Coca‑Cola HBC Hrvatska poštuje različitost svojih potrošača, kupaca, dobavljača i zaposlenika.

Izjava o namjeri

Coca‑Cola HBC Hrvatska poštuje različitost svojih potrošača, kupaca, dobavljača i zaposlenika.
Odgovorna smo i etična tvrtka koja poštuje međunarodno priznata načela ljudskih prava sadržana, između ostaloga, u UN-ovoj Općoj deklaraciji o ljudskim pravima te u deset načela UN-ova Svjetskog sporazuma (UN Global Compact).
Odlučni smo u promicanju naših temeljnih vrijednosti, uključujući načela i etičke norme opisane u Kodeksu poslovnog ponašanja tvrtke.
Temeljne su vrijednosti tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska:

 • pošteno postupati i ispuniti sva obećanja
 • ustrajati u izvrsnosti u svemu što radimo
 • timskim se pristupom natjecati do pobjede
 • omogućiti našim zaposlenicima da ostvare svoj osobni potencijal
 • odnositi se prema svima otvoreno, pošteno i s poštovanjem.

Razina ljudskih prava u Coca-Coli HBC Hrvatska

Promicanje jednakih mogućnosti

Naše temeljne vrijednosti odražavaju našu predanost stvaranju okruženja u kojem će svi zaposlenici imati priliku ostvariti svoj puni potencijal u ispunjavanju poticajnih poslovnih ciljeva.
Naša je politika ne diskriminirati u bilo kojem obliku zapošljavanja i rada na temelju rase, vjere, boje kože, etničkog ili narodnosnog podrijetla, dobi, invaliditeta, seksualnog opredjeljenja, političkog mišljenja, spola ili bračnog stanja.
U svim vidovima rada, zapošljavanja, plaća i nagrada, obuke, promaknuća, premještaja ili raskida radnog odnosa prema svim ćemo se zaposlenicima odnositi pravedno, sukladno njihovim mogućnostima ispunjavanja uvjeta i uvjeta njihova radnog mjesta. Nećemo uzimati u obzir čimbenike specifične za pojedinca koji nisu bitni u radu jer ih se može smatrati diskriminacijskima.

Ni jedan zaposlenik neće biti izložen fizičkom, seksualnom, rasnom, psihološkom, verbalnom ili bilo kojem drugom obliku uznemiravanja ili zlostavljanja. Tvrtka je osigurala provedbu postupaka kako bi se utvrdilo kršenje tih norma te uspostavila mehanizme za brzo i učinkovito rješavanje takvih problema.
Nećemo zapošljavati osobe u dobi mlađoj od zakonski propisane dobne granice te ni u kojem slučaju nećemo zapošljavati maloljetnike mlađe od petnaest godina. Nećemo provoditi ni odobravati prisilan ili prinudan rada u bilo kojem našem pogonu. Iskoristit ćemo svoj utjecaj kako bismo uskladili politiku ljudskih prava unutar našeg lanca nabave, potičući naše dobavljača i kupce na poštivanje ovih načela.

Poticajno radno okruženje

Zdravlje, sigurnost i dobrobit naših zaposlenika od najveće su nam važnosti. Politika je tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska da uvjeti rada u svim pogonima moraju biti u potpunosti usklađeni s lokalnim zakonodavstvom povezanim sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. To uključuje poduzimanje svih prihvatljivih i praktičnih mjera koje imaju za cilj jamčiti sigurno radno okruženje u svim našim pogonima.
Odlučni smo u uspostavljanju najviše razine zdravlja i sigurnosti na radu. U tu svrhu primjenjujemo normu OHSAS 18000.

Dostojanstvo na radnome mjestu

Tvrtka Coca‑Cola HBC Hrvatska želi svojim zaposlenicima osigurati poticajno radno okruženje, što se očituje u jednoj od naših najvažnijih temeljnih vrijednosti, odnosno u otvorenome i poštenom postupanju  prema svakoj osobi kojoj iskazujemo i nužno poštovanje.
Svi naši zaposlenici imaju pravo očekivati da će se na radnom mjestu njihovo dostojanstvo u potpunosti poštivati. Prihvaćamo kulturnu i pojedinačnu raznolikost istodobno pokušavajući stvoriti snažnu kulturu i natjecati se kako bismo pobijedili kao jedinstven tim.

Ravnoteža poslovnog i privatnog života

Prepoznajemo i promičemo zdravu ravnotežu između poslovnog i privatnog života naših zaposlenika te poštujemo obveze koje naši zaposlenici imaju izvan radnog okruženja. Prihvaćamo činjenicu da svatko ima pravo na odmor i razonodu, uključujući razumno ograničenje radnih sati i periodično plaćeni odmor.

Veća uključenost zaposlenika

Naša unutrašnja komunikacijska strategija ima za cilj osigurati da su naši zaposlenici na svakoj razini u potpunosti usredotočeni na planiranje, aktivnosti i postupanje kojima se ispunjavaju i nadmašuju očekivanja kupaca i potrošača.
Smatramo da su zaposlenici produktivniji i predaniji u postizanju sve izazovnijih poslovnih ciljeva što se osjećaju uključenijima u poslovanje. U tu svrhu potičemo dvosmjernu komunikaciju unutar tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska te nastavljamo razvijati procese potrebne za njezino ostvarivanje.

Tvrtka Coca‑Cola HBC Hrvatska poštuje individualnost svih zaposlenika, istodobno potičući sinergiju koju donosi timski rad u poslovanju unutar jedne zemlje, ali i unutar naše velike tvrtke.
Poštujemo pravo zaposlenika na udruživanje u sindikate. Zaposlenici slobodno mogu donijeti odluku o udruživanju bez bojazni od zastrašivanja ili odmazde. Priznat ćemo predstavnike sindikata kao stranke u kolektivnom pregovaranju.

Poštivanje nacionalnog suvereniteta

Skupina Coca‑Cola Hellenic svjesna je mogućeg sukoba i moralnih dvojba u zemljama u kojima su ljudska prava ugrožena. U tim okruženjima tvrtka je dužna osigurati da njezino poslovanje ne doprinosi kršenju ljudskih prava, izravno ili neizravno. Koristimo se utjecajem na unutrašnjoj razini kako bismo osigurali da naši zaposlenici budu upoznati s politikom tvrtke u području ljudskih prava, a ujedno i svjesni svojih prava i dužnosti.

Zajednica

Kao društveno odgovorna tvrtka, Coca‑Cola HBC Hrvatska prepoznaje njezine odgovornosti u zajednici. Vjerujemo kako aktivnošću i brigom za zajednicu u kojoj poslujemo možemo na najbolji način pokazati društvenu odgovornost te doprinijeti pozitivnim promjenama.

Misija tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska

"Mi ćemo, zaposlenici tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska:

 • osvježiti naše potrošače
 • biti partner našim kupcima
 • nagraditi naše dionike te
 • obogatiti živote naših lokalnih zajednica."

Sustav promicanja ljudskih prava u Coca-Coli HBC Hrvatska

Upravljanje ljudskim pravima

Tvrtka Coca‑Cola HBC Hrvatska odlučna je u integraciji i provedbi svoje politike ljudskih prava u svim organizacijskim područjima i svim podružnicama. Kako bismo to postigli, razvijamo odgovarajuće sustave za upravljanje podacima, programe obuke, savjetovanja te druge postupke neophodne za provedbu ove politike.

Povjerenstvo za korporacijsku društvenu odgovornost Upravnog odbora Skupine Coca‑Cola Hellenic odgovorno je praćenje provedbe politike ljudskih prava u svih 28 zemalja u kojima poslujemo. Odgovornost podupire u nastavku opisan ustroj upravljanja i izvješćivanja:

1. Radna skupina za ljudska prava tvrtke Skupine Coca‑Cola Hellenic, čiji su članovi predstavnici ključnih funkcijskih i zemljopisnih područja, ima sljedeće ovlasti:

 • pratiti razvoj događaja koji utječu na politiku ljudskih prava na unutrašnjoj i vanjskoj razini te poduzimati odgovarajuće aktivnosti.
 • zatražiti potporu vodstva Skupine Coca‑Cola Hellenic za politiku ljudskih prava i njezinu provedbu
 • razviti strategiju postupanja u skladu s politikom ljudskih prava, a posebice utvrditi norme postupanja
 • razmjenjivati primjere dobre prakse iz različitih zemalja te na unutrašnjoj i vanjskoj razini razgovarati o pitanjima ljudskih prava i rezultatima na tome području
 • pratiti postavljanje ciljeva i rezultate s obzirom na ispunjavanje uvjeta  propisanih ovom politikom.

Vodstvo tvrtke Coca‑Cola HBC Hrvatska dužno je osigurati sva potrebna sredstva za provedbu ove politike i odgovarajuću izobrazbu te nadzirati provedbu politike.

2. Partnere, dobavljače i podizvođače potičemo u određivanju sličnih norma. Tvrtka Coca‑Cola HBC Hrvatska usvojila je Smjernice za dobavljače koje se odnose na etično poslovanje, zaštitu okoliša, ljudska prava i temeljne radne norme.

Načini rada

Baš kao i u svim drugim područjima, u području ljudskih prava također nastojimo ostvarivati stalan napredak. Kako bismo to ostvarili, mi ćemo:

 • obučiti naše zaposlenike, a posebice naše rukovoditelje, o tomu što sve podrazumijeva naša politika ljudskih prava
 • pratiti i mjeriti postignuća u ovome području
 • sustavno vrednovati naše rezultate u odnosu na najbolje postupke u ovome području radi trajnog napretka u našim nastojanjima i postignućima.

Osim toga, javnost ćemo izvješćivati o našim postignućima u području ljudskih prava unutar našeg dijaloga s ključnim dionicima i obveza koje prema njima imamo. Naše ćemo poslovne partnere također poticati da poštuju i promiču ljudska prava.