca-Cole HBC Hrvatska očekuje se da odabiru dobavljače koji s tvrtkom posluju ili nastoje s njom poslovati potpuno izravno i iskreno, da ih odabiru temeljem njihove kvalitete i kvalitete njihovih proizvoda i usluga te da poslovanje s tako odabranim dobavljačima isključuje posebne povlastice za njih ili njihove prijatelje ili obitelji. U skladu s tim zaposlenici ne smiju ni s kojim dobavljačem imati kakav financijski ili drugi odnos koji može biti u sukobu s obavezom zaposlenika da djeluje u najboljemu interesu tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska ili za koji se može činiti da je u sukobu s tom obvezom. Primjerice, dobavljači ne trebaju zapošljavati ili na kakav drugi način plaćati zaposleniku Coca-Cole HBC Hrvatska tijekom transakcije koja se obavlja između dobavljača i tvrtke. Prijateljstva izvan redovitoga tijeka poslovanja neizbježna su i prihvatljiva, ali dobavljači trebaju voditi računa o tome da se osobni odnosi ne smiju iskorištavati kako bi se utjecalo na poslovne odluke zaposlenika Coca-Cole HBC Hrvatska. Ako je dobavljač u obiteljskome odnosu (supružnik, roditelj, brat ili sestra, dijete, unuk, roditelj supružnika ili partner) sa zaposlenikom tvrtke ili ako dobavljač ima bilo kakav drugi odnos sa zaposlenikom  Coca-Cole HBC Hrvatska koji se može tumačiti kao sukob interesa, dobavljač o toj činjenici mora obavijestiti Coca-Colu HBC Hrvatska ili osigurati da to učini zaposlenik te tvrtke.

Pokloni, ručkovi i večere te zabava

Zaposlenicima Coca-Cole HBC Hrvatska zabranjeno je primati sve darove koji premašuju poslovnu ljubaznost dobavljača, tj. ljubaznost koja se u određenim okolnostima smatra opravdanom i odgovarajućom. Uobičajeni poslovni ručkovi i večere i mali znakovi pažnje općenito su prihvatljivi, ali zaposlenicima Coca-Cole HBC Hrvatska ne smiju se nuditi pretjerani ili raskošni darovi, ručkovi, večere ili zabava koji se mogu razumjeti kao pokušaj utjecanja na njih. Darovi u gotovini ili s njima usporedivi darovi, kao što su poklon-kartice, nisu dopušteni. Darovi i zabava za dobavljače moraju podržavati legitimne poslovne interese tvrtke i moraju biti razumni i opravdani u određenim okolnostima. Naši zaposlenici uvijek moraju voditi računa o našim pravilima za dobavljače koja se odnose na primanje darova i zabavu.

Poslovna i financijska evidencija

I dobavljač i Coca‑Cola HBC Hrvatska moraju voditi točnu evidenciju o svemu što se odnosi na njihovu suradnju. To uključuje evidenciju svih izdataka i plaćanja. Ako se u računu koji se ispostavlja tvrtki Coca‑Cola HBC Hrvatska navodi vrijeme u kojemu je dobavljač radio, podaci o vremenu moraju biti potpuni i točni. Dobavljači ne smiju kasniti sa slanjem računa ili na drugi način prouzročiti prijenos izdatka u drugo obračunsko razdoblje.

Mito

Dobavljači koji djeluju uime Coca-Cole HBC Hrvatska moraju se pridržavati svih primjenjivih zakona koji se odnose na podmićivanje državnih dužnosnika.
Dobavljač Coca-Cole HBC Hrvatska ne smije, u vezi ni s jednom transakcijom koju ima kao njezin dobavljač ili koja na drugi način uključuje Coca-Colu HBC Hrvatska, ni izravno ni neizravno dati nikakvu vrijednost nijednomu državnom dužnosniku, zaposleniku tvrtke koja se nalazi u državnome vlasništvu ili političkoj stranci kako bi stekao kakvu neodgovarajuću povlasticu ili prednost. Dobavljači moraju voditi pismenu evidenciju o svim plaćanjima (uključujući sve darove, ručkove i večere, zabavu i sve što ima određenu vrijednost) koja se vrše uime Coca-Cole HBC Hrvatska ili iz sredstava koja na raspolaganje stavlja Coca‑Cola HBC Hrvatska. Na zahtjev tvrtke dobavljači joj moraju dostaviti kopiju obračuna takvih plaćanja.

Zaštita podataka

Dobavljači moraju štititi povjerljive podatke Coca-Cole HBC Hrvatska. Dobavljači kojima je u okviru poslovnoga odnosa omogućen pristup povjerljivim podacima ne smiju bez odobrenja Coca-Cole HBC Hrvatska te podatke nikomu otkriti. Dobavljači ne smiju temeljem povjerljivih podataka koje su dobili od Coca-Cole HBC Hrvatska trgovati vrijednosnim papirima ni ohrabrivati druge da to čine. Ako dobavljač smatra da je zabunom dobio uvid u povjerljive podatke Coca-Cole HBC Hrvatska, o tome bi odmah trebao obavijestiti svoju osobu za kontakt u tvrtki i ne širiti te podatke.
Slično tomu, dobavljač ne treba dijeliti ni s jednim zaposlenim Coca-Cole HBC Hrvatska podatke koje se odnose na drugu tvrtku ako dobavljač ima ugovornu ili pravnu obavezu da te podatke ne širi.

Prijavljivanje moguće zloupotrebe

Kad smatraju da se zaposlenik Coca-Cole HBC Hrvatska ili bilo koja osoba koje djeluje uime te tvrtke ponaša nelegalno ili neodgovarajuće, dobavljači o tome trebaju obavijestiti tvrtku. Dobavljač se može javiti nadređenomu onoga zaposlenika o kojemu je riječ ili pisati na adresu code.ofbusinessconduct@cchellenic.com. Dobronamjerna prijava moguće zloupotrebe neće utjecati na odnos dobavljača s tvrtkom Coca‑Cola HBC Hrvatska.

Usklađenost s primjenjivim zakonima i standardima

Za suradnju s tvrtkom Coca‑Cola HBC Hrvatska nužno je da njezini dobavljači ispunjavaju sljedeće standarde koji se odnose na njihovo poslovanje u cjelini:


Zakoni i propisi

Dobavljač je obvezan poštovati sve primjenjive zakone, pravila, propise i zahtjeve pri proizvodnji i distribuciji svojih proizvoda te pri pružanju usluga tvrtki.

Zapošljavanje djece

Dobavljač neće, u skladu s lokalnim zakonom, zapošljavati djecu.

Prisilni rad

Dobavljač neće dopuštati prisilni ni obvezni rad.

Zloupotreba radne snage

Dobavljač neće niti tjelesno niti na koji drugi način zloupotrebljavati radnu snagu.

Treće osobe

Dobavljač će poštovati pravo zaposlenika da izaberu da ih zastupa treća osoba i da kolektivno pregovaraju u skladu s primjenjivim zakonima.

Plaće i naknade

Plaće i naknade moraju biti u skladu s primjenjivim zakonima.

Radno vrijeme i prekovremeni sati

Radno vrijeme i prekovremeni sati moraju biti u skladu s primjenjivim zakonima.

Zdravlje i sigurnost

Uvjeti rada moraju biti u skladu s primjenjivim zakonima.

Zaštita okoliša

Dobavljač će poslovati u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti okoliša.

Sukob interesa

Dobavljač se neće koristiti neodgovarajućim sredstvima ili osobnim odnosima kako bi utjecao na poslovne odluke zaposlenika Coca-Cole HBC Hrvatska.

Pokloni, ručkovi i večere te zabava

Dobavljač može ponuditi zaposlenicima Coca-Cole HBC Hrvatska samo one poklone, ručkove i večere te zabavu koji su u određenim okolnostima opravdani i odgovarajući.

Poslovna i financijska evidencija

Dobavljač će se pridržavati svih primjenjivih zakona koji se odnose na vođenje financijske evidencije i izvješćivanje.

Podmićivanje

Dobavljač koji djeluje uime Coca-Cole HBC Hrvatska obvezan je pridržavati se svih primjenjivih zakona za sprečavanje podmićivanja i korupcije.

Zaštita podataka

Dobavljač će zaštititi podatke koji nisu javni, a koje je dobavljaču otkrila tvrtka ili treća osoba.