COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, 00228269289, kojeg zastupa glavna direktorica Ruža Tomić Fontana

Predmeti prodaje su:

 • ASUS Vivobook E403NA FA007T prijenosno računalo (4 komada)
 • ASUS Zenfone Live ZB501KL telefon (3 komada)
 • CineStar poklon kartica 100 kn (18 komada)
 • iPhone 8 (2 komada)
 • PlayStation 4 Pro 1TB B (3 komada)
 • PS4 Dualshock Controller v2 Black (12 komada)
 • Samsung Gear sport sat (2 komada)

I. Procijenjena vrijednost za pojedine predmete (po komadu) iznosi:

 • ASUS Vivobook E403NA FA007T prijenosno računalo: procjenjena vrijednost -1 komad =3,700 kn
 • ASUS Zenfone Live ZB501KL telefon: procjenjena vrijednost -1 komad =1,284,00 kn
 • CineStar poklon kartica: procjenjena vrijednost -1 komad =100,00 kn
 • iPhone 8: procjenjena vrijednost -1 komad =6.700,00 kn
 • PlayStation 4 Pro 1TB: procjenjena vrijednost -1 komad =3,299,00 kn
 • PS4 Dualshock Controller v2 Black: procjenjena vrijednost -1 komad =499,00 kn
 • Samsung Gear sport sat: procjenjena vrijednost -1 komad =599,00 kn

 

Pokretnine se prodaju po najvišoj ponuđenoj cijeni, koja ne smije biti niža od dvije trećine njihove procijenjene vrijednosti.

Cijena postignuta na javnom nadmetanju uvećava se za PDV koji plaća kupac.

Ako se na prvoj javnoj prodaji ne prijave najmanje dva kupca ili ako se ne postignu dvije trećine njihove procijenjene vrijednosti, može se u roku od najmanje 5 (pet) dana odrediti drugo javno nadmetanje.

Prednost pri kupnji ima onaj kupac koji za pojedini predmet prodaje ponudi najveću cijenu u odnosu na procijenjenu vrijednost.

 

II. Pokretnine koje su predmet prodaje na temelju ovog Oglasa nalaze se u prostorijama društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, a kupci predmete mogu razgledati isključivo na dan održavanja javnog nadmetanja.

 

III. Roba se prodaje po modelu „viđeno-kupljeno“ i prodaje se bez garancije. Naknadne pritužbe i/ili reklamacije su isključene. Sve eventualne dodatne troškove vezane uz prodaju pokretnina snosi kupac.

Pravo sudjelovanja u ovom nadmetanju imaju sve fizičke - punoljetne osobe i pravne osobe.

 

IV. Usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., na adresi u Zagrebu, Sachsova 1, dana 11.12.2018. godine, u 12 sati.

Tijek usmenog javnog nadmetanja, iznesene ponude ponuditelja i najviša iznesena ponuda unose se u zapisnik.

Zapisnik potpisuju osobe koje u ime društva COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb, provode postupak usmenog javnog nadmetanja.

 

V. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu dužan je ukupni iznos, uvećan za PDV, uplatiti odmah nakon javnog nadmetanja jer se u protivnom smatra da je odustao od kupnje. Kupac koji je dao najpovoljniju ponudu ima pravo preuzeti i odvesti kupljenu pokretninu/pokretnine isključivo nakon uplate cijene.

Kupac je dužan sam osigurati i organizirati prijevoz pokretnina s lokacije prodavatelja (COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o., Sachsova 1, Zagreb) na lokaciju kupca ili drugu adresu.

 

COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.

 

__________________________

direktor Ruža Tomić Fontana

glavna direktorica Coca-Cole HBC za Sloveniju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu